Използвайте правилния продукт

LAT Nitrogen предлага голямо разнообразие на висококачествени торове. Много формулации с различни комбинации и съотношения между хранителните вещества (първични, вторични и микроелементи) покриват всички ранителни нужди на всеки ключов етап от растежа на Вашите култури. Благодарение на това екстензивно портфолио, независимо от Вашия метод на производство и агрономичен контекст, Вие ще намерите подходяща и ефикасна програма за торене. Ние се ангажираме да направим нашите торове високо усвоими, както за почвеното, така и за листното торене. Това означава, че ще Ви гарантираме ефикасно и ефективно подхранване.
НАШЕТО ПОРТФОЛИО ОТ ГРАНУЛИРАНИ ТОРОВЕ СЕ СЪСТОИ ОТ:
Чист азот - Азот и сяра - Гранулиран/Комплексен NPK тор С няколко предимства: богат на нитратен азот, добавка от разтворима сяра и фосфор с висока степен на усвояване
НАШЕТО ПОРТФОЛИО ОТ СПЕЦИАЛНИ ТОРОВЕ СЕ СЪСТОИ ОТ:
Течен тор - Водоразтворим тор - Тор за приложение в оранжерии С няколко предимства: голяма чистота и разтворимост, стабилна формулация за удобно съхранение, лесна за употреба и съвместима с повечето пестициди. Линк към общ преглед на портфолиото
Нитратен азот
Нитратен азот
Синергичност на хранителните вещества
Синергичност на хранителните вещества
НИТРАТЕН АЗОТ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ.
Не всички форми на азота са еднакви или еднакво ефективни. От трите възможни форми (амиден, амонячен и нитратен), нитратният азот дава най-добрите резултати при културите.
НИТРАТНИЯТ АЗОТ Е ПРЕДПОЧИТАНАТА ОТ РАСТЕНИЯТА ХИМИЧЕСКА ФОРМА ЗА ТЯХНОТО ХРАНЕНЕ.
Нитратният азот се асимилира директно, което го различава от амидните и амонячни форми, които преди да бъдат усвоени от растенията трябва да преминат през микробни и физикохимични трансформации. Тези трансформации зависят от температурата на почвата и отнемат известно време, което води до риск от недостиг за растенията. Освен това, при трансформациите азотът може да бъде загубен, което води до риск от недостиг за растенията.
Изборът на тор, който е богат на нитратен азот означава, че се избира предпочитаната форма на азот за подхранване на растенията. Това е директно усвоима форма, която е достъпна и не зависи от температурата на почвата и от микробиалната активност. Нашите гранулирани торове за почвено приложение са богати на нитратен азот. Изборът на LAT Nitrogen е избор на ефикасност.
Торовете на LAT Nitrogen включва няколко формулации с комбинации от хранителни вещества. Изборът на хранителните елементи и тяхното съчетание се поддържат от нашата експерти в агрономията и от нашите изследвания в областта на хранителната синергичност, за да се постигне още по-ефикасно хранене.• N+S: Комбинация от азот и сяра• NPK: Различна формулация, която покрива всички нужди на културите• Специални торове: Различни формулации съдържащи основните хранителни вещества и микроелементи
N+S: ВЗАИМНО ДОПЪЛВАНЕ НА АЗОТ И СЯРА
Азотът и сярата са от първостепенно значение при синтеза на протеини. И двата елемента са необходими за изграждането на няколко основни аминокиселини, като играят важна роля и при активирането на ензимите, и коензимите. Като компоненти на хлорофила, тяхната роля за растежа и добива е от решаващо значение. Синергичността между азота и сярата е добре известна. Абсорбцията на сярата подобрява използването на азота. Динамиката на абсорбцията на сярата от зърнените култури е близка до тази на абсорбцията на азота. Това означава, че сярата трябва да се прилага едновременно с азота. Синергичността между N/S при комбинирано приложение на двата елемента увеличава значително съдържанието на протеин в зърното и от там подобрява качеството на хляба.
NPK: РАЗЛИЧНА ФОРМУЛАЦИЯ, КОЯТО ПОКРИВА ВСИЧКИ НУЖДИ НА КУЛТУРИТЕ
За получаването на високи добиви и качество, културите се нуждаят от азот, фосфор и калий. Продуктите L.A.T COMPLEX и VARIO на Borealis L.A. покриват тези нужди с използването на ефикасни и силно концентрирани форми на хранителни вещества. Пълният състав на COMPLEX и VARIO покрива всички хранителни нужди на основните култури, през целия им вегетационен цикъл. В края на зимата, след един продължителен период на студена и влажна зима, достъпността на хранителни вещества в почвата е най-ниска. Торовете NPK COMPLEX са идеални за пролетно торене, като снабдяват младите растения с незаменими хранителни вещества.
Пълният състав на тези торове предлага ценни хранителни вещества за растенията използвайки синергизма между хранителните елементи: комбинираното торене е по-ефективно от торенето с единични хранителни елементи. N + K: Абсорбцията на калий стимулира абсорбцията на нитратни йони и ги трансферира към листата. P + K: Приложението в периода възобновяване на вегетацията стимулира здравословното развитие и жизненост. P + N: За начален ефект при регенеративния растеж. По-подробна информация за хранителните вещества: линк към хранителните вещества
СПЕЦИАЛНИ ТОРОВЕ: РАЗЛИЧНИ ФОРМУЛАЦИИ СЪДЪРЖАЩИ ОСНОВНИТЕ ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА И МИКРОЕЛЕМЕНТИ
С богатата ни гама от специални торове Вие можете да покриете всички нужди от хранителни вещества на Вашите култури; използвайки синергизма между елементите, разнообразието от формулации с основните хранителни вещества, които удовлетворяват нуждите на всички култури в различните етапи на растежа им.
Няколко формулации с различни категории хранителни вещества: Само микроелементи Смес от микроелементи Смес от микро- и макроелементи Mn + Cu + Zn: Житни култури B + Mo: Рапица и слънчоглед Mo + Co: Бобови култури P + Ca: Овощни култури B + Mg: Цвекло P + Mg: картофи B + Zn: Овощни култури N +S + Mg: качество на гроздето, пшеницата N + P: Стартер за пролетни култури P + Zn: стартер и коректор за царевица и лен N + Fe + Mn + Zn: Цитрусови плодове Линк: Открийте нашето портфолио от специални торове