ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО
ПРЕВЕНЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ ПРОИЗВОДСТВЕНА БЕЗОПАСНОСТ
При нефтохимичните дейности, извършвани в ЛАТ Найтроджен, се обработват големи количества запалими материали при повишено налягане и температури. Поради това производствената безопасност е от първостепенно значение за гарантиране на здравето и безопасността на служителите на ЛАТ Найтроджен, съседните общности и околната среда. Изтичания, пожари и взривове могат да причинят съществени последици за служителите, техните семейства, общността и околната среда. Затова ЛАТ Найтроджен счита за морално задължение да инвестира в превенцията на инциденти, свързани с производствената безопасност и да гарантира, че заводите са правилно проектирани, поддържани и експлоатирани, за да се избегнат инциденти.
ПОДХОДЪТ
ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАЩИТА
Като член на Европейския център за производствена безопасност ЛАТ Найтроджен активно подкрепя усилията на промишлеността като цяло за подобряване на производствената безопасност. Отдел по производствена безопасност разработи специални инструменти, които са по –ефективни при откриването на рискове. С помощта на тези инструменти се разследват всички инциденти и се разглеждат и предприемат превантивни мерки. Получените в резултат действия се наблюдават на ниво ЛАТ Найтроджен. ЛАТ Найтроджен също така провежда обучение по производствена безопасност и управление на безопасността на фирмено равнище. Понастоящем се извършват одити на безопасността, известни като „Blue Audits“ в производствените райони, заводите и инженерните съоръжения, както и на здравето и безопасността.
ПРОЕКТ "ЦЕЛ НУЛА"
За постигане на целта си за нулево ниво на злополуки, през 2014 г. ЛАТ Найтроджен стартира програмата "Цел нула". Тъй като служителите на ЛАТ Найтроджен се насърчават да разглеждат Проекта "Цел нула" като път на устойчиво подобрение на безопасността, начинание което трябва да бъде предприето съвместно, програмата помага за създаването на колективно мислене относно здравето и безопасността. Фокусирайки се върху повишаване на осведомеността, компетентността и управлението на риска върху безопасността на процесите, през 2015 г. програмата беше допълнена със създаването на матрица на производствената безопасност за всички ключови функции в организацията. Бяха проведени няколко специални семинара и обучителни сесии, а наръчник за повишаване осведомеността в областта на безопасността беше разпространен сред ръководителите на ЛАТ Найтроджен с цел да помогне за подобряване на производствената безопасност.
РЕФЕРЕНТНИ ПРОЕКТИ/ДЕЙНОСТИ
BLUE AUDITS
ЛАТ Найтроджен провежда обучение по производствената безопасност и управление на безопасността на фирменo равнище. Редовно се извършват одити на безопасността, известни като “Blue Audits“ в производствените райони, заводите и инженерните съоръжения, както и на здравето и безопасността. През 2015 г. бяха извършени четири подобни одита: в Стенунгсунд, Линц, Антверпен и Рокпорт. През 2016 г. са планирани ”Blue Audits“ за наскоро придобити обекти във Франция и Белгия.