Отговорна грижа

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ОТГОВОРНОСТ В ХИМИЧНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Отговорна грижа (Responsible Care®) представлява глобална доброволна инициатива на химичната промишленост, която води до непрекъснато подобряване на здравето, безопасността и околната среда, заедно с открита и прозрачна комуникация между заинтересованите страни.


Като организация, подписала Глобалната харта на Отговорна грижа, ЛАТ Найтроджен е поела ангажимент да изпълни насоките на инициативата. Дружеството е създало политика на Отговорна грижа, която включва водещи принципи, подлежащи на изпълнение на групово равнище. От всички служители на ЛАТ Найтроджен се очаква да прилагат тези принципи в ежедневната си работа, като се извършват редовни вътрешни одити за гарантиране на ефективно изпълнение.


Инициативата Отговорна грижа задължава ЛАТ Найтроджен да:

  • Спазва корпоративна култура на ръководството, която проактивно подкрепя безопасното управление в химичната промишленост посредством инициативата Отговорна грижа.
  • Защита на хората и околната среда чрез непрекъснато подобряване на екологичната обстановка, здравето, безопасността и сигурността на съоръженията, процесите и технологиите на ЛАТ Найтроджен и чрез непрекъснато подобряване на безопасността на химичните продукти и стопанисване на цялата верига на доставките.
  • Укрепване на системите за управление на химичните вещества, чрез участие в разработването и изпълнението на ориентирано към целия жизнен цикъл, основано на науката и риска, законодателство в областта на химическата безопасност и най-добрите практики.
  • Влияние върху бизнес партньори за насърчаване на безопасното управление на химикалите в рамките на собствените дейности.
  • Ангажиране на заинтересованите страни, разбиране и отговаряне на техните притеснения и очаквания за по-безопасни дейности и продукти и открито общуване в областта на производителността на ЛАТ Найтроджен.
  • Принос към устойчивото развитие чрез подобряване на производителността, разширени икономически възможности и развитието на иновативни технологии и други решения на предизвикателствата пред обществото.
Отговорна грижа  related desktop image Отговорна грижа  related tablet image Отговорна грижа  related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow