Пролетно подхранване на рапицата с азот

През последните месеци зимният покой на рапицата беше прекъсван няколко пъти от пролетни температури. Вегетацията започва при температура на почвата 5°C на дълбочина 5 cm. От този момент нататък културните растения могат да започнат да абсорбират хранителни вещества. 


Торенето на есенниците е разрешено от 5 февруари при следните условия:


  • Да не се тори с азотсъдържащи торове на замръзнала почва, както и на почва, изцяло или отчасти покрита със снежна покривка.


  • Да не се внасят азотсъдържащи торове по време на валежи и след това,  докато почвата е преовлажнена.


  • Да не се внасят азотсъдържащи торове на естествено преовлажнени почви и на наводнени почви


Кога да торим?


Азотното торене на рапица по правило се прави през пролетта чрез внасяне на торовата норма на 2 дози, първата в началото на вегетацията (60%) и втората (40%) през фазата на удължаване на стъблото.

По-късно подадените хранителни вещества само отчасти се усвояват от растенията и не могат да бъдат от голяма полза при формирането на добивите.Пролетно подхранване на рапицата с азот related desktop image Пролетно подхранване на рапицата с азот related tablet image Пролетно подхранване на рапицата с азот related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Каква трябва да бъде първата доза на азота?


Дозата на азота за първото пролетно подхранване зависи от степента на развитие на културата след излизане от зимуване.


30 растения/м² с 12 листа и с диаметър на корена от 15 мм вече са усвоили 10 – 13 кг N/дка през есента, докато растенията с 8 листа и с диаметър от 10 мм на корена са усвоили около 4 – 5 кг N/дка при същата гъстота.


При по-слабо развитите растения първото пролетно торене трябва да бъде значително с по-висока доза - 8 – 10 кг N/дка.


При добре развитите растения дозата на азота при първото пролетно торене може да е 5 – 7 кг N/дка.


Нашата препоръка

Поради ниските температури на почвата през февруари/март не може да се очаква значителен източник на азот от почвата. За да се даде бърз старт на растението в началото на вегетация, се препоръчва използването на бързодействащ нитратен азот. 


Изборът на правилния продукт може да увеличи ефективността от торенето.


Физичните качества на тора (големина на гранулите, еднородност на гранулите, твърдост на гранулите и обемно тегло) влияят върху ширината на приложение и равномерното разпределение на хранителните вещества. 


NAC 27 N е най-подходящият избор поради съдържанието на азот в нитратна форма и калций под формата на калциев оксид (CaO), както и физичните си качества.


Ние препоръчваме приложение на NAC 27 N в доза от 20 до 27 кг / дка в зависимост от развитието на културата.