Речник

Земеделието има своя собствена номенклатура, широко разпространена сред агрономите. Понякога точното значение на даден термин не може да бъде намерено лесно. Нашият речник Ви помага да намерите определенията на най-често срещаните ключови думи свързани с торенето.
 • A
 • А
 • Б
 • В
 • Д
 • Е
 • И
 • К
 • М
 • Н
 • О
 • П
 • С
 • Т
 • Ф
 • Х
 • Я
  A
 • ADR

  Споразумението за международен автомобилен превоз на опасни товари (ADR) е подписано в Женева на 30 септември 1957 г. под егидата на Европейската икономическа комисия на ООН. Споразумението регламентира опаковането, етикетирането и изискванията за транспортиране на опасни товари.

  Покажи по-малко
 • А
 • Антагонизъм

  Излишъкът от едно хранително вещество може да доведе до недостиг на друго хранително вещество. Това може да се случи, когато две хранителни вещества имат подобен размер и заряд. Например твърде много желязо (Fe) може да блокира усвояването на манган (Mn). Магнезият (Mg) може да ограничи абсорбцията на калций (Ca) (или обратно).

  Покажи по-малко
 • Б
 • Биологично фиксиране на азот (BNF)

  Бактериите, често са в симбиоза с бобовите растения и могат да фиксират азота. Това е причината бобовите растения да не се нуждаят от много азотно торене, тъй като те образуват върху корените колонии от азотфиксиращи бактерии под формата на грудки. 

  Покажи по-малко
 • В
 • Варовити почви

  Варовити почви се характеризират с високо съдържание на калциев карбонат (CaCO3) и високи стойности на pH. Те имат добри физични свойства, но наличността на фосфор и някои микроелементи (Fe) често е ограничена. 

  Покажи по-малко
 • Д
 • Достъпност на фосфора за растенията

  По-голяма част от фосфора в нашите NPK торове е водоразтворим, а по-малка част е разтворима в 

  неутрален амониев цитрат. И двете фракции са достъпни за растенията. 

  Водоразтворимият фосфор е веднага достъпен за растенията, докато разтворимият в 

  неутрален амониев цитрат става достътен в кисела среда, като например в областта на корените.

  Този фосфор е по-малко податлив на фиксиране в почвата и е на разположение на растенията.

  Покажи по-малко
 • Е
 • Ерозия на почвата

  Ерозията е процес на загуба на почвата от вятър или вода. 

  Покажи по-малко
 • Ефективност на азота (NUE)

  Това е мярка за усвояване на приложения азот. Ефективността може да бъде изразена като съотношение на приложения азот към усвоения от растенията азот, или като единица добив към единица приложен азот. 

  Покажи по-малко
 • И
 • Излугване

  Излугването е транспортиране на хранителни вещества с дъждовна вода в по-дълбоките почвени профили и накрая в подпочвените води. Анионите (NO3-, SO32-) са особено податливи на излугване, но също така някои катиони (Ca2 +, K +) могат да бъдат загубени поради излугване. 

  Покажи по-малко
 • Изпаряване

  Изпаряването е превръщането на дадено химично съединение в газообразна форма. Изпаряването на амоняк е процесът, при който NH4 + се превръща в газообразен NH3 и се освобождава в атмосферата. Изпаряването на амоняк (NH3) е един от основните механизми за загуба на азот. Почвеното приложение на карбамид без инкорпориране и високото pH на почвата благоприятстват изпаряването на амоняка. Хидролизата на карбамида причинява временно повишаване на рН на почвата и следователно карбамидът е особено податлив на загуби от изпаряване.  

  Покажи по-малко
 • Имобилизация на азота

  Растителни остатъци като слама могат да се натрупат в почвата без разлагане. Ако в почвата останат твърде много растителни остатъци с ниско съдържание на азот, съотношението въглерод (C): азот (N) ще се увели. Както микробите, така и растенията се нуждаят от азот, така че ако съотношението C : N е по-високо от 25, причинява имобилизация на азота в микробната биомаса. Торенето с нитратни торове коригира съотношението C : N и по този начин се предотвратява недостига на азот в растенията. 


  Покажи по-малко
 • К
 • Киселинност

  Киселинността се измерва като pH на почвата. Колкото по-ниско е рН на почвата, толкова по-висока е киселинността. Вкисляването на почвата е естествен процес, но интензивното отглеждане на културите ускорява това. Използването на амониеви торове е основна причина за вкисляване на почвата. Токсичността на алуминия и ограничената наличност на хранителни вещества са последици от високата киселинност. Варуването е процес, използван за борба с вкисляването на почвата, който поддържа почвата в диапазон на pH, където хранителните вещества са достъпни за растенията.

  Покажи по-малко
 • Компактен тор

  В технологията на уплътняване, след хомогенизиране и смилане на различните активни съставки, те се пресоват при високо налягане без химическа реакция и процес на сушене. Полученият пресован материал се превръща в краен продукт с размер на частиците 2-7 mm след смилане и градиране. Последният елемент на процеса е повърхностната обработка, която предотвратява слепването на частиците по време на съхранение. Физичните свойства на гранулите също са едни и същи, така че те се разпръскват равномерно, за разлика от физически смесените торове, при които е типично неравномерното разпределение на хранителните вещества на полето. Последиците от това е намаляване на добива. 


  Покажи по-малко
 • Катионнообменен капацитет (СЕС)

  Катионообменният капацитет (CEC) показва способността на почвата да абсорбира и доставя хранителни вещества. Глинените и хумусните частици имат отрицателен заряд, така че могат да задържат положително заредени катиони, а катионите на повърхността им могат да бъдат заменени с други положително заредени катиони. Примери за такива катиони са Ca2 +, Mg2 +, K + или NH4 +. Колкото по-висок е CEC, толкова повече катиони може да се свържат с почвените частици, т.е. има по-добра способност да осигурява хранителни вещества. 

  Покажи по-малко
 • М
 • Минерализация

  Растенията приемат хранителни вещества в минерална форма. В растителната тъкан хранителните вещества са интегрирани в органични молекули. За да станат достъпни за растенията, тези органични съединения трябва да бъдат минерализирани. Минерализацията може да се осъществи както при аеробни, така и при анаеробни условия. 

  Покажи по-малко
 • Микроелементи

  Хранителни вещества, които са от съществено значение за растежа на растенията само в много малки количества, се наричат микроелементи. Тези елементи са бор, хлор, мед, желязо, манган, молибден и цинк. Избягването на недостиг на микроелементите е също толкова важно, колкото и избягването на недостиг на макроелементи. 

  Покажи по-малко
 • Модел на разпръскване

  Правилният модел на разпръскване зависи от равномерното разпределение на гранулите и правилното припокриване на лентите.

  Тази хомогенност се измерва чрез определяне на действително приложеното количество тор и се изразява с коефициент на вариация (CV), който изразява процентното отклонение от моделе на разпръскване сравнено с равномерното разпръскване на тора.

  CV е дефиниран в Европейски стандарт 13739.

  Колкото по-нисък е CV, толкова по-добро е разпределението. Качеството на разпределението на торовете се изразява, както следва:

  CV между 0% и 10% - добро

  CV между 10% и 15% - средно

  CV над 15% - лошо 

  Покажи по-малко
 • Н
 • Наситеност на почвата с бази (BS)

  BS е свързана с катионообменния капацитет (CEC) и изразява процента на CEC, зает от катиони. Наличността на катиони (Ca2 +, Mg2 +, K +) се увеличава с увеличаване на BS.

  Покажи по-малко
 • О
 • Основно торене

  Основното торене обикновено се извършва със сложен NPK тор, който осигурява достатъчно хранителни вещества за добър старт на вегетацията. 

  Покажи по-малко
 • П
 • Прилинг торове

  Прилинг торовете съдържат по-малки гранули и не са толкова хомогенни, колкото гранулираните. 

  Той има по-пореста структура от гранулирания, разтваря се по-бързо, но е по-податлив на образуване на прах. Следователно гранулите се чупят по-лесно и освен това имат по-малък толеранс към топлината.

  Покажи по-малко
 • Почвен разтвор

  Почвеният разтвор е почвена вода, която съдържа хранителни вещества и органични вещества в разтворена форма. 

  Покажи по-малко
 • Подобряване на киселинността

  Означава прилагане на продукти, богати на калций и магнезий, като варовиков прах. Това се прави с цел да се повиши рН на почвата и да се осигурят Ca и Mg.

  Покажи по-малко
 • Пасивно и активно усвояване на хранителни вещества

  Има два вида минерална абсорбция, базирани на участието на метаболитна енергия. При активно усвояване растението консумира метаболитна енергия в сравнение с пасивното, при което не се изразходва енергия. Пасивното усвояване на хранителните вещества се извършва по концентрационен градиент без разход на енергия.

  Покажи по-малко
 • С
 • Соленост

  Торовете се състоят от различни соли и когато се разтворят във вода, те имат различна соленост или солен индекс. Различните соли на торове се сравняват със солеността на натриевия нитрат (NaNO3), който има индекс 100. 

  Покажи по-малко
 • Смесен тор

  Смесеният тор е физическа смес от различни торови гранули, съдържащи различни хранителни вещества. Размерът, формата и теглото на различните гранули се различават помежду си, което може да предизвика сегрегация по време на транспортиране и съхранение. Гранулите с различни физични свойства се разхвърлят на различно разстояние. 

  Следователно моделът на разпръскване и особено разпределението на хранителните вещества на комплексните торове е по-хомогенно, отколкото при смесените торове. 

  Покажи по-малко
 • Съдържание на биурет

  Биуретът е вещество, което се образува по време на пиролизата на карбамид, чието максимално количество се регулира в торовете. 

  Покажи по-малко
 • Съдържание на сяра

  Серен триоксид (SO3) е оксидната форма, а S е елементарната форма на сярата. Съдържанието на S се умножава по коефициент 2.5, за да се преобразува в SO3. 

  Покажи по-малко
 • Смесване на торове

  При смесването на торове се получават химични реакции, които трябва да бъдат взети предвид. Например смесването на калциеви катиони с фосфатни или сярни аниони може да доведе до образуването на неразтворими съединения. 

  Покажи по-малко
 • Структура на почвата

  Структурата на почвата се определя основно от съотношението на трите основни компонента (пясък, кал, глина). 

  Покажи по-малко
 • Съотношение обем : тегло

  Съотношението на единица площ към обема на даден тор е важен фактор. 

  Ако гранулите имат по-голяма повърхност, контактът с почвата се увеличава, което позволява по-бързо разтваряне и освобождаване на хранителните вещества. 

  Покажи по-малко
 • Т
 • Топли гранулирани торове

  При производството на топли гранулирани торове се използва модерна технология. Всяка гранула съдържа всички хранителни вещества в равни пропорции. По този начин всички гранули съдържат азот, фосфор и калий. Предимството на това е равномерното разпределение на хранителните вещества на полето. Това е особено важно за елементи като фосфор, който е почти напълно неподвижен в почвата. Само чрез използване на сложни гранулирани торове фосфора може да се разпредели с достатъчна плътност, което е особено важно в началните етапи от развитието на растенията. 

  Покажи по-малко
 • Теория на минимума

  Германският ботаник Филип Карл Шпренгел (1787-1859) формулира „Теорията на минимума“ в агрохимията. Това означава, че растежът на растенията е ограничен от елемента, който е относително в най-малко количество. Най-оскъдният ресурс също се нарича минимален фактор. Следователно е от съществено значение всички хранителни вещества да се доставят в подходящото количество. 

  Покажи по-малко
 • Ф
 • Фиксация

  Някои хранителни вещества (по-специално фосфора) могат да образуват неразтворими съединения с други почвени минерали. Например, фосфорът се свързна с калция, за да образува калциев фосфат при високо рН на почвата и с желязо (Fe) и алуминий (Al) при ниско pH на почвата. 

  Покажи по-малко
 • Форми на азота

  Азотът в торовете обикновено се посочва, както следва:

  а) Нитратен (NO3-): В добре аерирани почви азотът присъства главно в нитратна форма. Нитратният азот е пряко достъпен за растенията.

  б) Амониев (NH4 +): Причинява вкисляване на почвата, но е директно достъпен за растенията.

  в) Амиден (CH4N2O): Трябва да се превърне в NH4 + и / или NO3- в почвата (чрез хидролиза), за да стане достъпен за растенията. 

  Този процес често води до загуба на газообразен NH3.

  Покажи по-малко
 • Форма на гранулите

  Торовете могат да съдържат различни по форма гранули, от идеално кръгли до такива с аморфна форма. 

  Торовете, които съдържат кръгли гранули се съхраняват по-добре, по-лесни са за работа и по-малко податливи на разпрашаване при транспортиране. 

  Острите ъгли на аморфните гранули могат лесно да се отчупят, така че делът на праховата фракция в торбата се увеличава драстично. 

  Премиум торовете обикновено съдържат гранули с кръгла форма. 

  Покажи по-малко
 • Х
 • Хидролиза

  Хидролизата на уреята е ензимна реакция, при която карбамидът и H2O се хидролизират до CO2 и NH4 (NH3). 

  Покажи по-малко
 • Я
 • Якост, устойчивост на натиск

  Едно от важните физични свойства на гранулираните торове е якостта на гранулите, т.е. способността на гранулите да не се разтрошават при съхранение, транспортиране и механично разпръскване с машини. 

  В зависимост от височината на стифиране (подреждане на торбите една върху друга) при съхранение, в долната част на торбите гранулите се разпадат под тежестта на торбите. Гранулите обикновено издържат натиск от 18-27 Нютона.

  Покажи по-малко