Указания за безопасна работа и съхранение на гранулирани торове

Безопасна работа и съхранение


Когато става въпрос за безопасно съхранение на торове, съдържащи амониев нитрат, трябва да се прилагат специфичните за страната законови разпоредби. Освен това, производителите и торовите асоциации трябва да предоставят информация не само за безопасното съхранение на продукти съдържащи амониев нитрат, но също така и насоки за запазване на качеството им,  подчертавайки потенциалния риск за околната среда, особено този, който може да причини замърсяване на повърхностните и подпочвените води.


Торовете се разделят на различни групи според съдържанието на амониев нитрат (AN) в продукта. Съществуват различни класификации на опасни товари (ADR), изисквания за съхранение и лични предпазни средства на служителите. Подробности можете да намерите в информационните листове за безопасност и на www.lat-nitrogen.com. Комплексните торове, предлагани от LAT Nitrogen, обикновено се класифицират като като неопасни, незапалими и негорими в хода на прогресивното термично разлагане.


Указания за безопасна работа и съхранение на гранулирани торове related desktop image Указания за безопасна работа и съхранение на гранулирани торове related tablet image Указания за безопасна работа и съхранение на гранулирани торове related mobile image
Запазване на качеството на торовете


Торовете да се съхраняват далече от източници на топлина и в закрити помещения с температура под 32 ° C. Да се осигури вентилация и достатъчно пространство между покрива и горната част на биг беговете.


Да се спазва правилото - Първо влязло – Първо излязло и да се актуализират данните на съхраняваните наличности.


Амониевият нитрат да се съхранява отделно от карбамид (урея).


Торовете да се  съхраняват винаги на закрито, сухо и чисто място.


За складови помещения, чийто под няма 100 % защита срещу навлизане на вода, LAT Nitrogen препоръчва използването на абсорбери на влага на базата на зеолит (напр. Terraperl или Lithosoil 300).


Покриването на пода с 1–2 кг/м² от материала поддържа беговете сухи.


Пакетирани торове


Да се предотврати всякакъв контакт с вода (например от водопропускливи подови настилки, течащи покриви, отворени врати и капандури), ако е необходимо, да се използват палети.


В случай на съхранение на открито се препоръчва пакетираните торове никога да не се излагат на пряка слънчева светлина, а да се съхраняват на сенчесто и проветриво място.

Ако няма алтернатива, да се използва светло  полиетиленово покритие, за да се защитят торбите. Полиетиленовото покритие не трябва да лежи директно върху торбите, така че, поставете палети между торбите и полиетиленовото покритие.

Плексигласът и други подобни материали не осигуряват достатъчна защита срещу пряка слънчева светлина.

Указания за безопасна работа и съхранение на гранулирани торове related desktop image Указания за безопасна работа и съхранение на гранулирани торове related tablet image Указания за безопасна работа и съхранение на гранулирани торове related mobile image
Съхранение в насипно състояние


Отделете насипните торове съдържащи амониев нитрат (напр. CAN, NPK, …) от карбамида в складовото помещение.


При съхранение на тор в насипно състояние, той трябва да се покрие с негоримо полиетиленово покритие или брезент.


При съхранение на тор в насипно състояние, той трябва да се покрие с полиетиленово покритие или брезент и да се избягва замърсяване с други материали. 


За да се избегне риск от разсипване, торът да не се натрупва на големи купчини. Да се поддържат коридорите и пътеките чисти. При възникне на разсипване на тор, да се почисти незабавно. Да не се шофира през разсипан продукт.

Указания за безопасна работа и съхранение на гранулирани торове related desktop image Указания за безопасна работа и съхранение на гранулирани торове related tablet image Указания за безопасна работа и съхранение на гранулирани торове related mobile image
Добра практика за съхранение


Препоръчително е биг беговете винаги да се съхраняват подредени един върху друг максимум на два реда като се презастъпват в пирамидална форма. Отпред пред купчините да се нареди един допълнителен ред с биг бегове. Биг беговете да се взимат първо от горния ред. При товарене или разтоварване винаги да се поддържа пирамидалната форма на подреждане.


Когато работите с торове, внимавайте да не повредите биг беговете. В случай на повреда на биг бегове (разкъсване или пробождане на биг бег), не се приближавайте към тях, тъй като те могат да станат нестабилни и да паднат, като затиснат хората, които се намират в близост.
Не позволявайте на никого да стои близо до съхраняваните стифове. Осигурете безопасно разстояние до пешеходните зони.


Не позволявайте палетите или биг беговете да се накланят или да се подреждат за съхранение върху наклонен терен.


Палетите могат да се подреждат за съхранение един върху друг максимум на два реда, като отпред трябва да се нареди един ред с палети (подобен принцип като съхранението на биг беговете).


Торове, съхранявани на повече от един ред, трябва да се взимат за товарене отгоре надолу, за да се сведе до минимум риска от внезапно падане на големи количества. Винаги имайте предвид тази опасност, когато работите с купчини / продукт който се съхранява подреден на повече от един ред.


Указания за безопасна работа и съхранение на гранулирани торове related desktop image Указания за безопасна работа и съхранение на гранулирани торове related tablet image Указания за безопасна работа и съхранение на гранулирани торове related mobile image
Указания за безопасна работа и съхранение на гранулирани торове related desktop image Указания за безопасна работа и съхранение на гранулирани торове related tablet image Указания за безопасна работа и съхранение на гранулирани торове related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Правила за безопасност


Никога да не се пуши, да не се консумират храна или напитки, в помещения, в които се съхраняват торове.


Торовете трябва да се съхраняват отделно от:


  • Петрол; органични или горими материали като масла и мазнини, дървени стърготини, зърно, семена, трева, слама; метални соли като хроматни, цинкови, медни, никелови и кобалтови съединения; компресирани газове; фитосанитарни продукти

  • Силно алкални материали като негасена вар, цимент и метална шлака

  • Субстанции като солна киселина, сярна киселина, калиев хлорид, амониев сулфат и натриев хлорид

  • Директни източници на топлина, като пещи, места, в които се заварява и шлайфа, лампи, прекъсвачи, електрически кабели, машинни части, които се нагряват или всеки източник, който може да произведе искри или създава топлина при работа.


Превозните средства да не се паркират в складовите помещения, освен ако не се извършва товарене или разтоварване. По време на извършване на товаро-разтоварни дейности двигателя на превозното средство тряба да бъде изгасен. Не трябва да има течове на гориво или смазочни материали от превозните средства.

Безопасна работа с торове


Винаги да се използват вилици със заоблени ръбове и радиус най-малко 5 мм, за да се избегне повреда на ушите на биг беговете при повдигане и товаро-разтоварни операции.


Биг беговете или палетите да се поставят винаги на равна повърхност и да се избягва триенето на биг беговете със земята по време на транспортиране.


Бъдете внимателни при изсипване на тора в торачката. Когато работите с торове, не позволявайте на никого да застане в зоната на повдигане / транспортиране или под повдигнатия биг бег.


Бъдете внимателни при изсипване на тора в торачката.  Бъдете внимателни при боравене с ножа, когато разрязвате торбите от 25 кг. 


Когато работите с торове, внимавайте да не повредите опаковката и избягвайте люлеенето на биг бега, за да се гарантира цялостната стабилност на високоповдигащата машина (мотокар, челен товарач). Носенето на светлоотразителна жилетка намалява риска от това да бъдете ударени от високоповдигащата машина или превозното средство по време на товаро-разтоварни операции.


При изсипване на торовете в торачката биг бегът трябва да се реже отдолу с нож с дълга дръжка. Винаги стойте отстрани на биг бега, за да избегнете риска от затискане.


Празните чували не могат да се използват повторно и трябва да бъдат върнати за рециклиране на одобрена за целта фирма. Поставянето на логото за рециклиране на торбите показва, че ЛАТ Найтроджен дава своя принос за опазване на околната среда.


Указания за безопасна работа и съхранение на гранулирани торове related desktop image Указания за безопасна работа и съхранение на гранулирани торове related tablet image Указания за безопасна работа и съхранение на гранулирани торове related mobile image
Указания за безопасна работа и съхранение на гранулирани торове related desktop image Указания за безопасна работа и съхранение на гранулирани торове related tablet image Указания за безопасна работа и съхранение на гранулирани торове related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Опасности

Ако се съхраняват правилно, торовете, съдържащи амониев нитрат, са безопасни. Въпреки това, комбинацията от различни външни фактори може да доведе до риск от детонация, особено в случай на AN-съдържащи торове с високо съдържание на азот (> 28% N от AN). Тези фактори са:


  • Екстремна топлина, която води до топене на торовете

  • Налягане поради образуване на газови емисии без наличие на подходяща вентилационна система (особено в затворени пространства).

  • Замърсяване на тора от други вещества като горива, масла, органични материали, метални соли (меден сулфат), пестициди, ...

  • Инструменти и оборудване, които могат да причинят експлозия (газови бутилки, компресори за сгъстен въздух, съдове под налягане, взривоопасни материали)

Повече подробности относно здравето и безопасността може да прочетете в информационния лист за безопасност на продукта (www.lat-nitrogen.com).


Предпазни мерки


Да се избягва образуването на прах и контакт с кожата, очите и дрехите. Редовно да се проверяват и почистват ЛПС (личните предпазни средства), за да се запазят в добро състояние.

Да се носят ръкавици (в съответствие с EN 374)

Да се носат предпазни очила (в съответствие с EN 166)

Уверете се, че всички служители са запознати с текущият план за съхранение и с аварийният план.

Указания за безопасна работа и съхранение на гранулирани торове related desktop image Указания за безопасна работа и съхранение на гранулирани торове related tablet image Указания за безопасна работа и съхранение на гранулирани торове related mobile image
Мерки за борба в случай на пожар


Да се постави актуална схема на складовите помещения и план за спешна евакуация на лесно достъпно място и да се информира персонала за аварийните процедури.


В случай на пожар (на горими материали) или образуване на пари (от торове):


1. Обадете се на пожарната 112 (европейски номер за спешни повиквания):
посочете местоположението и вида на торовете


2. Не вдишвайте парите


3. Евакуирайте района


4. Евакуирайте другите хора без да застрашите себе си


5. Обезопасете инсталацията (напр. прекъсване на захранването)


За гасене на пожар да се използват големи количества вода, да не се използват химически пожарогасители, пяна, пара или пясък върху торове съдържащи АН, защото те се разграждат.За съдържащите най-малко 16% азот амониево-нитратни торове (т.е. поне 8% нитратен азот и 8% амонячен азот) трябва да се спазват следните правила:


Складовите помещения да се защитят от неоторизиран достъп, за да се сведе до минимум риска от кражба (да се заключват помещенията) и да се прави периодична инвентаризация на съхраняваните торове, за да се установи липсата в случай на  кражба.


Да не се оставят или съхраняват биг беговете на пътя, на полето или на други достъпни за населението места.


Незабавно да се информира полицията в случай на несъответствия или липси. Да се информира съответната национална служба в случай на кражба на тор.


Да не се  предоставя  и да не се продава продукт, освен на професионален потребител. Да се съхраняват всички придружаващи документи (стокова разписка, кантарна бележка, товарителница, фактура, проследяване на партиди).