Informare Publica - Isalnita

INFORMAȚII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE ÎN EXPLOATARE ȘI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT 

Nr. și data întocmirii documentului: 178 / 19.11.2023


PARTEA 1

Pentru toate amplasamentele care intră sub incidenţa Legii 59/2016:

1. Numele titularului activității şi adresa amplasamentului:

1.1. SC LAT NITROGEN ROMANIA SRL

1.2. Com. Isalnita , str. Mihai Eminescu , nr.105A , jud. Dolj ,cod poştal 207340 , coordonate de localizare a amplasamentului latitudine: 44°24′75″ - longitudine: 23°43′96″, tel. 0724052795 / 0724052145, e-mail: mihai.petcan@lat-nitrogen.com , inca.dorin@lat-nitrogen.com )

2. Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidența reglementărilor și/sau a dispozițiilor administrative de implementare a Legii 59/2016 și că Notificarea prevăzută la art. 7 şi Politica de Prevenire a Accidentelor Majore prevăzute la art. 8 alin. (1) sau Raportul de Securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) au fost înaintate autorității competente. 


Urmare a comunicării primite de la Secretariatul de Risc al Agenţiei pentru Protecţia Mediului, S.C. LAT NITROGEN ROMANIA este un amplasament de nivel superior ca urmare a prezenței pe amplasament a substanțelor periculoase în cantități mai mari decât cele relevante, conform prevederilor Legii nr.59/2016.
În conformitate cu prevederile legale au fost întocmite/actualizate și înaintate către Secretariatul de Risc al Agenței pentru Protecția Mediului Dolj, respectiv ISUJ „Oltenia“ Dolj , următoarele documente:
Notificarea de activitate cu nr. 1/29.04.2015, înregistrată la SRAPM cu nr. 4443/29.04.2015 ;
Notificarea de activitate cu nr. 2/22.09.2015, înregistrată la SRAPM cu nr. 9642/22.09.2015 , continand completarile solicitate de autoritati si notificarea extinderii capacitatii de stocare declarata initial
Notificarea de activitate cu nr. 3/27.07.2017, înregistrată la SRAPM cu nr. 8682/27.07.2017 , continand notificarea extinderii capacitatii de stocare declarata initial ( halele C3,C8 si C9 )
Politica de Prevenire a accidentelor Majore în care sunt implicate substanțe periculoasecu, este inclusa in raportul de securitate nr 101/31.10.2019 înregistrat la SRAPM cu nr. 16983/31.10.2019;
Raportul de securitate cu nr.101/31.10.2019 înregistrat la SRAPM cu nr. 16983/31.10.2019;
Planul de Urgenţă Internă cu nr.18/12.02.2020 înregistrat la ISUJ „Oltenia“ Dolj cu nr. 2106909/12.02.2020;
În plus, operatorul face parte dintr-un grup domino,  nu este cazul 

   3. Explicarea în termeni simpli a activității sau a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului

   Domeniul  de  activitate  al  societății  S.C. LAT NITROGEN ROMANIA SRL îl  reprezintă,  în principal:

   • producerea îngrășămintelor chimice cu azot, fosfor, potasiu (azotat de amoniu, nitrocalcar, uree, îngrășăminte complexe și lichide)şi produse derivate din fabricațiile principale: melamină, substanțe tehnice de bază (amoniac lichid, acid azotic), azot lichid și gazos, carbonat de calciu uscat și umed;
   • comercializarea produselor fabricate.

   Operatorul este încadrat ca obiectiv SEVESO deoarece :

   • utilizează substanțe periculoase în activitate ,  cod CAEN 4675 
   • pentru activitatea de baza 4675 – comert cu ridicata al produselor chimice – Activitate conexa
   • 5210 – depozitari- Activitate conexa
   • 5224 – manipulari- Activitate conexa
   • 8299 – alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi  - Activitate principala desfasurata la punctul de lucru

   4. Denumirile comune sau, în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea 1 a Legii 59/2016, denumirile generice sau categoria generală de pericol a substanțelor şi a amestecurilor implicate din amplasament care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase.

   Informare Publica - Isalnita related desktop image Informare Publica - Isalnita related tablet image Informare Publica - Isalnita related mobile image

   5. Informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația producerii unui accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic.

   Telefon la 112

   Sistem de alarmare al localitatii  Isalnita!

   Operatorul anunţă autorităţile competente responsabile pentru aplicarea Legii 59/2016 , Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dolj, Agenţia de Protecţie a Mediului Dolj, Comisariatul judeţean al Gărzii de Mediu, instituţiile publice cu atribuţii stabilite în planul de urgenţă externă şi operatorii economici învecinaţi.

   Pentru evitarea accidentării/ intoxicării, persoanele aflate în zona de risc trebuie să respecte următoarele indicații:

   a) în caz de emisii majore (dispersii toxice):  

   • Îndepărtați-vă de locul accidentului;  
   • Nu stați în aer liber pentru a evita inhalarea de substanță toxică; 
   • Adăpostiți-vă urgent în interiorul unei clădiri; 
   • Închideți urgent ferestrele și ușile;
   • Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă; 
   • Deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați sau autoturism; 
   • Țineți în dreptul nasului și gurii o batistă umedă; 
   • În cazul problemelor de sănătate apărute ulterior consultați medicul.


   b) în caz de incendiu sau explozii: 

   • Îndepărtați-vă de locul accidentului; 
   • Nu stați pe direcția deplasării curenților de aer ce poartă cu ei produși de ardere. Dacă este cazul protejați căile respiratorii ținând în dreptul nasului și gurii o batistă umedă și părăsiți urgent zona; 
   • Părăsiți construcția în care vă aflați dacă este afectată de incident. În cazul în care se poate rămâne în construcție, deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați; 
   • Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă.

   Informare Publica - Isalnita related desktop image Informare Publica - Isalnita related tablet image Informare Publica - Isalnita related mobile image

   6.   Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art.20 alin (5), din Legea 59/2016 sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic; informații cu privire la locul unde este posibil să se obțină, la cerere, informații mai detaliate despre inspecție şi planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016 (cerințe de confidențialitate stabilite potrivit legii).

   Notă:  Informații detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății S.C. LAT NITROGEN ROMANIA , judeţul Dolj,  localitatea Isalnita,str. Mihai Eminescu,nr. 105 A sau prin accesarea următorului link: https://www.lat-nitrogen.com/


   Persoane de contact: 

   • Inca Dorin, Responsabil pentru managementul securității, Tel: 0724052145
   • Petcan Mihai, Șef Protecţia mediului /Responsabil Protecţia mediului – Tel: 0724052795
   • Petcan Mihai, Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență – Tel: 0724052795
   • Petcan Mihai, Inspector de Protecţie Civilă, Tel: 0724052795
   Informare Publica - Isalnita related desktop image Informare Publica - Isalnita related tablet image Informare Publica - Isalnita related mobile image
   7. Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016
   Informații mai detaliate, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății S.C. LAT NITROGEN ROMANIA SRL, judeţul Dolj, localitatea Isalnita, str. Mihai Eminescu nr. 105A

   Persoane de contact: 
   • Inca Dorin, Responsabil pentru managementul securității, Tel: 0724052145
   • Petcan Mihai, Șef Protecţia mediului /Responsabil Protecţia mediului- Tel: 0724052795
   • Petcan Mihai, Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență – Tel: 0724052795
   • Petcan Mihai, Inspector de Protecţie Civilă, Tel: 0724052795

   și la sediul :  SRAPM: tel 0251 - 530.010, email: office@apmdj.anpm.ro

   CJ-GNM: tel. 0251-418 614 ,e-mail ...

   ISUJ: tel 0 251/510 126,e-mail: isuolteniadolj@yahoo.com

   PARTEA 2
   Pentru amplasamentele de nivel superior, în plus faţă de informaţiile menţionate în partea 1:

   1. Informații generale cu privire la natura pericolelor de accidente majore, inclusiv cu privire la efectele lor potențiale asupra sănătății umane și asupra mediului și detalii succinte privind principalele tipuri de scenarii de accidente majore și măsurile de control pentru gestionarea acestora.
   Exemplu
   Pe platforma S.C. LAT NITROGEN ROMANIA  pot avea loc următoarele tipuri de accidente:
   • explozii ale norilor de vapori inflamabili în spaţiu deschis (UVCE) sau închis parţial ori total (CVE) la nivelul utilajelor care conţin produse inflamabile: metan şi gaz de sinteză în instalaţiile de amoniac, de acid azotic și metan.
   • explozii ale azotatului de amoniu  solid  la depozitul de azotat.
   • Incendiu la depozite

   Accidentul  poate afecta atât personalul de exploatare cât populaţia din zonele adiacente instalaţiei industriale, mediul înconjurator şi bunurile materiale.
   Persoanele pot fi expuse la: 

   • intoxicări cu substanțe chimice sau produși de ardere; 
   • ardere sub efectul direct al flăcării sau radiației termice a acesteia; 
   • lovire datorată suflului exploziei sau prăbușirii elementelor de construcție sau echipamentelor tehnologice. 
   Impactul asupra mediului constă în:
   • analize anuale ale solului
   Pentru prevenirea și înlăturarea efecetelor accidetelor în care sunt implicate substanțe periculoase, la nivelul amplasamentului sunt implementate o serie de măsuri tehnice și organizatorice dintre care menționăm:
   • selecționarea și pregătirea personalului de pe amplasament se face foarte riguros, existând cursuri de formare periodice;
   • trimestrial se fac exerciții de răspuns la accidente în care sunt testate diferite scenarii de accidente;
   • există întocmit și este permanent actualizat  PUI;
   • anual există un audit de specialitate din exteriorul amplasamentului ;
   • sisteme automate de stingere incendii si de detecție 

   Probabilitatea de apariţie a accidentului este foarte mică, fiind posibil să nu apară niciodată pe întrega durata de funcţionare a unei instalaţii, a unui utilaj, dar nu este neglijabilă.


   2. Confirmarea faptului că titularul activității (operatorul) are obligația de a întreprinde măsuri adecvate pe amplasament, în special menținerea legăturii cu serviciile de intervenţie în caz de urgență, pentru a acționa în caz de accidente majore și pentru a minimiza efectele acestora.

   Exemplu model
   S.C. LAT NITROGEN ROMANIA S.R.L., confirmă că a luat toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate în cadrul amplasamentului, atât pentru operarea în siguranță a instalațiilor, prin utilizarea normelor și standardelor internaționale, auditare periodică, pregătire teoretică și practică atât pe amplasament cât și în afara acestuia, împreună cu autoritățile cu sarcini de răspuns în caz de accident major, pentru a acționa în situația accidentelor majore și pentru a minimiza efectele acestora. În acest sens a fost întocmit Planul de Urgență Internă în conformitate cu cerințele Legii 59/2016 și OMAI 156/2017. În cadrul acestuia sunt stabilite măsuri concrete care se iau în toate situațiile de accidente identificate prin analiza sistematică de risc în cadrul Raportului de Securitate, atât la nivelul instalațiilor afectate, cât și la nivelul conducerii amplasamentului. În plus sunt stabilite protocoale și proceduri de alertare a tuturor forțelor de intervenție din interiorul și exteriorul amplasamentului.. Pentru obținerea de informații cu privire la documentele de mai sus, publicul interesat se poate adresa persoanelor de contact:

    • Inca Dorin, Responsabil pentru managementul securității, Tel: 0724052145
    • Petcan Mihai, Responsabil Protecţia mediului, Tel: 0724052795
    • Petcan Mihai, Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență, Tel: 0724052795
    • Petcan Mihai, Inspector de Protecţie Civilă, Tel: 0724052795

    3. Informații corespunzătoare din planul de urgență externă elaborat pentru a face faţă oricăror efecte în afara amplasamentului, în urma unui accident. 
    Acestea ar trebui să includă recomandarea de a se urma toate instrucțiunile și de a se răspunde la toate solicitările din partea serviciilor de intervenție în caz de urgență în timpul unui accident.

    Informații cu privire la planul de urgență externă se regăsec pe site-ul ISUJ “Oltenia” Dolj la următorul link: http://www.isudolj.ro/prevenire/seveso/informatii-pue-borealis/

    4.  Acolo unde este cazul, se indică dacă amplasamentul se află în apropierea teritoriului unui alt stat membru şi dacă există posibilitatea unui accident major cu efecte transfrontaliere în conformitate cu Convenția Comisiei Economice a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa privind efectele transfrontaliere ale accidentelor industriale.

    NU este cazul.