• Štruktúra pôdy
  crop soil texture
  stredne ťažké pôdy, nepodmáčané
 • Min. teplota
  crop temperature icon
  výhonky od 8 °C, optimálna teplota 12 °C a viac
 • pH
  Kukurica siata - na siláž crop pH value
  toleruje mierne kyslé až mierne zásadité pôdy, optimálna hodnota pH: 7,0
 • Dažďové zrážky
  Kukurica siata - na siláž crop rainfall value
  min. 300 l/m²
 • Jarovizácia
  Kukurica siata - na siláž crop vernalisation
  -
 • Hustota rastlín
  crop density
  podľa odrody 9 – 11 semien/m²
 • Hlĺbka sejby
  crop seeding depth
  3 – 6 cm
Kukurica siata - na siláž
Kukurica na siláž uprednostňuje pôdy bohaté na živiny s vysokým obsahom organickej hmoty. Keďže sa odstraňuje celá rastlina, kompenzácia v rámci prevádzkového cyklu je absolútne nevyhnutná. Kukurica na siláž potrebuje podobne ako kukurica na zrno dobre odvetrané pôdy a reaguje citlivo na problémy s hutnosťou a štruktúrou pôdy. Výhodou je vhodná koreňová hmota a preto pomáha aj to, keď predchádzajúca plodina rozvoľní pôdu. 
Keďže kukurica je C4 rastlina, má relatívne malé požiadavky na vodu v súvislosti s úrodou, no pre vysoké výnosy úrody potrebuje veľa tepla a živín.
Existuje široké spektrum odrôd, takže je možné vybrať si tú správnu odrodu kukurice pre každú lokalitu a dané podmienky dozrievania. Dozrievanie odrôd je uvedené v tzv. indexe dozrievania a pohybuje sa v rozsahu približne FAO 200 a nad FAO 400.
Kukurica na siláž je vhodná pre lokality s vyššou nadmorskou výškou a môžete ju tak nájsť takmer vo všetkých poľnohospodárskych oblastiach. 
Kľúčové fakty
 • Sledujte citlivosť na fosfor a draslík
 • Hnojenie podložia s P pri chladných pôdach
 • Začlenenie močovky do aplikácie N pred kultiváciou
 • Oddialenie zberu kvôli príliš neskorej druhej aplikácii N
Všeobecné informácie
Všeobecné informácie
Potreba živín
Potreba živín
Hnojenie
Hnojenie
KUKURICA – POUŽÍVA A PRODUKUJE SA VO VEĽKEJ MIERE
Kukurica na siláž sa zvyčajne používa na kŕmne účely. Okrem toho je rastlina surovinou v zariadeniach na výrobu bioplynu s maximálnym výnosom plynu.
Bez ohľadu na recyklovanie sa veľká časť rastliny vždy poseká a silážuje. Kvalitu siláže pozitívne ovplyvňuje čas zberu, kedy majú kukurice vysoký obsah cukru a škrobu. 
Kukurica na siláž sa pestuje rovnako jednoducho ako kukurica na zrno. Po vysadení cca. 9 – 11 semien na m² pri jednozrnnom výseve sa použije herbicíd na kukuricu a to buď pred vzídením, alebo po vzdídení až do štádia 6 listov. 
Najmä pri striedaní plodín s trávnymi porastmi a krmivami môže byť zvýšené riziko škodcov v súvislosti s drôtovcami. V takomto prípade pomáha ošetrenie účinnými insekticídmi alebo aplikácia granúl pred výsevom.
Keď je vysoký podiel kukurice pri rotácii plodín, treba ešte spomenúť vijačku kukuričnú a kukuričiara koreňového. V závislosti od odrody a poveternostných podmienok zohráva dôležitú úlohu aj hubové ochorenie – sneť kukuricová.
Hubové ochorenia sa ľahko prenášajú na kukuricu z predchádzajúcej plodiny. Tieto infekcie sa zisťujú po zbere, a to zistením hodnôt mykotoxínov v plodine. Tieto výsledky môže značne ovplyvniť malý podiel kukurice pri rotácii plodín, vyvarovanie sa nadmernému, jednostrannému hnojeniu dusíkom a použitie menej citlivých odrôd. V súčasnosti sa fungicídy pre kukuricu používajú len pri šírení.

Kukurica siata - na siláž related desktop image Kukurica siata - na siláž related tablet image Kukurica siata - na siláž related mobile image
Hnojenie kukurice: dôležité je správne množstvo N, P a K.
Kukurica na siláž má rovnako ako všetky koreňové plodiny vysokú požiadavku na dusík a tiež vysoké požiadavky na fosfor a draslík. Pre mladé rastliny kukurice je fosfor často málo dostupný, najmä vo vlhkých a chladných podmienkach, ale aj pri veľmi teplých podmienkach, alebo keď je pôda zhutnená. V juvenilnej fáze je koreňový systém kukurice ešte stále málo vyvinutý. Deficit fosforu spôsobuje obohatenie listov a stoniek antokyanínmi, čo sa často prezentuje vo forme červeného alebo fialového sfarbenia. V súvislosti s rovnováhou fosforu treba špeciálnu pozornosť venovať maštaľným hnojom bohatým na dusík a draslík. Draslík v hnojivách na kukuricu riadi príjem vody a reguluje prieduchy. Okrem toho draslík ovplyvňuje asimiláciu v zrne. Časť požiadaviek kukurice na živiny sa pokrýva v cykle s kravským hnojom alebo recykláciou fermentačných zvyškov zo zariadení na výrobu bioplynu. Keďže sa zbiera celá rastlina, odstráni sa aj celé množstvo dodaných živín a stratégia hnojenia sa tak musí líšiť od stratégie hnojenia kukurice na zrno. Draslík sa najlepšie aplikuje s fosforom a dusíkom ako komplexné hnojivo pred kultiváciou alebo sa používa ako doplnok k poľnohospodárskym hnojivám.
Potrebné a extrahované množstvá kukurice na siláž

Element

Príjem

Jednoka/t produkcie

Odstránenie

Jednoka/t produkcie

Citlivosť na nedostatok

N

12

12

Veľmi citlivý

P2O5

4.2

4.2

Veľmi citlivý

K2O

12

12

Citlivý

MgO

1.9

1.9

Stredne citlivý

SO3

2.2

2.2

Stredne citlivý

TE

zinok (Zn) od štádia 6 listov, bór (B) podporuje plodnosť

V tabuľke je uvedený príjem a odber na tonu úrody kukurice na siláž v sušine. Takže kukurica na siláž potrebuje hlavne dusík, fosfor a draslík. Vo vhodnom množstve však musí byť prítomná aj síra a horčík. Príklad: Pri úrode kukurice na siláž 20 t/ha sa odoberie 240 kg N/ha. Za predpokladu, že sa z pôdy absorbuje určité množstvo dodaného N (napr. 40 kg N/ha) a 20 kg N/ha prostredníctvom strukovín ako medziplodín, potom by stále bolo potrebné pridať 180 kg N/ha vo forme hnojiva. Keďže sa zbiera celá rastlina, z poľa sa odstráni týchto 240 kg/ha.
ODPORÚČANIA PRE SPRÁVNE HNOJIVO PRE KUKURICU NA SILÁŽ
Kukurica na siláž potrebuje najmä v prvej fáze vývoja rastliny živiny v koncentrovanej forme. Potom sa väčšina živín len nanovo usporiada v rámci rastliny alebo sa použijú na absorpciu vody (draslík).

K väčšine hnojenia dochádza pred výsevom. Celkové množstvo živín, ktoré kukurica na zrno vyžaduje, sa môže aplikovať pred kultiváciou. Kukurica potrebuje najviac živín v prvej fáze rastu a viacnásobné aplikácie nemajú vplyv na zvýšenie úrody. Najlepšie je hnojivá s obsahom draslíka a fosforu aplikovať pred výsevom alebo priamo počas výsevu. Pred výsevom sa do pôdy zapracúva maštaľný hnoj. Kvôli oneskorenému účinku príliš neskorá aplikácia minerálneho N zvyšuje riziko spálenia listov a oddialenia dozrievania. Ak sa močovka alebo maštaľný hnoj ihneď po aplikácii nezapracujú do pôdy, očakávajú sa straty vo forme plynného N.
Len pri očakávaniach vysokej úrody a teda náležite vysokej požiadavky kukurice na N a taktiež v prípade ľahkých pôd (riziko vyplavovania N!) je vhodná viacnásobná aplikácia. Prinajmenšom jedna tretina plánovaného množstva dusíka sa aplikuje v štádiu 2 – 4 listov. Pri neskoršej aplikácii sa zvyšuje riziko spálenia listov a oddialenia dozrievania. Výsledkom je vyšší obsah vlhkosti v zrnách.

Hnojenie podložia vo forme NP hnojiva pomáha úrode, najmä v prípade ťažkých pôd, na chladných lokalitách alebo v prípade pôd s nízkym obsahom fosforu, keďže korene, ktoré sú stále malé, môžu prijímať živiny priamo z hnojivového lôžka. Dočasný nedostatok fosforu pri juvenilnom vývoji možno veľmi dobre vyriešiť pomocou tekutého P-koncentrovaného hnojiva alebo vodorozpustných solí živín. 

Vápnenie sa môže vykonávať pred výsevom kukurice alebo na jeseň pred výsevom kukurice na siláž. Maximálne množstvo CaO by malo byť 1 500 kg/ha – najlepšie vo forme uhl ičitanu vápenatého a toto množstvo by sa nemalo presiahnuť, aby sa neimobilizoval bór.

Parametre úrody kukurice na siláž:
počet rastlín/m²
úroda čerstvej hmoty na rastlinu
obsah sušiny v %

Tvorba úrody kukurice je výsledkom optimálnej distribúcie cca. 9 – 11 rastlín na m² a silných rastlín so stabilnými, dlhorastúcimi stonkami. Pre vysoký energetický obsah zozbieraného substrátu je však mimoriadne dôležitý silný a zdravý šúľok kukurice na siláž. 

Kukurica siata - na siláž related desktop image Kukurica siata - na siláž related tablet image Kukurica siata - na siláž related mobile image

Prvá aplikácia

Prvá aplikácia image

Druhá aplikácia 

Druhá aplikácia  image

Prvá aplikácia

Jediná dávka na splnenie celkových požiadaviek na živiny pre optimálne hnojenie kukurice

Kukurica potrebuje svoje živiny v prvej fáze rastu až do kvitnutia. Z hľadiska tvorby úrody je tak optimálne hnojenie pred výsevom. Za použitia vhodného NPK zloženia sa môžu jednou aplikáciou dodať všetky potrebné živiny. V závislosti od následného dodania z pôdy hnojenie kukurice s N vychádza z odčerpania, ktoré zodpovedá približne 160 – 180 kg N/ha. Je dôležité používať hlavné živiny vo vodorozpustnej forme – od štádia 6 listov sa začína každodenne vytvárať veľké množstvo hmoty, čo je spojené s vyššími mierami absorpcie živín, aj niekoľko kg/ha a deň. Požadovaná úroda pri použití maštaľného hnoja a kalu z biospaľovne sa zabezpečí kladením dôrazu na hnojenie kukurice fosforečnanmi.

Nájdite najlepšie hnojivo pre vaše podmienky pomocou Vyhľadávača produktov.

Druhá aplikácia 

Záverečné hnojenie najneskôr v štádiu 2 – 4 listov

Pri očakávaniach vysokej úrody a teda aj vyšších požiadaviek na N a taktiež pri ľahkých pôdach s rizikom strát v dôsledku vyplavenia sa hnojenie s N rozdeľuje na 2 aplikácie. V takomto prípade treba jednu tretinu celkového množstva dusíka pridať v štádiu 2 až 4 listov vo forme rýchlo pôsobiaceho dusičňanového dusíka. Neskoršie hnojenie už neposkytne z hľadiska úrody žiadne prínosy, no prináša so sebou riziko spálenia listov a oddialenia dozrievania.

Nájdite najlepšie hnojivo pre vaše podmienky pomocou Vyhľadávača produktov.