Прецизно торене

Прецизно торене

Според „Теорията за минимума“ всички хранителни вещества трябва да са налични в правилното съотношение. Следователно, хомогенното разпределение на хранителните вещества е от решаващо значение за тяхната ефективност и високи добиви.


Само КОМПЛЕКСНИТЕ торове, съдържащи всички хранителни вещества в една гранула, могат да осигурят най-доброто им разпределение на полето и по този начин да се оптимизира добива. 

Прецизно торене related desktop image Прецизно торене related tablet image Прецизно торене related mobile image
23 опитни полета в Австрия и Германия

За разлика от блендовете / смесените торове, комплексните торовете не се разделят, когато се съхраняват, транспортират до полето и когато се разпръскват. Сегрегацията води до неравномерно разпръскване и неравномерно хранене. Разликата може да бъде до 30 до 40% вариация при блендовете, гранулите на които имат различни физични свойства.


Резултатът от неравномерното разпръскване се вижда с просто око като редуващи се по-светли и по-тъмни ивици на полето, което води до загуба на добив. Освен това, комбинираният тор улеснява по-равномерното разпределение (повече гранули на едно растение) на полето в сравнение с торенето с блендове. 

Прецизно торене related desktop image Прецизно торене related tablet image Прецизно торене related mobile image
За да видите видеото, моля кликнете върху снимката

Правилният модел на разпръскване зависи от равномерното разпределение на гранулите и правилното припокриване на лентите.

Тази хомогенност се измерва чрез определяне на действително приложеното количество тор и се изразява с коефициент на вариация (CV),  който изразява процентното отклонение от модела на разпръскване сравнено с равномерното разпръскване. 


CV е дефиниран с Европейски стандарт 13739.


Колкото по-нисък е CV, толкова по-добро е разпределението. Качеството на разпределението на торовете се изразява, както следва:

CV между 0% и 10% - добро

CV между 10% и 15% - средно

CV над 15% - лошо Азот
Азот
Разпределение на фосфора
Разпределение на фосфора
Физични свойства
Физични свойства
Настройки на тороразпръсквачката
Настройки на тороразпръсквачката
Азот

Неравномерното разпръскване на тора има сериозни последствия.

В случай на грешка от 30%, посевът става на "ивици" или "вълни" видими с невъоръжено око.

Неравномерното и неточно разпределение на тора води до дефицит на хранителни вещества на растенията и по този начин до намаляване на добива и съдържанието на протеини. 

Настройки на тороразпръсквачката related desktop image Настройки на тороразпръсквачката related tablet image Настройки на тороразпръсквачката related mobile image
Неравномерно разпределение на тора

Невярно е предположението, че неравномерното разпръскване на тора ще се изравни в цялото поле.

По-високите добиви, осигурени от прилагането на по-голямо количество тор, не компенсират по-ниските добиви в резултат на недостатъчно торене. 

Настройки на тороразпръсквачката related desktop image Настройки на тороразпръсквачката related tablet image Настройки на тороразпръсквачката related mobile image

Фигурата показва печалбата и загубата при повече и по-малко торене от определеното (200 кг N / хa).

Загубата от неравномерното разпръскване (в червено) е винаги по-голяма от печалбата (в зелено).

Настройки на тороразпръсквачката related desktop image Настройки на тороразпръсквачката related tablet image Настройки на тороразпръсквачката related mobile image
Разпределение на фосфора

Фосфорът не е подвижен в почвата, което означава, че остава на мястото, където е попаднал след торенето. Следователно корените трябва да растат към мястото, където торовите гранули се разтварят, за да достигнат до внесения фосфор. Само КОМПЛЕКСНИ торове могат да се разпределят хомогенно и да улеснят равномерното разпределение на фосфора.


Дори ако е постигнато еднакво разпределение на различните елементи в блендовете, разпределението на фосфора на полето е по-добро при комплексните торове, както е показано в примера по-долу.


Разпределението на хранителните вещества при комплексните NPK торове е по-добро, дори ако блендовете не сегрегират по време на работа транспортиране и разпръскване. Всяка от пет гранули в комплексния тор съдържа фосфор, докато при блендовете само една от пет гранули съдържа фосфор. Това означава, че при внасяне на 300 кг COMPLEX 20/10/8 на хектар средното разстояние между внесения фосфор е 4,6 cm, докато разстоянието между гранулите в DAP е 10,3 cm.

Настройки на тороразпръсквачката related desktop image Настройки на тороразпръсквачката related tablet image Настройки на тороразпръсквачката related mobile image

Разпределението на фосфора при торене с COMPLEX 15/15/15 +7SO3+Zn е много по-плътно от това при еднокомпонентните и двукомпонентните торове (DAP или TSP). При торене на 100 кг P2O5 на хектар се внасят 10.4 гранули на дм2 със средно разстояние от 3.1 см, докато при торене със същата доза DAP се внасят 3.4 гранули със средно разстояние от 5.4  на дм2

Настройки на тороразпръсквачката related desktop image Настройки на тороразпръсквачката related tablet image Настройки на тороразпръсквачката related mobile image
Физични свойства на торовите гранули

Отличните физични характеристики са от съществено значение за точността на торенето. LAT Nitrogen е посветена на производството на торове с най-добро качество.


Физичните характеристики на гранулираните торове оказват значително влияние върху торенето, като влияят върху поведението на гранулата в торачката и начина, по който тя се движи във въздуха. Важно е тези свойства да не се променят по време на съхранение.


Равномерността и прецизността на разпръскването зависи пряко от качеството на тора. Особено когато се прилага с торачки с голяма работна ширина, торът трябва да има ясно дефинирани и последователни физични характеристики.


Разпръскването на гранули се състои от няколко етапа:


  • Сипване на торта в торачката
  • Улавяне на торта от лопатките
  • Плъзване на торта по лопатките
  • Изхвърляне на торта под даден ъгъл и скорост
  • Балистичен полет на гранулите

Във всеки от тези пет процеса физичните характеристики на торта играят важна роля.   


ФИЗИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Физичните характеристики на гранулираните торове от LAT Nitrogen са оптимизирани, с цел да се запазят по време на съхранение и да позволяват прецизно и равномерно торене.


Терминът физично качество обхваща много свойства, които оказват влияние върху разпространението; плътност, сферичност, твърдост, среден диаметър, гранулометрично разпределение, разпрашаване, влагоустойчивост.


LAT Nitrogen гарантира отлични и постоянни физични качества на цялата ни продуктова гама. 

Настройки на тороразпръсквачката related desktop image Настройки на тороразпръсквачката related tablet image Настройки на тороразпръсквачката related mobile image
Настройки на торачката

За да осигурите прецизно разпръскване и по този начин равномерно разпределение на хранителните вещества за ефективно хранене, от решаващо значение е правилното регулиране на торачката. Торовете на LAT Nitrogen са подходящи за работа с торачки на големите производители.

Предоставя се и информация за фабричния произход.

Въз основа на информацията, предоставена върху торбите (преди номера на партидата) в базите данни на производителя, произходът на тора е посочен, както следва:

„GP“ за LAT Nitrogen Grandpuits

„GQ“ за LAT Nitrogen Grand-Quevilly

„OTT“ за LAT Nitrogen Ottmarsheim

„St.-Peter-Straße 25, 4021 Linz“ за LAT Nitrogen Linz


Имайте предвид, че производственото предприятие е посочено и в документите, придружаващи продукта.