Presné rozmetanie

Presné rozmetanie

Podľa „teórie minima“ musia byť všetky výživné látky dostupné v správnom pomere. Preto je homogénna distribúcia živín rozhodujúca pre vysokú efektívnosť využitia živín a vysoké výnosy. Iba hnojivá COMPLEX, ktoré obsahujú všetky živiny v každej granuli, môžu zabezpečiť najlepšiu distribúciu živín na poli a maximalizovať tak výnosy.  

Presné rozmetanie related desktop image Presné rozmetanie related tablet image Presné rozmetanie related mobile image
Obrázok: Dvadsaťtri poľných pokusov s rôznymi plodinami v Nemecku, Rakúsku, Belgicku, Dánsku a Francúzsku (1988 - 1992) ukazuje vyššie výnosy zložených hnojív COMPLEX v porovnaní so zmesnými hnojivami. V priemere o 400 kg viac výnosov na hektár sa dosiahlo aplikáciou hnojív COMPLEX. Ref.: E. Schöningh, Limburgerhof, BASF, 1993

Na rozdiel od zmiešaných / zmesných hnojív sa hnojivá COMPLEX počas skladovania, prepravy na pole a šírenia nerozdeľujú. Rozdeľovanie má za následok nerovnomerné rozmetávanie a rozdielnosť vo výžive. Rozdiel môže predstavovať až 30 až 40% odchýlku u zmesných hnojív s rôznymi fyzikálnymi vlastnosťami. Nepravidelné rozmetanie je viditeľné na striedaní svetlých a tmavých pruhov v poli, ktoré vedú k stratám na výnosoch. Okrem toho zložené hnojivo umožňuje hustejšie rozmetanie (viac granúl na plodinu) na poli v porovnaní s hnojením priamymi alebo zmesnými voľne loženými hnojivami.

Presné rozmetanie related desktop image Presné rozmetanie related tablet image Presné rozmetanie related mobile image
Ak si chcete pozrieť animáciu, kliknite na obrázok

Rovnomerné rozmetanie závisí od rovnomerného výstupu hnojiva z disku a prekrytia medzi dvoma priechodmi (smerom von a dozadu) rozmetßavaných granúl hnojiva.

Na otestovanie rovnomernosti rozmetávania hnojiva sa zmeria konkrétna dávka hnojiva rozmetaná do plánovanej vzdialenosti a zaznamená sa krivka rozmetacieho profilu. Rovnomernosť rozmetania je vyjadrená koeficientom odchýlky (CV), ktorý vyčísli priemernú odchýlku aplikovanej dávky vo vzťahu k priemernej dávke, a uvádza sa v percentách. CV, ako je definované v európskej norme 13739, je pomer medzi štandardnou odchýlkou a priemernou celkovou distribúciou.

Čím je koeficient CV nižší, tým lepšia je rozmetanie. Kvalita rozmetania hnojív sa vyjadruje takto:

  CV medzi 0% a 10% je dobrá CV medzi 10% a 15% je stredná CV nad 15% je slabá
Dusík
Dusík
Distribúcia fosforu
Distribúcia fosforu
Fyzikálne vlastnosti
Fyzikálne vlastnosti
Nastavenia rozmetávača
Nastavenia rozmetávača
Dusík

Nesprávne rozmetávanie môže mať vážne dôsledky. Je často viditeľné v pásoch alebo vlnách a vykazuje 30% nadmerné alebo nedostatočné dávkovanie. Nerovnomerné a nepresné rozdelenie hnojiva vedie k výživovým nedostatkom plodín, a tým k zníženiu výnosv a obsahu bielkovín. Hnojenie viac ako ekonomické optimum spôsobuje stratu výnosov a zvyšuje riziko neproduktívnych strát dusíka.

Nastavenia rozmetávača related desktop image Nastavenia rozmetávača related tablet image Nastavenia rozmetávača related mobile image
Nerovnomerné rozdelenie dusíka

Je mylný predpoklad, že nerovnomerné rozmetávanie sa na poli vyrovná. Vyššie výnosy z dôvodu väčšieho množstva hnojenia nevyrovnávajú nižšie výnosy z dôvodu menšieho množstva z dôvodu krivky dávka-účinok. To platí pri akejkoľvek úrovni výnosu a bez poškodenia plodín.  

Nastavenia rozmetávača related desktop image Nastavenia rozmetávača related tablet image Nastavenia rozmetávača related mobile image

Ilustrácia ziskov a strát z dôvodu menšieho a väčšieho množstva hnojenia, ako je stanovené (200 kg N / ha). Krivka dávka-účinok sa vyrovná; preto sú straty z výnosu (červené) vždy väčšie ako zisky (zelené).  

Nastavenia rozmetávača related desktop image Nastavenia rozmetávača related tablet image Nastavenia rozmetávača related mobile image
Distribúcia fosforu

Fosfor nie je v pôde mobilný, čo znamená, že po rozmetaní zostáva na mieste, kde bol umiestnený. V dôsledku toho musia korene rásť smerom k miestu, kde sa rozpustila granula hnojiva, aby sa dostali k aplikovanému fosforu. Iba hnojivá COMPLEX je možné distribuovať homogénne a uľahčiť tak úplnú distribúciu fosforu.

Aj keď sa dosiahne rovnaká distribúcia rôznych zlúčenín v zmesi, distribúcia fosforu na poli je s hnojivami COMPLEX stále lepšia, ako je to znázornené na príklade dole.  

Distribúcia živín NPK hnojív COMPLEX je lepšia, aj keby sa počas manipulácie, prepravy a rozmetania nerozdelia hromadné zmesi. Každá z piatich komplexných granúl obsahuje fosfor, ale u zmesných hnojív iba jedna z piatich granúl. To znamená, že pri hnojení 300 kg COMPLEX 20/10/8 na hektár je priemerná vzdialenosť medzi aplikovaným fosforom 4,6 cm, zatiaľ čo vzdialenosť medzi DAP granulami v zmesn´ch hnojivách je 10,3 cm.  

Nastavenia rozmetávača related desktop image Nastavenia rozmetávača related tablet image Nastavenia rozmetávača related mobile image

Distribúcia fosforu hnojiva COMPLEX 15/15/15 + 8SO3 + Zn je oveľa hustejšia ako distribúcia v plazme (DAP alebo TSP). Hnojením 100 kg P2O5 na hektár sa umiestni 10,4 granúl COMPLEX na dm2 s priemernou vzdialenosťou 3,1 cm, zatiaľ čo u DAP je umiestnených na dm2 iba 3,4 granúl s priemernou vzdialenosťou 5,4 cm.

Nastavenia rozmetávača related desktop image Nastavenia rozmetávača related tablet image Nastavenia rozmetávača related mobile image
Fyzikálne vlastnosti granúl hnojiva

Vynikajúce fyzikálne vlastnosti sú nevyhnutné pre presné rozmetanie. LAT Nitrogen poskytuje najlepšiu kvalitu.  

Fyzikálne vlastnosti granulovaných hnojív majú podstatný vplyv na spôsob rozmetávania, pretože ovplyvňujú správanie sa granúl v rozmetadle a spôsob ich pohybu vzduchom. Je dôležité, aby sa tieto vlastnosti počas skladovania nemenili.  

Rovnomernosť a presnosť rozmetania závisí priamo od kvality hnojiva. Hnojivo musí mať jasne definované a konzistentné fyzikálne vlastnosti, najmä ak sa aplikuje s rozmetadlami na širokú pracovnú šírku.

Rozmetávanie granúl pozostáva z niekoľkých etáp:

  Zostup hnojiva do násypky Zachytávanie hnojiva lopatkami Hnojivo pohybujúce sa pozdĺž lopatky Rozmetanie hnojiva pod daným uhlom a za danej rýchlosti Balistický let granúl hnojiva

V každoj z týchto piatich etáp zohrávajú hlavnú úlohu fyzikálne vlastnosti hnojiva.

FYZIKÁLNE KRITÉRIÁ

Fyzikálne vlastnosti granulovaných hnojív spoločnosti LAT Nitrogen sú optimalizované tak, aby boli tieto chránené počas skladovania a umožňovali presné a rovnomerné rozmetanie.  

Pojem fyzikálna kvalita zahŕňa mnoho vlastností, ktoré majú vplyv na rozmetávanie; hustota, guľatosť, tvrdosť, stredný priemer, distribúcia veľkosti zŕn, miera prachu, odolnosť proti spätnému pohlcovaniu vlhkosti.  

To znamená, že fyzická kvalita je základnou požiadavkou.

LAT Nitrogen zaručuje vynikajúcu a konzistentnú fyzickú kvalitu v celom sortimente výrobkov.

Nastavenia rozmetávača related desktop image Nastavenia rozmetávača related tablet image Nastavenia rozmetávača related mobile image
Nastavenie rozmetadla
Pre zabezpečenie presného rozmetania a tým rovnomerného rozdelenia živín pre efektívnu výživu je dôležité správne nastavenie rozmetadla. Rozsahy hnojív firmy LAT Nitrogen sú určené pre rozmetadlá významných výrobcov.
K dispozícii sú tiež informácie o pôvode výroby.  
Na základe informácií poskytnutých na vreciach (pred číslom šarže) v databázach výrobcu je pôvod uvedený takto:
  „GP“ pre LAT Nitrogen Grandpuits
  „GQ“ pre LAT Nitrogen Grand-Quevilly
  „OTT" pre LAT Nitrogen Ottmarsheim
  „St.-Peter-Straße 25, 4021 Linz“ pre LAT Nitrogen Linz
Upozorňujeme, že výrobný závod je uvedený aj v sprievodnej dokumentácii k produktu.