Precizno rasipanje

Prema „Teoriji minimuma“, sve hranljive materije moraju da budu dostupne u odgovarajućim udelima. Zato je ujednačena raspodela hranljivih materija od suštinske važnosti za visoku efikasnost korišćenja hranljivih materija i velike prinose. Samo KOMPLEKSNA đubriva koja sadrže sve hranljive materije u svakoj granuli mogu da osiguraju najbolju raspodelu hranljivih materija na polju i na taj način da utiču na povećanje prinosa.  

Precizno rasipanje related desktop image Precizno rasipanje related tablet image Precizno rasipanje related mobile image
Slika: Dvadeset tri istraživanja na poljima sa različitim usevima u Nemačkoj, Austriji, Belgiji, Danskoj i Francuskoj (od 1988. do 1992. godine) pokazuju veće prinose sa KOMPLEKSNIM mešanim đubrivima u odnosu na mešavine. Postignuto je u proseku 400 kg više prinosa po hektaru pomoću KOMPLEKSNIH đubriva. Ref: E. Schöningh, Limburgerhof, BASF, 1993

Za razliku od mešanih đubriva, KOMPLEKSNA đubriva se ne odvajaju tokom skladištenja, prevoza do polja i rasipanja. Segregacija dovodi do neujednačene primene i dispariteta hranljivih materija. Razlika može da bude do između 30% i 40% varijacije u mešavinama sa različitim fizičkim svojstvima. Nepravilno rasipanje se prikazuje naizmeničnim svetlim i tamnim prugama na polju koje uzrokuju gubitke prinosa. Pored toga, kompleksno đubrivo omogućava gušću raspodelu (više granula po biljci) na polju u odnosu na đubrenje nekompleksnim ili mešanim đubrivom.

Precizno rasipanje related desktop image Precizno rasipanje related tablet image Precizno rasipanje related mobile image
Kliknite na sliku da biste pogledali animaciju

Ujednačena raspodela zavisi od ravnomernog izlaza đubriva sa tanjirače i preklapanja između dva prohoda (izlaz i pozadi) granula đubriva koje se rasipaju.

Da bi se testirao kvalitet rasipanja đubriva, meri se stvarna količina rasutog đubriva preko projektovane udaljenosti i crta se kriva profila rasipanja. Pravilnost rasipanja se izražava koeficijentom varijacije (KV) koji množi prosečno odstupanje primenjenih količina u odnosu na srednju dozu i prikazan je u procentima. KV je u Evropskom standardu 13739 definisan kao odnos između standardnog odstupanja i srednje ukupne raspodele.

Raspodela je bolja što je KV niži. Kvalitet raspodele đubriva se iskazuje na sledeći način:

  KV između 0% i 10% je dobar KV između 10% i 15% je srednji KV iznad 15% je loš
Azot
Azot
Distribucija fosfora
Distribucija fosfora
Fizička svojstva
Fizička svojstva
Podešavanja rasipača
Podešavanja rasipača
Azot

Neprecizna primena može imati ozbiljne posledice. Često se može opaziti u vidu traka ili talasa koji prikazuju 30% prekomernog ili nedovoljnog doziranja. Neujednačena i neprecizna primena đubriva dovodi do nedostataka hranljivih materija u biljkama i do smanjenja prinosa i sadržaja proteina. Đubrenje u većoj meri od ekonomskog optimuma dovodi do gubitka prihoda i povećava rizik od neproduktivnog gubitka azota.

Podešavanja rasipača related desktop image Podešavanja rasipača related tablet image Podešavanja rasipača related mobile image
Neujednačene distribucije azota

Pogrešna je pretpostavka da će se neujednačeno rasipanje ujednačiti na polju. Viši prinosi usled većeg đubrenja ne harmonizuju niže prinose usled manjeg đubrenja zbog ravnjanja krive doza-odgovor. Ovo je tačno na svakom nivou prinosa i bez oštećenja useva.  

Podešavanja rasipača related desktop image Podešavanja rasipača related tablet image Podešavanja rasipača related mobile image

Ilustracija dobitaka i gubitaka usled manjeg ili većeg đubriva u odnosu na predviđeno (200 kg N/ha). Kriva doza-odgovor se ispravlja; zbog toga su gubici prinosa (crveno) uvek veći od dobitaka (zeleno).  

Podešavanja rasipača related desktop image Podešavanja rasipača related tablet image Podešavanja rasipača related mobile image
Distribucija fosfora

Fosfor nije mobilan u zemljištu, odnosno ostaje na mestu na koje je stavljen nakon rasipanja đubrenja. Zbog toga koren mora da raste ka lokaciji na kojoj se rastvorila granula đubriva kako bi došao do fosfora unetog đubrivom. Samo KOMPLEKSNA đubriva mogu da se distribuiraju homogeno i omogućavaju ravnomernu raspodelu fosfora.

Čak i ako se postigne ujednačena raspodela različitih jedinjenja u mešavini, raspodela fosfora na polju je i dalje bolja kada se koriste KOMPLEKSNA đubriva što pokazuje primer u nastavku.  

Raspodela hranljivih materija kod KOMPLEKSNIH NPK đubriva je bolja, čak i ako se mešavine đubriva ne odvajaju tokom rukovanja, prevoza i rasipanja. Svaka od pet granula u kompleksu sadrži fosfor u odnosu na samo jednu u mešavini. To znači da je đubrenje pomoću 300 kg KOMPLEKSNOG đubriva 20/10/8 po hektaru na prosečnoj udaljenosti između primenjenog fosfora 4,6 cm, dok je udaljenost između DAP granula u mešavini 10,3 cm.  

Podešavanja rasipača related desktop image Podešavanja rasipača related tablet image Podešavanja rasipača related mobile image

Raspodela fosfora KOMPLEKSNOG đubriva 15/15/15 +8SO3+Zn je znatno gušća nego kod nekompleksnih đubriva (DAP ili TSP). Đubrenjem 100 kg P2O5 po hektaru se postavlja 10,4 KOMPLEKSNIH granula po dm2 sa prosečnom udaljenošću od 3,1 cm, dok se samo 3,4 granula DAP sa prosečnom udaljenošću od 5,4 cm postavlja po dm2.

Podešavanja rasipača related desktop image Podešavanja rasipača related tablet image Podešavanja rasipača related mobile image
Fizička svojstva granula đubriva

Vrhunski fizički kvalitet je od ključnog značaja za precizno rasipanje. Kompanija LAT Nitrogen je posvećena pružanju najboljeg kvaliteta.  

Fizičke karakteristike granuliranih đubriva imaju značajan uticaj na površinu rasipanja zato što utiču na ponašanje granule u rasipaču i na način njenog kretanja kroz vazduh. Važno je da ne dolazi do promene ovih svojstava tokom skladištenja.  

Ravnomernost i preciznost rasipanja zavise direktno od kvaliteta đubriva. Naročito kada se postavlja raspršivačem-rasipačem na velikim radnim širinama, đubrivo mora da ima jasno definisane i ujednačene fizičke karakteristike.

Rasipanje granula obuhvata nekoliko faza:

  Spuštanje đubriva u koš Hvatanje đubriva lopaticama Kretanje đubriva uz lopatice Izbacivanje đubriva pod određenim uglom i određenom brzinom Balistički let granula đubriva

Fizičke karakteristike đubriva imaju važnu ulogu u svakom od ovih pet procesa.

FIZIČKI KRITERIJUMI

Fizičke karakteristike granulisanih đubriva kompanije LAT Nitrogen su optimizovane da budu zaštićene tokom skladištenja i omoguće precizno i ujednačeno rasipanje.  

Termin fizički kvalitet obuhvata brojna fizička svojstva koja imaju uticaj na rasipanje: gustinu, sferičnost, čvrstinu, srednji prečnik, raspodelu veličine zrna, stopu prašine, otpornost na reapsorpciju vlažnosti.  

To znači da je fizički kvalitet osnovni uslov.

Kompanija LAT Nitrogen garantuje vrhunski i ujednačen fizički kvalitet svih proizvoda iz našeg asortimana.

Podešavanja rasipača related desktop image Podešavanja rasipača related tablet image Podešavanja rasipača related mobile image
Podešavanja rasipača
Pravilno podešavanje rasipača je izuzetno važno kako bi se osigurala precizna primena i tako ujednačena raspodela koja omogućava efikasnu prihranu. Asortimani đubriva kompanije LAT Nitrogen su kompatibilni sa rasipačima glavnih proizvođača.
Navedene su i informacije o lokaciji fabrike.  
Na osnovu informacija koje su navedene na vrećama (pre serijskog broja) u bazi podataka proizvođača, poreklo je označeno na sledeći način:
  „GP“ za LAT Nitrogen Granpui
  „GQ“ za LAT Nitrogen Gran Keviji
  „OTT“ za LAT Nitrogen Otmarshajm
  „St.-Peter-Straße 25, 4021 Linz“ za LAT Nitrogen Linc
Imajte na umu da je mesto proizvodnog pogona navedeno i u dokumentaciji koja se isporučuje uz proizvod.