• Структура на почвата
  crop soil texture
  средно тежки почви, без водозадържане, сухо култивиране
 • Минимална температура
  crop temperature icon
  6°C
 • pH
  Пролетен ечемик crop pH value
  толерантен на леко кисели до леко алкални почви; оптимално pH: 7,0
 • Валежи
  Пролетен ечемик crop rainfall value
  240mm
 • Яровизация
  Пролетен ечемик crop vernalisation
  -
 • Гъстота на растенията
  crop density
  В зависимост от датата и сорта 300 – 400 семена/м²
 • Дълбочина на засяване
  crop seeding depth
  2-4 cm
Пролетен ечемик
Пролетният ечемик предпочита средно тежките глинести почви без структурни нарушения и с достатъчен потенциал за хранителни вещества и влага през пролетта. При по-леките почви трябва да се гарантират подходящо подхранване с хранителни вещества и редовно напояване. Пролетният ечемик, обаче, много ефективно изразходва вода и може да произведе съответните добиви даже и в сухи райони. Специално търсени са методите за задържане на вода и адаптивни сортове устойчиви на засушаване. Поради своята непретенциозност по отношение изискването към продължителността на деня, времето за култивиране на ечемика  е до голяма степен незначително за растежа му. Поради краткият му вегетационен период и сравнително ниските му потребности от акумулирана топлина (1200° C) за зреене, той може да се отглежда и в по-високи селскостопански райони. Пролетният ечемик дава най-добър добив при почви с неутрална реакция на почвата. Вкисляването и дефицитът на вар в почвата, както и условията на отглеждане, ще доведат до намаляване на добива. 
Важни факти
 • Торене на пивоварен ечемик с NPK
 • Разделяне на азотните дози при производството на фуражен ечемик и при очаквания за високи добиви
 • Осигуряване на подхранване с фосфор във фаза братене
 • Варуването е от решаващо значение в почви с ниско рН.

Обща информация
Обща информация
Необходимост от хранителни елементи
Необходимост от хранителни елементи
Торене
Торене
-
Поради различията при отглеждането на фуражния и пивоварния ечемик, съответно съществуват различия към хранителните изисквания и следователно към торенето на ечемика. Докато високото съдържание на протеин е от значение за фуражния ечемик, то възможно най-ниското съдържание на протеин и добрия потенциал за покълване за процеса на малцоване са желани за пивоварството. В зависимост от интензивността на торенето, трябва да се има предвид склонноста на различните сортове към полягане. За постигането на високи добиви първостепенно значение имат подходящите мерки за растителна защита.
Пролетен ечемик related desktop image Пролетен ечемик related tablet image Пролетен ечемик related mobile image
Изисквания към хранителните елементи
Азотното торене на ечемика е от първостепенно значение. Пролетният ечемик се нуждае от подходящо азотно снабдяване за вегетативното си развитие. Поради особено бързото развитие през пролетта, в сравнение със зимните житни, всички необходими хранителни вещества трябва да са достъпни за кратък период от време. Приложението на комплексни торове съдържащи бързо разтворими хранителни вещества, както и приложението им непосредствено преди засяване, е доказано успешно. Фосфорът влияе на братенето и за оптималната плътност на растенията 550 – 800 класове/м2. При сухи условия и при леки почви, във фаза братене трябва да се осигури достатъчно подхранване с манган. При тези условия пролетният ечемик реагира особено чувствително. Трябва да се направи внасяне на вар, за да се подобри структура и реакция на почвата, тъй като тя трябва да е възможно най-неутрална. Варуването трябва да се извърши преди включване на пролетния ечемик в сеитбооборота.
Приети и изнесени количества от пролетния ечемик

Елемент

Прием

(Единица/тон продукция)

Износ

(Единица/тон продукция)

Чувствителност към недостиг

N

18

15

много чувствителни

P2O5

7

6.5

много чувствителни

K2O

12

5.5

много чувствителни

MgO

1.6

1.3

чувствителни

SO3

3.5

2.9

чувствителни

TE

Manganese: 400-500g/ha

В таблицата са показани приема и износа за тон добив от пролетен ечемик. Следователно пролетният ечемик основно се нуждае от торове съдържащи азот, фосфор и калий. Независимо от това, сярата, магнезия и особено мангана са също необходими за развитието на културата. Пример: За формиране на добив от 6 тона/хектар, пролетния ечемик абсорбира 108 кг N/хектар. Ако в почвата има запас от определено количество азот (например 30 кг N/хектар), тогава под формата на тор ще трябва да се внесат 80 кг N/хектар. С прибирането на реколтата от полето ще бъдат изнесени 90 кг N/хектар.
Торенето на пролетния ечемик зависи от производствената му цел
Пролетният ечемик се нуждае от хранителни вещества, основно до фаза изкласяване. Когато се отглежда пивоварен ечемик, целта е да се постигнат високи добиви, но с ниско съдържание на протеин.
Торене на пивоварен ечемик преди култивиране:
Цялото количество азот необходимо на пролетния пивоварен ечемик може да бъде внесено преди засяване. Растенията имат най-голяма нужда от хранителни вещества през първата фаза; от тук следва, че разделянето на дозите е подходящо само при очакване на много високи добиви. Фосфорните и калиевите торове се внасят или директно при сеитбата като NPK торове (възможно като есенно торене), или рано напролет.
Като подготовка на почвата варуването трябва да се извърши през есента, или най-късно рано на пролет. Като еталонна стойност могат да бъдат считани количествата от 1,000 кг/хектар CaO – за предпочитане под формата на калциев карбонат.
Параметри на добива на пролетния ечемик:
Брой растения/м²
брой стъбла с класове
брой зърна/клас
TGW (тегло на хиляда зърна).

Добрият добив е резултат от баланса между дружното поникване, оптималното братене и добре развитите класове. Поникването на растенията зависи от обработването на почвата и сеитбата при благоприятни условия. Поради краткия вегетационен период, братенето трябва да стане  бързо и достатъчно количество достъпен фосфор трябва да бъде наличен през този етап. За вегетативния растеж и за развитието на класовете е необходим ефективен азот под формата на нитрат. Бавно действащите азотни форми (урея, стабилизирани азотни торове) възпрепятстват развитието на културата. 
Пролетен ечемик related desktop image Пролетен ечемик related tablet image Пролетен ечемик related mobile image

Първо приложение 

Първо приложение  image

Второ приложение

Второ приложение image

Първо приложение 

Пивоварен ечемик: Единична доза от общите изисквания за хранителни вещества преди сеитба

В началото на развитието си пивоварният ечемик се нуждае от по-голямо количество хранителни вещества. Торенето преди сеитба е доказано, че е успешно. Общото количество хранителни вещества може да се даде в една доза. Необходимото количество азот зависи от минерализацията му в почвата и от извличането му от ечемика; това отговаря на около 80 кг N/хектар. При внасянето на NPK тор всички основни хранителни вещества са директно достъпни в началото на вегетацията. През този къс период на растеж от март до юни, всеки  дефицит на хранителни вещества ще доведат до значителни загуби на добив. През сухите периоди 2 литра на хектар магнезиев сулфат или магнезиев нитрат в течна форма ще гарантират потенциала на добива по време на братенето.


За да получите точна препоръка за най-подходящия тор, планирайте торенето с NutriGuide®

Второ приложение

Фуражен ечемик: допълнителна доза азот в края на братенето.

За добре развития фуражен ечемик с особено големи очаквания за висок добив, в края на братенето се налага внасянето на допълнително количество бързодействащ азот от 30 – 40 кг N/хектар . Тази доза спомага за увеличаване на добива и води до получаване на високо съдържание на протеин, което е желателно за фуражния ечемик, но не и за пивоварния. Като общоприето правило за фуражния ечемик е да се приложи 2/3 от количеството с първата доза и 1/3 с втората доза.


За да получите точна препоръка за най-подходящия тор, планирайте торенето с NutriGuide®