• Štruktúra pôdy
  crop soil texture
  stredne ťažké pôdy, nepodmáčané, pestovanie v suchých podmienkach
 • Min. teplota
  crop temperature icon
  6°C
 • pH
  Jarný jačmeň crop pH value
  toleruje mierne kyslé až mierne zásadité pôdy, optimálna hodnota pH: 7,0
 • Dažďové zrážky
  Jarný jačmeň crop rainfall value
  240 mm
 • Jarovizácia
  Jarný jačmeň crop vernalisation
  -
 • Hustota rastlín
  crop density
  v závislosti od dátum a odrody 300 – 400 semien/m²
 • Hlĺbka sejby
  crop seeding depth
  2 - 4 cm
Jarný jačmeň
Jačmeň jarný uprednostňuje stredne ťažké hlinité pôdy bez štrukturálneho poškodenia, s primeranými živinami a možnosťou vodného zásobovania na jar. V prípade ľahších pôd sa musí zabezpečiť adekvátne dodávanie živín a pravidelné zrážky. Jačmeň jarný je však veľmi efektívny v súvislosti s vodou a dokáže poskytovať úrodu aj v suchých kultivačných oblastiach. Vhodné sú najmä spôsoby pestovania zachovávajúce vodu a adaptované odrody. Keďže pre jačmeň nie je dôležitá dĺžka dňa, významne ani neovplyvňuje pestovanie jačmeňa. Kvôli svojmu krátkemu vegetačnému obdobiu a relatívne malým požiadavkám na tepelný súčet (1200 °C) potrebný na dozretie, môže byť vhodný pre vyššie položené alebo suboptimálne poľnohospodárske oblasti. Úroda jačmeňa jarného je najlepšia na dobrých pôdach s neutrálnou reakciou zeminy. Úrodu redukuje okysľovanie a nedostatok vápenca ako aj pestovanie vo vlhkých podmienkach.
Kľúčové fakty
 • Hnojenie sladovníckeho jačmeňa v jednej NPK dávke
 • Rozdelenie dávky N pri jačmeni určenom na kŕmne účely a pri predpokladanej vysokej úrody
 • Zabezpečte dodanie fosforu vo fáze odnožovania
 • Pri pôdach s nízkym pH je hnojenie mimoriadne dôležité
Všeobecné informácie
Všeobecné informácie
Potreba živín
Potreba živín
Hnojenie
Hnojenie
Pri využívaní jačmeňa jarného sa rozlišuje medzi kŕmnym jačmeňom a sladovníckym jačmeňom. Existujú náležité rozdiely v požiadavkách na živiny a teda aj pri hnojení jačmeňa. Kým pre kŕmny jačmeň sú dôležité celé zrná a vysoký obsah bielkovín, v sladovníckom procese pri výrobe piva sa požaduje nízky obsah bielkovín a veľmi dobrá kapacita klíčenia. V závislosti od intenzity hnojenia treba zabezpečiť náležitú stabilitu odrôd. Pri vysokých úrodách sú nevyhnutné vhodné opatrenia na ochranu rastlín.
Jarný jačmeň related desktop image Jarný jačmeň related tablet image Jarný jačmeň related mobile image
Prvoradý význam má hnojenie jačmeňa s N. Jačmeň jarný potrebuje pre svoj vegetačný vývoj náležitú dávku dusíka. V dôsledku dosť rýchleho vývoja na jar (v porovnaní s ozimnými obilninami) musia byť v krátkom čase k dispozícii všetky živiny. Ako dobré sa ukázali byť rýchlo rozpustné komplexné hnojivá a aplikácia bezprostredne pred kultiváciou. Fosfor ovplyvňuje odnožovanie a je potrebný pre optimálnu hustotu plodiny (cieľ: steblá s 550 – 800 uškami) a teda ide o zložku, ktorá je z hľadiska výnosu úrody veľmi relevantná. Počas odnožovania pri suchých kultivačných podmienkach a v prípade ľahkých pôd treba zabezpečiť aj dostatočné zásobovanie mangánom. Pri takýchto podmienkach jačmeň jarný reaguje celkom citlivo. Pre dobrú štruktúru pôdy a pre čo najneutrálnejšiu reakciu zeminy bez acidifikačných účinkov sa musí zabezpečiť optimálne dodávanie vápenca. Ak je to možné, vápnenie by sa malo vykonávať pred zasiatím jačmeňa jarného v rotácii plodín.
Potrebné a extrahované množstvá jačmeňa jarného

Element

Príjem

Jednoka/t produkcie

Odstránenie

Jednoka/t produkcie

Citlivosť na nedostatok

N

18

15

Veľmi citlivý

P2O5

7

6.5

Citlivý

K2O

12

5.5

Citlivý

MgO

1.6

1.3

Stredne citlivý

SO3

3.5

2.9

Stredne citlivý

TE

Mangán: 400 – 500 g/ha 

V tabuľke je uvedený príjem a odber na tonu úrody jačmeňa jarného. Takže jačmeň jarný potrebuje hlavne hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík. Pre zodpovedajúci vývoj sú však dôležité aj síra, horčík a najmä mangán. Príklad: Pri úrode jačmeňa jarného 6 t/ha sa absorbuje 108 kg N/ha. Ak sa z pôdy odoberie určité množstvo následného dusíka (napr. 30 kg N/ha), treba doplniť 80 kg N/ha vo forme hnojiva. Zberom sa z poľa odoberie 90 kg N/ha.
HNOJENIE JAČMEŇA JARNÉHO V ZÁVISLOSTI OD SPÔSOBU JEHO VYUŽITIA
Jačmeň jarný potrebuje do vzídenia ušiek koncentrované živiny. Okrem toho sa produkcia sladovníckeho jačmeňa zameriava na dobre vyvinuté zrná, pričom obsah bielkovín musí byť nízky.

Celkové hnojenie sladovníckeho jačmeňa pred pestovaním
Pred pestovaním možno aplikovať celkové množstvo dusíka pre sladovnícky jačmeň jarný. Takéto hnojenie sa realizuje v prvej fáze rastu, kedy je najväčšia potreba z hľadiska živín. Z tohto dôvodu je relevantné rozdeliť dávky len pri očakávaní veľmi veľkej úrody. Hnojivá s obsahom fosforu a draslíka sa používajú buď priamo pri kultivácii ako NPK hnojivá, alebo pri jesennom hnojení, resp. na začiatku jari.

V rámci prípravy pôdy možno na jeseň alebo najneskôr na jar pred vysadením jačmeňa jarného vykonať vápnenie. Ako referenčnú hodnotu možno brať do úvahy množstvo 1000 kg/ha CaO – najlepšie vo forme uhličitanu vápenatého na neutralizáciu čo najviac kyselín.

Parametre úrody jačmeňa jarného:
počet rastlín/m²
počet stebiel/rastlín s klasmi
počet zŕn/klas
celková hrubá hmotnosť (HTS)

Dobrá úroda je výsledkom harmonickej súhry medzi dobrým vzídením úrody, optimálnym odnožovaním a dobre vyvinutými klasmi. Vzídenie na poli ovplyvňuje hlavne suchá a nemazľavá kultivácia. Kvôli krátkemu vegetačnému obdobiu musí rýchlo nastať odnožovanie – v tomto štádiu musia mať rastliny dostatok fosforu. Pre vegetačný rast a vývin ušiek je nevyhnutný účinný dusík vo forme dusičnanov. Pomaly pôsobiace formy N (močovka, N hnojivá stabilizované amoniakom) bránia flexibilnému rastu. 
Jarný jačmeň related desktop image Jarný jačmeň related tablet image Jarný jačmeň related mobile image

Prvá aplikácia 

Prvá aplikácia  image

Druhá aplikácia

Druhá aplikácia image

Prvá aplikácia 

Sladovnícky jačmeň: jediná dávka celkových požiadaviek na živiny pred kultiváciou

Na začiatku svojho vývoja potrebuje sladovnícky jačmeň koncentrované živiny. Takže ako úspešné sa ukázalo byť hnojenie pred výsevom. Celkové množstvo živín možno podávať v jednej dávke. Potrebné množstvo dusíka závisí od následného dodania z pôdy a od odčerpania jačmeňom. Toto zodpovedá približne 80 kg N/ha. Pri aplikácii NPK hnojiva sú na začiatku vegetačného obdobia všetky živiny priamo dostupné. Počas tohto krátkeho obdobia rastu od marca do júna môžu potenciálne nedostatky živín viesť ku značnej strate na úrode. V suchých etapách môžu 2 l/ha síranu mangánatého alebo dusičnanu mangánatého v tekutej forme zabezpečiť potenciál úrody počas odnožovania.

Nájdite najlepšie hnojivo pre vaše podmienky pomocou Vyhľadávača produktov.

Druhá aplikácia

Kŕmny jačmeň: dodatočná dávka dusíka na konci odnožovania

Aby bol kŕmny jačmeň alebo sladovnícky jačmeň dobre vyvinutý s náležite vysokými očakávaniami z hľadiska úrody, na konci odnožovania je dôležité doplnkové hnojenie s rýchlo pôsobiacim N v množstve 30 – 40 kg N/ha. Táto dávka napĺňa ušká, no predávkovanie má za následok vysoký obsah bielkovín, čo sa vyžaduje pri kŕmnom jačmeni, no nie pri sladovníckom jačmeni. Všeobecné pravidlo: pri kŕmnom jačmeni aplikujte 2/3 množstva v prvej dávke a 1/3 živín v druhej dávke.

Nájdite najlepšie hnojivo pre vaše podmienky pomocou Vyhľadávača produktov.