• Půdní struktura
  crop soil texture
  Středně těžké půdy, bez podmáčení, kultivace při suších podmínkách
 • Min. teplota
  crop temperature icon
  6°C
 • pH
  Ječmen jarní crop pH value
  Snáší mírně kyselé až mírně zásadité půdy; optimální hodnota pH je 7,0
 • Dešťové srážky
  Ječmen jarní crop rainfall value
  240 mm
 • Jarovizace
  Ječmen jarní crop vernalisation
  -
 • Hustota porostu
  crop density
  Podle doby a odrůdy 300–400 semen/m²
 • Hloubka setí
  crop seeding depth
  2-4 cm
Ječmen jarní
Jarní ječmen upřednostňuje středně těžké jílovité půdy bez jakéhokoliv strukturního poškození a s dostatečným potenciálem pro přísun živin a vody na jaře. V lehčích půdách musí být zaručen dostatečný přísun živin a pravidelné srážky. Jarní ječmen je však vysoce efektivní při využívání vody a dokáže produkovat odpovídající výnosy dokonce i v suchých oblastech pěstování. Obzvláště vyhledávané jsou metody pěstování šetřící vodu a vyšlechtěné odrůdy. Vzhledem k neutralitě, pokud se týká délky dne, je doba setí ječmene do značné míry pro jeho růst nevýznamná. Vzhledem ke své krátké vegetační době a relativně nízkému požadavku na souhrn tepla (1200 °C) pro dozrávání, lze o něm uvažovat také na výše položených zemědělských místech, kde nejsou úplně optimální podmínky. Jarní ječmen dává nejlepší výnos na dobrých půdách s neutrální reakcí pH. Výnosy snižuje okyselení a nedostatek vápna v půdě i vlhké podmínky pro pěstování. 
Klíčové informace
 • Hnojení sladovnického ječmene v jediné dávce hnojiva NPK
 • Rozdělení aplikace dusíku při pěstování krmného ječmene a očekávání vysokého výnosu
 • Zajistěte přísun fosforu ve fázi odnožování
 • Pro půdy s nízkou hodnotou pH je mimořádně
Všeobecné informace
Všeobecné informace
Potřeba živin
Potřeba živin
Hnojení
Hnojení
-
Při využívání jarního ječmene se rozlišuje mezi krmným ječmenem a sladovnickým ječmenem. V nárocích na živiny existují u těchto odrůd rozdíly, a ty se proto odrážejí také v hnojení ječmene. Zatímco pro krmný ječmen jsou důležitá plná zrna a vysoký obsah proteinů, pro účely vaření piva je vyžadován nejnižší možný obsah proteinů a velmi dobrá kapacita pro klíčení pro sladový proces. Je třeba zajistit odpovídající stabilitu odrůd podle intenzity hnojení. Pro vysoké výnosy jsou rozhodující dostatečná opatření pro ochranu rostlin.
Ječmen jarní related desktop image Ječmen jarní related tablet image Ječmen jarní related mobile image
Hnojení ječmene dusíkem má mimořádný význam. Jarní ječmen vyžaduje pro svůj vegetační vývoj odpovídající přísun dusíku. Vzhledem k obzvláště rychlému vývoji na jaře ve srovnání s ozimými obilovinami musí být všechny živiny k dispozici během krátké doby. Osvědčily se rychle se rozpouštějící živiny v komplexních hnojivech a aplikace bezprostředně před pěstováním. Fosfor ovlivňuje odnožování a má význam pro optimální hustotu plodin (cílem jsou stébla s 550–800 klasy), proto se jedná o složku, která je pro výnos velmi důležitá. Za suchých podmínek pěstování a v případě lehkých půd by měl být zajištěn dostatečný přísun manganu již během odnožování. Jarní ječmen reaguje za těchto podmínek obzvláště citlivě. Pro dobrou strukturu půdy a reakci zeminy, která bude co nejvíce neutrální bez jakýchkoliv okyselujících účinků, musí být zajištěn optimální přísun vápna. Při střídání plodin by se vápnění mělo provádět pokud možno před setím jarního ječmene.
Spotřebované a vydané množství u jarního ječmene

Element

Příjem

jednotka/t produkce

Odstranění

jednotka/t produkce

Citlivost na nedostatek

N

18

15

Velmi citlivé

P2O5

7

6.5

Citlivé

K2O

12

5.5

Citlivé

MgO

1.6

1.3

Mírně citlivé

SO3

3.5

2.9

Mírně citlivé

TE

Mangan: 400–500 g/ha 

Tabulka ukazuje příjem a výdej na tunu sklizeného zrna jarního ječmene. Proto jarní ječmen vyžaduje především hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík. Pro odpovídající vývoj je však také důležitá síra, hořčík a zejména mangan. Příklad: Při výnosu jarního ječmene 6 t/ha se odebere 108 kg N/ha. Odebere-li se z půdy určité množství dusíku (například 30 kg N/ha), je třeba pomocí hnojiva dodat dalších 80 kg N/ha. Prostřednictvím sklizně bude z pole odebráno 90 kg N/ha.

Hnojení sladovnického ječmene v jediné dávce hnojiva NPK.

• Rozdělení aplikace dusíku při pěstování krmného ječmene a očekávání vysokého výnosu

• Zajistěte přísun fosforu ve fázi odnožování.

• Pro půdy s nízkou hodnotou pH je mimořádně důležité vápnění.

Hnojení jarního ječmene závisí na druhu využití 
Jarní ječmen potřebuje koncentrované živiny až do doby, kdy se začnou objevovat klasy. Především produkce sladovnického ječmene je zaměřena na dobře vyvinutá zrna, ale obsah proteinů by měl být udržován na nízké úrovni.

Celkové hnojení sladovnického ječmene před pěstováním
Celkové množství dusíku pro jarní sladovnický ječmen lze přidat před pěstováním. V první fázi růstu existuje velká potřeba živin; proto má rozdělení dávky význam pouze při očekávání velmi vysokého výnosu. Fosforová a draslíková hnojiva se při pěstování používají buď přímo jako hnojiva NPK, případně již jako podzimní hnojení, nebo na začátku jara.

Jako přípravu půdy je třeba před setím jarního ječmene na podzim nebo nejpozději na jaře provést vápnění. Za referenční hodnotu lze považovat množství 1000 kg/ha CaO – přednostně ve formě uhličitanu vápenatého, aby se neutralizovalo co nejvíce kyselin.

Parametry sklizně jarního ječmene:
Počet rostlin/m²
Počet stébel/rostlin s klasy
Počet zrn/klasů
Hmotnost tisíce zrn (TGW)

Dobrá úroda je výsledkem harmonické souhry mezi dobrým vývojem na poli, optimálním odnožováním a dobře vyvinutými klasy. Dobrý vývoj na poli je ovlivňován v první řadě suchou a bezprašnou kultivací. Vzhledem ke krátké vegetační době musí k odnožování docházet rychle – pro rostliny musí být v této fázi přístupné dostatečné množství fosforu. Pro vegetační růst a vývoj klasů je nezbytný účinný dusík ve formě dusičnanů. Pomalu působící formy dusíku (močovina, čpavkem stabilizovaná dusíkatá hnojiva) brání ve flexibilním řízení sklizně. 
Ječmen jarní related desktop image Ječmen jarní related tablet image Ječmen jarní related mobile image

První aplikace

První aplikace image

Druhá aplikace

Druhá aplikace image

První aplikace

Sladovnický ječmen: jediná dávka celkových nároků na živiny před pěstováním

Sladovnický ječmen potřebuje koncentrované živiny na začátku svého vývoje. Osvědčilo se hnojení před výsevem. Celkové množství živin lze aplikovat v jedné dávce. Potřebné množství dusíku závisí na následném přísunu z půdy a příjmu ječmenem; ten odpovídá přibližně 80 kg N/ha. Při aplikaci hnojiva NPK jsou všechny hlavní živiny přístupné hned na začátku vegetace. Případný nedostatek živin v tomto krátkém období růstu od března do června povede ke značným ztrátám výnosů. Předpoklady pro dobrý výnos zajistí během odnožování 2 l/ha síranu manganatého nebo dusičnanu manganatého.

Najděte nejlepší hnojivo pro vaše podmínky pomocí Vyhledávače produktů.

Druhá aplikace

Krmný ječmen: doplňková dávka dusíku na konci odnožování

U dobře vyvinutého krmného ječmene nebo sladovnického ječmene při očekáváními obzvláště vysokých výnosů bude na konci odnožování zapotřebí doplňkové hnojení rychle působícím dusíkem v množství 30–40 kg N/ha. Tato dávka vyplní klasy, ale nadměrná dávka vede k vysokému obsahu proteinů – požadovanému u krmného ječmene, ale nežádoucímu u sladovnického ječmene. Obecným pravidlem je, že u krmného ječmene aplikovat 2/3 živin při první aplikaci a 1/3 živin při druhé aplikaci.

Najděte nejlepší hnojivo pro vaše podmínky pomocí Vyhledávače produktů.