frontend design element - arrow left
frontend design element - arrow right
 • Фосфор (P)
  1530.9738
  P
 • Йонна форма
  Фосфор (P) ionic formula image
 • анион/катион
  PO43-
 • Фосфор (P) influance image
  Корен
 • Фосфор (P) origin image
  Източник: Море
 • Фосфор (P) mobility image
  4 – 6 мм около корена

Фосфор

(P)

Фосфорът е елемент, който е необходим за живота. Ние консумираме по 2 мг от него всеки ден. Почвите съдържат различни количества фосфор в зависимост от техния геологичен произход. Разтворимостта на фосфора, концентриран в седиментни скали, се увеличава чрез реакция с киселини, подобрявайки неговата ефективност като тор.

Елементът не е много подвижен в почвения разтвор. Той е изключително важен хранителен елемент, определящ развитието в ранните етапи, като вкореняване. Това го прави особено важно, тъй като само при правилно вкореняване растението може да се храни през целия си жизнен цикъл.

P
Растение
Растение
Почва
Почва
Култури
Култури
Произход
Произход
Ключови
Ключови
ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЖИВОТА НА РАСТЕНИЕТО
Фосфорът е необходим през целия жизнен цикъл на растенията: за дишане, фотосинтеза и размножаване на клетките. Той е особено важен в ранните етапи за растежа на кореновата система и за жизнеността на младия разсад. Ако в този ранен етап има недостиг, корените няма да се развият нормално. Това ще направи растението по-малко устойчиво на стрес (особено на воден стрес) и също ще доведе до забавяне на зрелостта.
МЕХАНИЗМИ НА УСВОЯВАНе
Фосфорът не е мобилен в почвата: той се придвижва съвсем малко в почвения разтвор. Необходимо е коренът да се развие и да търси фосфор, изразходвайки енергия за усвояването му. Често това става с помощта на микробната активност в ризосферата.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, СПЕЦИФИЧНОСТ
Фосфорът в почвата се разделя на различни фракции, където повечето се фиксира и освобождава в различна степен в почвения разтвор, откъдето може да се поеме директно. В киселите почви той е силно фиксиран от желязото, алуминия и мангана. Във варовити почви се фиксира от калция.
Многократното торене без фосфор или недостатъчното торене (като се има предвид износът на хранителни вещества с реколтата) разрушават резервите и застрашават плодородието на почвата. Важно е фосфорът да бъде внесен в достъпна за растенията форма.


Фосфорът в почвата се разпределя в различни отделения, където се фиксира и освобождава с различна степен на лекота в почвения разтвор, откъдето може да се усвои директно. В кисели почви той е силно фиксиран от желязо, манган и алуминий. Във варовити почви той е фиксиран от калций. Той се освобождава редовно, но в малки количества, чрез минерализацията на хумуса, а по-добре от свежи органични вещества. При липса на приложение на фосфорно торене или недостатъчно торене (фиксиране в почвата, износ с реколтата) се изчерпват резервите и се застрашава плодородието на почвата.
ДИАГРАМА НА ЦИКЪЛА

1. Рециклирането на хранителни вещества, които се съдържат в органичните вещества от всякакъв вид, включително отпадъчни флуиди от добитък, остатъци от култури и други органични странични продукти вследствие на човешка дейност, е важен ресурс за торене.

2. Фосфорът се извлича от открити рудници и обикновено се обработва чрез използване на минерални киселини, за да се получат по-разтворими форми, които могат да бъдат асимилирани от растенията.

3. Минерализацията на органични вещества (и отпадъчни флуиди) в почвата произвежда разтворим минерален фосфор (фосфат).

4. Фосфорът се променя непрекъснато между фиксирани, адсорбирани и разтворими форми.

5. Отмиването на разтворим фосфор (отстраняване до дълбоките слоеве на почвата чрез водата) е силно ограничено явление.

6. Извън полето не се отнася много фосфор; това може да се случи поради оттичане (наклонена земя) и ерозия (фосфор, свързан в твърди частици).

7. Корените на растенията абсорбират фосфор само от почвения разтвор.

8. Събраната реколта се преобразува в храна (за хора и животни), което е основната цел на земеделието.

Фосфор (Р) related desktop image Фосфор (Р) related tablet image Фосфор (Р) related mobile image
ПОКАЗАТЕЛ
Има много методи за анализ на фосфора, което илюстрира сложността на неговата интерпретация. Методът на извличане на Олсен сега е най-използван, защото се доближава до действителната наличност на фосфор за растението.

Чувствителност

Чувствителност :
 • nutrient very sensible icon

  Много

 • nutrient very fairly icon

  Средно

 • nutrient very moderately icon

  Умерено

P
Sugar Beet
Durum Wheat
Пшеница
Моркови
Cereals (excepted wheat)
Chicory, endive
Зеле
Oil Seed Rape
Squash, courgette
Fibre flax
Люцерна
Corn (silage)
Corn (grain)
Пъпеш
Olives
Leek
Canned peas
Protein peas
Картофи
Grassland
Salad
Соя
Tobacco
Tomatoes
Слънчоглед

Таблица за чувствителността & Симптоми

Растения с дефицит на фосфор имат лилаво и бледомораво оцветяване по младите листа.

Излишък & Нужди

В почвата той може да блокира наличността на цинк. Той може да доведе до еутрофикация, дължаща се на отток във водни течения.

Малка част от фосфорите произхождат от магма, но повечето залежи са със седиментен произход (чрез утаяването на морски микроорганизми в плитки морета). За дълъг период от време посредством методът за извличане на желязо се е доставяла фосфорна шлака, използвана в земеделието.
СЪДЪРЖАНИЕ В ПОЧВАТА
Да се установи нужното количество не е лесно, но съществуват доста методи за анализ. Измерването на фосфор чрез почвен анализ е най-добрият начин за оценка на потенциалната наличност на фосфора в почвата. Необходимо е да се обърне внимание на националните интерпретации.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
С близо 50% фосфор в органична форма, минерализацията на органични вещества позволява по-добро придвижване на фосфора в почвения разтвор. Органичните вещества могат да изместят фосфора в местата за фиксиране, например върху калция, което прави наличността на фосфор по-голяма.
СТРУКТУРА
В глинести почви, глинените слоеве с положителен заряд са склонни да блокират фосфорните йони. В песъчливи почви фосфорът дифундира по-лесно.
КЛИМАТ
Сухите периоди например водят до окисляването на железните йони, увеличавайки способността на желязото да блокира фосфора. Температурата оказва директно влияние върху биологичната активност в почвата като намалява наличността на фосфора. Въпреки това се препоръчва приложение в края на зимата, когато вегетацията започва отново.
pH
В кисели почви наличността на алуминиеви йони (Al3+) и железни йони (Fe3+) води до антагонистично взаимодействие с фосфора, който след това се блокира. В алкални почви калцият (Ca2+) утаява фосфора в апатитна скала. Фосфорът е с най-голяма наличност при pH на водата 6 – 7.
ДЕЙСТВИТЕЛЕН КОЕФИЦИЕНТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФОСФОР
Фосфорът се характеризира с нисък действителен коефициент на използване. Дялът на доставеното количество чрез тор, който може да бъде абсорбиран от растенията, е сравнително нисък. Едва 20% при глинеста почва с pH 6,5 и дори по-малко при варовикова почва с pH 8 се използват от културите в годината на торене. Торенето, което в максимална степен е регулирано спрямо нуждите на културата, е ключът към успешното и ефективно хранене с фосфор.
Фосфор (Р) related desktop image Фосфор (Р) related tablet image Фосфор (Р) related mobile image