frontend design element - arrow left
frontend design element - arrow right
 • Fosfor (P)
  1530.9738
  P
 • Iontová forma
  Fosfor (P) ionic formula image
 • Anion/Kation
  PO43-
 • Fosfor (P) influance image
  Bulva
 • Fosfor (P) origin image
  Origine: Sea
 • Fosfor (P) mobility image
  4-6mm kolem kořenů

Fosfor

(P)

Fosfor je prvek, který je nevyhnutelný pro život. Konzumujeme ho 2 gramy denně. Půda obsahuje proměnná množství fosforu podle svého geologického původu. Pro odpovědné zacházení se zdroji planety je rozumné převést něco z fosforu koncentrovaného v sedimentech do půdy, která ho potřebuje. Tím, že bude rozpustnější a účinnější jako hnojivo, se sníží plýtvání. Fosforečná hnojiva jsou relativně složitá na výrobu a aplikaci: prvek není příliš mobilní v půdním roztoku a jeho biologická využitelnost se špatně odhaduje. Současně je to však hlavní živina, která je tím nepostradatelnější, protože je kořeny umožňují rostlině tuto živinu z půdy získávat.
P
Rostlina
Rostlina
Půda
Půda
Plodiny
Plodiny
Původ
Původ
Klíče
Klíče
VÝZNAM PRO ŽIVOT ROSTLIN
Fosfor je potřebný během celého životního cyklu rostliny, pro dýchání, fotosyntézu a dělení buněk. Zvlášť důležitý je v raných fázích růstu kořenového systému a mladých sazeniček. Pokud je ho v této rané fázi nedostatek, rozvine se atrofie kořenů a rostlina bude méně odolná proti stresu, zejména vodnímu, a později dozraje.
MECHANISMUS VSTŘEBÁVÁNÍ
Fosfor není mobilní v půdě: pouze nepatrně difunduje do půdního roztoku. Kořen musí růst za fosforem, vydávat energii na jeho absorpci, často s pomocí mikrobiální aktivity v rizosféře, zejména myko rizosféře, u mnoha druhů.
INTERAKCE, SPECIFIČNOST
Protože množství rozpustného fosforu v půdním roztoku je nízké (0,2mg P/l), musí být aplikován ve formě použitelné pro rostliny na doplnění zásob v půdě.
Fosfor se v půdě zdržuje v různých složkách, kde je vázán a uvolňuje se s různým stupněm obtížnosti do půdního roztoku, odkud jej rostliny mohou přímo vstřebávat. V kyselých půdách se silně váže na železo, mangan a hliník. Ve vápenitých půdách jej váže vápník. Uvolňuje se pravidelně, ale v malých množstvích, mineralizací humusu, a ještě lépe z organické hmoty. Opakované odkládání nebo nedostatečné aplikace fosforečného hnojení (na obnovu vazebné půdní síly, odběru prvků plodinami) zmenšují rezervy a ohrožují úrodnost půdy.
GRAF CYKLU

1. Recyklace živin obsažených v organické hmotě všeho druhu, včetně zvířecích výkalů, zbytků plodin a dalších organických vedlejších produktů lidské činnosti, je významným zdrojem hnojení půdy.

2. Fosfát je těžen z otevřených dolů a obecně zpracováván s použitím minerálních kyselin na rozpustnou formu, kterou rostliny dokáží asimilovat.

3. Mineralizace organické hmoty (a výkalů) v půdě produkuje rozpustný minerální fosfor (fosfát).

4. Fosfor neustále přechází mezi vázanou, adsorbovanou a rozpustnou formou.

5. Odplavování rozpustného fosforu (odvod do hlubokých vrstev zeminy vodou) je velmi omezené.

6. Jen málo fosforu je odplavováno mimo pole, může se to stát během odnosu půdy (svažitý terén) a eroze (fosfor vázaný na pevné částice).

7. Kořeny rostlin absorbují fosfor jen z půdního roztoku.

8. Úroda se používá k výrobě potravin (pro lidi nebo krmiv pro zvířata), které jsou základním cílem zemědělství.

Fosfor (P) related desktop image Fosfor (P) related tablet image Fosfor (P) related mobile image
UKAZATEL
Existuje řada metod analýzy fosforu, které ukazují na složitost jejich výkladu. Olsenova metoda extrakce je dnes metodou nejpoužívanější, protože se přibližuje skutečné dostupnosti fosforu pro rostliny.

Tabulka citlivosti

Citlivost měření:
 • nutrient very sensible icon

  Velmi

 • nutrient very fairly icon

  Důkladně

 • nutrient very moderately icon

  Středně

P
Sugar Beet
Durum Wheat
pšenice
mrkev
Cereals (excepted wheat)
Chicory, endive
Cabbage
Oil Seed Rape
Squash, courgette
Fibre flax
vojtěška
Corn (silage)
Corn (grain)
meloun
Olives
Leek
Canned peas
Protein peas
Brambory
Grassland
Salad
soja
Tobacco
Tomatoes
Slunečnice

Tabulka citlivosti & Příznaky

Rostliny trpící nedostatkem fosforu mají fialové zabarvení mladých listů a pouzder.

Nadbytek & Potřeba

Přebytek v půdě může blokovat dostupnost zinku. Může vést k eutrofizaci díky odplavování do vodotečí.

Malá část fosfátů pochází z magmatu, ale většina jsou sedimenty vzniklé srážením mořských mikroorganismů v mělkých mořích. Po dlouhou dobu těžba železa tvořila jako vedlejší produkt fosfátová struska, která se používala v zemědělství.
OBSAH V PŮDĚ
Zjištění údajů dostupného množství není snadné vzhledem k rozmanitosti analitických metod. Měření fosforu půdní analýzou je stále ještě nejlepší způsob posuzování potenciální dostupnosti fosforu. Je však nutno přihlížet k národním výkladům.
OBSAH V ORGANICKÉ HMOTĚ
Protože téměř 50 % fosforu je v organické formě, mineralizace organické hmoty umožňuje lepší přívod fosforu do půdního roztoku. Organická hmota je schopna nahradit úbytky fosforu na jeho vazebných místech, například na vápníku, kde je fosfor dostupnější.
STRUKTURA
V jílovitých půdách mají jílovité vrstvy s kladným nábojem tendenci blokovat fosfátové ionty. V písečných půdách fosfor snadněji difunduje.
KLIMA
Sucha vedou k oxidaci iontů železa a zvyšují tím jeho schopnost blokovat fosfor. Teplota má přímý vliv na biologickou aktivitu v půdě, které snižuje dostupnost fosforu. Proto se doporučuje aplikace na začátku jara, kdy se začíná obnovovat vegetace.
pH
V kyselých půdách vede dostupnost hliníkových iontů (Al3+) a iontů železa (Fe3+) k antagonistickým jevům blokování fosforu. V alkalických půdách vápník (Ca2+) sráží fosfor na horninu apatit. Fosfor je nejdostupnější ve vodě o pH mezi 6 a 7.
KOEFICIENT VYUŽITÍ FOSFORU
Fosfor je charakterizován nízkým koeficientem využitelnosti. Podíl množství dodávaného hnojivy, které rostliny dokáží absorbovat, je dosti nízký. Jen 20% v prachovém jílu o pH 6,5 a ještě méně ve vápenatých půdách s pH 8 je využitelných plodinami v roce aplikace. Aplikace co nejvíce odpovídající potřebám plodin je klíčem k úspěšné a účinné fosfátové výživě.
Fosfor (P) related desktop image Fosfor (P) related tablet image Fosfor (P) related mobile image