• Štruktúra pôdy
  crop soil texture
  stredne ťažké pôdy, nepodmáčané
 • Min. teplota
  crop temperature icon
  rast pri 8°C
 • pH
  Kukurica siata crop pH value
  toleruje mierne kyslé až mierne zásadité pôdy; pH optimal: 7,0
 • Dažďové zrážky
  Kukurica siata crop rainfall value
  min. 250 l/m2
 • Jarovizácia
  Kukurica siata crop vernalisation
  -
 • Hustota rastlín
  crop density
  v závislosti od dátumu a odrody 7 až 10 zŕn/m²
 • Hlĺbka sejby
  crop seeding depth
  3 – 6 cm
Kukurica siata
Kukurica na zrno uprednostňuje hlboké a dobre zásobené pôdy. V dôsledku rýchleho zohriatia pôdy a dobrého rastu koreňov sú výhodné dobre prevzdušnené pôdy. Kukurica nemá hlavný koreň a preto profituje z rastlín prekyprujúcich pôdu, ktoré tam boli vysadené pred pestovaním kukurice.
Keďže kukurica je C4 rastlina, má relatívne malé požiadavky na vodu v súvislosti s úrodou, no pre vysoké výnosy úrody potrebuje veľa tepla a živín.
Existuje obrovské množstvo odrôd a tak si môžete vybrať tú správnu odrodu pre vašu lokalitu a zodpovedajúce podmienky zberu. Dozrievanie rôznych odrôd je uvedené v tzv. indexe dozrievania a pohybuje sa v rozsahu približne FAO 200 a nad FAO 500.
Len veľmi vlhké poveternostné podmienky, tieň alebo hmla bránia jesennému zberu kukurice.

Kľúčové fakty
 • Sledujte citlivosť na fosfor a draslík
 • Pred pestovaním je možné aplikovať celú dávku N
 • Pri aplikácii: hnojte pri štádiu 4 listov, pri neskoršej aplikácii N sa odďaľuje dozrievanie
 • Hnojenie podložia v prípade chudobných pôd
Všeobecné informácie
Všeobecné informácie
Potreba živín
Potreba živín
Hnojenie
Hnojenie
KUKURICA – JEDNODUCHÝ MANAŽMENT PESTOVANIA
Kukurica na zrno sa používa ako kŕmna kukurica alebo ako škrobová kukurica. V odvetví zameranom na spracovanie škrobu je dopyt aj po špeciálnej voskovej kukurici. Kukurica na zrno sa navyše používa ako priemyselná surovina pri výrobe kyseliny citrónovej. 
Manažment pestovania kukurice je relatívne jednoduchý. Po kultivácii cca. 7 až 10 semien na m2 pri jednozrnnom výseve sa použije herbicíd na kukuricu a to buď pred vzídením, alebo po vzdídení až do štádia 6 listov. V neskoršom období rastu sa fungicídy alebo insekticídy používajú len vo výnimočných prípadoch. 
Hubové ochorenia sa ľahko prenášajú na kukuricu z predchádzajúcej plodiny. Tieto infekcie sa zisťujú po zbere, a to zistením hodnôt mykotoxínov v plodine. Tento problém možno vyriešiť zaoraním slamy z obilia a výberom vhodnej odrody. Napadnuté časti kukurice nie je povolené používať ani v ľudských potravinách, ani v krmivách pre zvieratá.

Kukurica siata related desktop image Kukurica siata related tablet image Kukurica siata related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Z hľadiska úrody je mimoriadne dôležité správne hnojivo pre kukuricu
Kukurica na zrno má rovnako ako všetky koreňové plodiny vysoké požiadavky na dusík a tiež vysoké požiadavky na fosfor a draslík. Pre mladé rastliny kukurice je fosfor často málo dostupný, najmä vo vlhkých a chladných podmienkach, ale aj pri veľmi teplých podmienkach, alebo keď je pôda zhutnená. V juvenilnej fáze je koreňový systém kukurice ešte stále málo vyvinutý. Deficit fosforu spôsobuje obohatenie listov a stoniek antokyanínmi, čo sa často prezentuje vo forme červeného alebo fialového sfarbenia. Draslík pri hnojení kukurice riadi príjem vody a reguluje prieduchy. Okrem toho draslík ovplyvňuje asimiláciu v zrne. Väčšina živín zostáva v slame a tým následne pre ďalšiu plodinu pestovanú na poli. Kukurica nie je príliš citlivá na chloridy a hnojenie s draslíkom sa vykonáva buď ako individuálne hnojenie, po ktorom nasleduje hnojenie NP hnojivom, alebo vo forme NPK hnojiva pred výsevom.
Potrebné a extrahované množstvá kukurice na zrno

Element

Príjem

Jednoka/t produkcie

Odstránenie

Jednoka/t produkcie

Citlivosť na nedostatok

N

22

14.3

Veľmi citlivý

P2O5

7

6

Veľmi citlivý

K2O

12.9

5.5

Citlivý

MgO

1.8

1.3

Stredne citlivý

SO3

3

2.3

Stredne citlivý

TE

zinok (Zn) od štádia 6 listov, bór (B) podporuje plodnosť 

V tabuľke je uvedený príjem a odber na tonu úrody kukurice na zrno. Takže kukurica na zrno potrebuje hlavne dusík, fosfor a draslík. Vo vhodnom množstve však musí byť prítomná aj síra a horčík. Príklad:Pri úrode kukurice na zrno 12 t/ha sa odoberie 264 kg N/ha. Za predpokladu, že sa z pôdy absorbuje určité množstvo dodaného N (napr. 60 kg N/ha) a 40 kg N/ha prostredníctvom strukovín ako medziplodín, potom by stále bolo potrebné pridať 160 kg N/ha vo forme hnojiva. Zberom sa z poľa odoberie 171 kg N/ha.
ODPORÚČANIA PRE SPRÁVNE HNOJIVO PRE KUKURICU
Kukurica na zrno potrebuje až do kvitnutia živiny v koncentrovanej forme, najmä v prvej fáze vývoja hmoty. Potom sa väčšina živín len nanovo usporiada v rámci rastliny alebo sa použije na absorpciu vody (draslík).

K väčšine hnojenia dochádza pred výsevom. Celkové množstvo živín, ktoré kukurica na zrno vyžaduje, sa môže aplikovať pred kultiváciou. Kukurica potrebuje najviac živín v prvej fáze rastu a viacnásobné aplikácie nemajú vplyv na zvýšenie úrody. Najlepšie je hnojivá s obsahom draslíka a fosforu aplikovať pred výsevom alebo priamo počas výsevu.

Pri očakávaniach vysokej úrody a teda náležite vysokej požiadavke kukurice na N a taktiež v prípade ľahkých pôd (riziko vyplavovania N) je vhodné aplikácie rozdeliť. Jedna tretina plánovaného množstva dusíka sa aplikuje v štádiu 2 – 4 listov. Pri neskoršej aplikácii sa zvyšuje riziko spálenia listov a oddialenia dozrievania. Výsledkom je vyšší obsah vlhkosti v zrnách.

Hnojenie podložia vo forme NP hnojiva pomáha úrode, najmä v prípade ťažkých pôd, na chladných lokalitách alebo v prípade pôd s nízkym obsahom fosforu, keďže korene, ktoré sú stále malé, môžu prijímať živiny priamo z hnojivového lôžka. Dočasný nedostatok fosforu pri juvenilnom vývoji možno veľmi dobre vyriešiť pomocou tekutého P-koncentrovaného hnojiva alebo vodorozpustných solí živín. 

Kukuricu na zrno možno vápniť pred výsevom kukurice alebo na jeseň. Maximálne množstvo CaO by malo byť 1 500 kg/ha – najlepšie vo forme uhl ičitanu vápenatého a toto množstvo by sa nemalo presiahnuť, aby sa neimobilizoval bór.

Parametre úrody kukurice na zrno:
počet rastlín/m²
počet zŕn na šúľku
hmotnosť tisíc zŕn

Tvorba úrody je výsledkom optimálnej distribúcie približne 8 – 9 rastlín na m² a náležite silných a zdravých šúľkov. 
Kukurica siata related desktop image Kukurica siata related tablet image Kukurica siata related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

Prvá aplikácia 

Prvá aplikácia  image

Druhá aplikácia

Druhá aplikácia image

Prvá aplikácia 

Jedna aplikácia všetkých požiadaviek na živiny pred kultiváciou

Kukurica na zrno potrebuje, aby na začiatku rastu boli živiny koncentrované. Preto je ideálne zapracovať do pôdy hnojivá pred výsevom. Je možné celé množstvo požadovaných živín aplikovať v jednej dávke za použitia vhodného NPK zloženia. Rovnako je možné hnojenie s jednou živinou (väčšinou dusík a draslík pred výsevom, fosfor vo forme NP hnojiva do oblasti koreňov). Ak sa ako zložka dusíka používa aj močovina, je veľmi dôležité zapracovať ju do pôdy, aby sa tak zabránilo úniku plynného dusíka do atmosféry. V závislosti od následného dodania z pôdy hnojenie kukurice s N vychádza z odčerpania, ktoré zodpovedá približne 160 – 180 kg N/ha. Je dôležité používať hlavné živiny vo vodorozpustnej forme – od štádia 6 listov sa začína každodenne vytvárať veľké množstvo hmoty, čo je spojené s vyššími mierami absorpcie živín, aj niekoľko kg/ha a deň.

Druhá aplikácia

Záverečné hnojenie najneskôr v štádiu 2 – 4 listov

Pri očakávaniach vysokej úrody a teda aj vyšších požiadaviek na N a taktiež pri ľahkých pôdach s rizikom strát v dôsledku vyplavenia sa hnojenie s N rozdeľuje na 2 aplikácie. V takomto prípade treba jednu tretinu celkového množstva dusíka pridať v štádiu 2 až 4 listov vo forme rýchlo pôsobiaceho dusičňanového dusíka. Neskoršie hnojenie už neposkytne z hľadiska úrody žiadne prínosy, no prináša so sebou riziko spálenia listov a oddialenia dozrievania.