Избягване на загубата на азот

Избягване на загубата на азот

Повишаването на ефективността на използвания азот може да се постигне чрез използване на правилната комбинация от продукти и хранителни вещества, навременно торене и чрез избягване на загубите на хранителни елементи. Азотът е много подвижен елемент и може да бъде загубен по няколко начина - чрез излитане във въздуха и чрез измиване в по-дълбоките почвени слоеве  и подпочвени води. И двата начина причиняват икономически загуби и екологични проблеми. Загубите на азот се влияят от азотната форма (нитратна, амониева или амидна), както и от свойствата на почвата (рН, структура, температура, влага, капацитет на обмен на катионите, органични вещества) и управление на торенето (време и доза).

Изпарение

Изпарението на амоняк е процесът, при който амонийът (NH4) се превръща в своята газообразна форма - амоняк (NH3) и се освобождава в атмосферата. Това се случва на повърхността на почвата при карбамида или отделените от животните отпадъци.


Загубата на азот чрез изпаряване на амоняк е тясно свързана с почвените условия (рН, обменната способност, порьозност, водно съдържание и др.) от метеорологичните условия (валежи, температура, скорост на вятъра, влажност на въздуха и др.). Химичният състав на минералния тор (урея) и неговата форма (течна или твърда) са важни параметри, които определят изпарението на амоняка.  


Физични и химични процеси, които са включени в тези процеси:


  • Количество амоняк (NH4) в почвата
  • Наличието на NH4 на повърхността на почвата. Инкорпорирането на карбамида в почвата намалява изпарението.
  • Физични и химични свойства на почвата като рН, температура и капацитет на обмен на катиони (CEC). Хидролизата на уреята временно увеличава рН на почвата и по този начин се увеличава изпаряването на амоняка.
  • Изпарението в атмосферата зависи главно от скоростта на вятъра 
Избягване на загубата на азот related desktop image Избягване на загубата на азот related tablet image Избягване на загубата на азот related mobile image
Значение на формата на азота

Гранулираният карбамид, както  и течният азотен тер  (UAN) са силно чувствителни към изпаряването на азот под формата на амоняк. Това е така, защото хидролизата на амидния азот до амониев причинява временно повишаване на рН на почвата и следователно води до високи загуби на NH3 дори и при кисели почви.


Изпарението на амоняк влияе неблагоприятно върху околната среда и ефективността на използваните торове. Ето защо е важно да изберете правилната форма на азот. Торовете, съдържащи нитратен азот като тези от LAT Nitrogen, са по-ефективни. 

Избягване на загубата на азот related desktop image Избягване на загубата на азот related tablet image Избягване на загубата на азот related mobile image
Измиване

ОЦЕНКА НА ИЗИСКВАНИЯ ОТ АЗОТ


Нуждите на растението от азот зависят от вида, сорта и очаквания добив. Адаптираното торене постига баланс между нуждите на азота в културата, от една страна, и наличието му в почвата, от друга. Азотното торене е необходимо, когато наличността на азот в почвата не отговаря на нуждите на културата.


За по-ефективно хранене на растенията, хранителните вещества трябва да са на разположение, когато нуждата на културата е голяма. Съответствието на прилагането на торове с изискванията на растенията е ключов фактор за успех при повишаване на ефективността на торенето.


Съответствието на достъпен азот с текущите нужди на растенията и действителната наличност на хранителни вещества в почвата увеличава добива, минимизира въздействието върху околната среда и оптимизира печалбата. Разделянето на азотни приложения е най-добрата селскостопанска практика при повечето условия. LAT Nitrogen предлага торове с незабавно освобождаване на азот, което улеснява ефективното му използване от растенията. Нещо повече, LAT Nitrogen разработи и разпространява инструмента за управление на азота N-Pilot®, който помага на земеделските производители да оценят нуждата от азот на културите, за да регулират торенето. Торовете на нитратна основа и N-Pilot® са нашите решения за вашия успех. 

Време на приложение и доза

Внасянето на торове с високо усвояване на хранителни вещества през вегетацията е необходимо, за да улесни ефективното хранене на растенията. За да се намали фосфорното фиксиране, измиването на азот, сулфати и калий , е изключително важно хранителните вещества да се прилагат точно когато са необходими.


След дълъг период на студена и влажна зима наличността на хранителни вещества в почвата е ниска, докато нуждите на културите са високи. Торенето е от решаващо значение, тъй като почвата може да осигури ограничено количество хранителни вещества само когато минерализацията на органичните вещества е бавна при ниски температури.


По време на удължаването на стъблото пшеницата извлича 1 кг P2O5 на хектар на ден и над 1,5 кг N на хектар на ден. Торенето с NPK в началото на периода на растеж позволява бързо възобновяване на вегетацията, за да гарантира висок добив и качество.


Прилагането на правилната доза е от съществено значение за ефективността.


Нашите инструменти за цифрови услуги ви помагат да изчислите правилната доза, оптимизирайки вашата икономическа ефективност.


  • NutriGuide® изчислява хранителните нужди на културите и идентифицира най-подходящите торове. NutriGuide® може да се използва и за намиране на най-добрите продукти за цялостно сеитбообръщение и балансира фосфорното и калиевото торене с износа с добива.
  • N-Pilot® оценява действителната нужда от торене с азот въз основа на усвоения от културата азот.