Vyvarujte se ztrátám dusíku

Zvýšení účinnosti využití dusíku (NUE) lze dosáhnout použitím správné kombinace produktu a živin, hnojením ve správný čas a zabráněním ztrátám živin. Dusík je velmi mobilní prvek a může být ztracen několika způsoby. Ztráty do ovzduší jsou způsobené těkáním a ztráty do hlubších půdních vrstev a podzemních vod jsou způsobené vylplavováním. Oba způsoby způsobují ekonomické ztráty, a navíc ekologické problémy. Ztráty dusíku jsou ovlivňovány formou dusíku (dusičnan, amoniak nebo močovina), jakož i vlastnostmi půdy (pH, struktura, teplota, vlhkost, kapacita kationtové výměny, organické látky) a řízením hnojení (načasování a dávka).  

Volatilizace

Těkání amoniaku je proces, při kterém se amonium (NH4) mění na svou plynnou formu amoniaku (NH3) a uvolňuje se do atmosféry. Vyskytuje se na povrchu půdy z amoniaku, močoviny nebo močůvky.

Ztráta dusíku prostřednictvím výparů amoniaku je úzce spojena s půdními podmínkami (pH, výměnná kapacita, pórovitost, obsah vody apod.) a místními povětrnostními podmínkami (srážky, teplota, rychlost větru, vlhkost atmosféry atd.). Chemické složení minerálního hnojiva (močovina a amoniak) a jeho forma (kapalné nebo pevné) jsou důležitými parametry, které určují těkavost amoniaku.

Zapojené fyzikální a chemické procesy:

    Množství amoniaku (NH4) v půdě Přítomnost NH4 na povrchu půdy. Přenos amoniaku do hlubších vrstev půdy snižuje těkavost (např. zapravení hnojiva do půdy). Fyzikální a chemické vlastnosti půdy, jako je pH, teplota a kapacita výměny kationtů (CEC). Hydrolýza močoviny dočasně zvyšuje pH půdy a tím i těkavost amoniaku. Přenos do atmosféry závisí hlavně na rychlosti větru
Vyvarujte se ztrátám dusíku related desktop image Vyvarujte se ztrátám dusíku related tablet image Vyvarujte se ztrátám dusíku related mobile image
Forma dusíku je důležitá

Těkání může ovlivnit všechna hnojiva obsahující močovinu a amoniak. Roztok močoviny a dusičnanu amonného s močovinou (DAM) jsou vysoce citlivé na těkavost amoniaku. Je to proto, že hydrolýza močoviny na amoniak způsobuje dočasné zvýšení pH půdy, a tím i vysoké ztráty NH3 i na kyselých půdách.  

Těkání amoniaku nepříznivě ovlivňuje životní prostředí a účinnost použitých hnojiv. Je proto důležité zvolit správnou formu dusíku. Hnojiva obsahující dusičnany, jako jsou hnojiva od společnosti LAT Nitrogen, jsou účinnější.

Vyvarujte se ztrátám dusíku related desktop image Vyvarujte se ztrátám dusíku related tablet image Vyvarujte se ztrátám dusíku related mobile image
Vylučování (načasování a dávka)

ODHAD POŽADAVKŮ NA DUSÍK

Požadavky rostliny na dusík závisí na druhu, odrůdě a očekávání výnosu. Upravené hnojení vytváří rovnováhu mezi spotřebou dusíku plodinami na jedné straně a přísunem dusíku z půdy na straně druhé. Dusíkaté hnojení je nutné, když přísun z půdy nesplňuje poptávku plodiny.  

Pro efektivní výživu rostlin musí být živiny k dispozici, když je vysoká poptávka plodinami. Přizpůsobení aplikace hnojiv požadavkům rostlin je klíčovým faktorem úspěchu při zvyšování účinnosti hnojení.

Sladění dostupnosti dusíku přesně podle aktuálních potřeb rostlin a skutečné dodávky živin do půdy maximalizuje výnos, minimalizuje vliv na životní prostředí a optimalizuje zisk. Dělená aplikace dusíku je nejlepší zemědělská praxe za většiny podmínek. LAT Nitrogen nabízí hnojiva s předvídatelným uvolňováním dusíku dostupného pro rostlinu, což usnadňuje efektivní použití. Společnost LAT Nitrogen navíc vyvinula a distribuuje nástroj pro správu dusíku N-Pilot®, který pomáhá farmářům posoudit poptávku dusíku po plodinách, aby bylo možné odpovídajícím způsobem upravit hnojení. Dusičnanová hnojiva a N-Pilot® jsou naše řešení pro váš úspěch.

Načasování a dávka

Aplikace hnojiv během vegetačního období s vysokým příjmem živin je nutná pro usnadnění efektivního využití živin. Aby se snížilo vylučování dusičnanů, síranů a draslíku fixací fosfátů, je zásadní, aby byly živiny aplikovány právě tehdy, když jsou potřeba.

Po dlouhém období chladné a vlhké zimy je dostupnost živin v půdě nízká, zatímco potřeby plodin jsou vysoké. Hnojení je zásadní, protože půda může poskytnout pouze omezené množství živin, když je mineralizace organické hmoty pomalá při nízkých teplotách.  

Během růstu stonku pšenice se vyžaduje 1 kg P2O5 na hektar denně a přes 1,5 kg N na hektar denně. Hnojení NPK na začátku růstového období umožňuje rychlý vegetativní vývoj, aby byl zaručen výnos a kvalita 

Pro správnou účinnost je zásadní použití správné dávky.

Naše digitální servisní nástroje vám pomohou vypočítat správnou dávku a maximalizovat vaši ekonomickou efektivitu.

    NutriGuide® vypočítává potřebu živin pro plodiny a určuje nejvhodnější produkty hnojiv. NutriGuide® lze také použít k nalezení nejlepších produktů pro celé střídání plodin a vyvážení hnojení fosforem a draslíkem s odběrem podle výnosů.  N-Pilot® vyhodnocuje skutečný požadavek na hnojení dusíkem na základě příjmu dusíku plodinami z půdy. Takové hodnocení v terénu přizpůsobuje hnojení dusíkem skutečným potřebám.  

Integrovaná a optimalizovaná aplikace živin zohledňuje živiny v půdě, organické látky, biologické fixace dusíku a ve zbytcích plodin.