frontend design element - arrow left
frontend design element - arrow right
 • Манган (Mn)
  2554.938
  Mn
 • Йонна форма
  Манган (Mn) ionic formula image
 • анион/катион
  Mn2+
 • Манган (Mn) influance image
  Листа
 • Манган (Mn) origin image
  Източник: вулканичен
 • Манган (Mn) mobility image
  4 – 6 мм около корена

Манган

(Mn)

Това е микроелемент, който си заслужава да се познава, както заради неговите показатели, така и заради начина му на действие. За разлика от други елементи, при оптимални условия, манганът да участва в растежа на културите, но има отрицателен ефект. В добре аерирани и дренирани почви и по време на растеж, той временно преминава в по - трудно достъпна форма. Обикновено това се случва в момента, когато растението има най-голяма нужда от него. Поради тази причина е важно да се вземат предвид взаимодействията „почва – климат“, за да се направи оценка на риска от дефицит и да се вземат мерки, главно чрез листно торене, за да се подпомогне културата и да се облекчи критичната фаза.
Mn
Растение
Растение
Почва
Почва
Култури
Култури
Произход
Произход
Ключови
Ключови
МЕТАБОЛИЗЪМ:
Манганът участва в редукцията на нитрати и в синтеза на аминокиселини за образуване на протеини. Дефицитът винаги води до нарушения в растежа. В този случай води до липса на сухо вещество и загуба на продукция. На ензимно ниво, той играе важна роля при синтезирането на хлорофил. Това обяснява защо хлорозата може да се развие между жилките на млади листа, когато се появи дефицит. Особено важно е, че по време на вегетативното развитие манганът заедно с азота и магнезия, може да бъде определящ фактор за успешното развитие на повечето култури.
МЕХАНИЗМИ НА АБСОРБЦИЯ:
Манганът се абсорбира от растенията в манганово (II) състояние, т.е. редуциран до Mn2+. В присъствието на кислород той преминава в манганово (III) състояние Mn3+; той вече не се разтваря и става недостъпен. Това е обратима реакция под влиянието на дъжд или уплътняване на почвата. Това може да звучи парадоксално, но в правилно дренирани и аерирани почви, благоприятни за биологичните активности на почвата и за растежа на културите, манганът става първият ограничаващ фактор.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, СПЕЦИФИЧНОСТ:
Почвеното приложение е безполезно, тъй почвените и климатичните условия са тези, които определят наличността на мангана. Следователно е необходимо да се вземат мерки чрез листно торене, при разделяне на прилаганите в почвата вещества, доколкото е възможно.
Почвите с високо съдържание на гранит и пясък са естествено по-бедни от почвите образувани върхи вулканичните или седиментните скали. Високото съдържание на органични вещества намалява структурата и оказва неблагоприятно влияние върху разтворимостта на мангана. Варуването има същия ефект. Накрая, що се отнася до климата, сухото време не води до наличието на манган, който може да бъде абсорбиран. При влажни почви (или евентуални потопени във вода по време на зимните месеци), манганът се определя чрез синкави петна, сигнализиращи за временно запушване.
МАНГАНЪТ СЕ СРЕЩА В ПОЧВАТА В РАЗЛИЧНИ ФОРМИ:
- Окислените, тривалентните или тетравалентните форми, които се асимилират изключително трудно, са най-важните: Mn 3+ и Mn 4+ . Бивалентната форма Mn2+, която може да бъде асимилирана от културите, е абсорбирана в глинести минерали и в органични вещества и също се съдържа в почвения разтвор.

Чувствителност

Чувствителност :
 • nutrient very sensible icon

  Много

 • nutrient very fairly icon

  Средно

 • nutrient very moderately icon

  Умерено

Mn
Sugar Beet
Durum Wheat
Пшеница
Моркови
Cereals (excepted wheat)
Chicory, endive
Зеле
Oil Seed Rape
Squash, courgette
Fibre flax
Люцерна
Corn (silage)
Corn (grain)
Пъпеш
Olives
Leek
Canned peas
Protein peas
Картофи
Grassland
Salad
Соя
Tobacco
Tomatoes
Слънчоглед

Таблица за чувствителността & Симптоми

При зърнените култури растенията, които страдат от дефицит на манган, обикновено се разпределят на неравномерни групи в парцела. Зоните, в които почвата е отвята са най-засегнати, с видими симптоми до следите от гуми на трактор. Ясно различима е разликата в цвета, тъй като по следите от гумите на трактора растенията са тъмно зелени, а останалите - светло зелени. При лозята например, дефицитът води до междужилкова хлороза.

Излишък & Нужди

Излишък от манган в почвата може да окаже негативно влияние върху култури: растящи във влажни почви, или при дъждовни условия, или в анаеробна среда.

За да се отговори на целите на абсорбцията чрез листно торене, доста подходяща е употребата на сулфати, или още по-добре на оксиди, нитрати и карбонати. По принцип манганът прониква в листата след няколко дни. Благодарение на това може да се прилага няколко пъти по време на вегетативния растеж. Изборът на подходяща формулация цели ефективността на листното торене да бъде разпределена в достатъчно дълъг период. По този начин се ограничава броя на наторяванията.
СЪДЪРЖАНИЕ В ПОЧВАТА:
Въпреки, че повечето манган, който се съдържа в почвите, е под формата на оксиди, анализът на манган чрез извличащи вещества s EDTA и DTPA е добър показател за потенциала на манган, който може да бъде абсорбиран.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА:
Високото съдържание на органични вещества води до блокиране на мангана чрез образуване на комплекс от манган/органични вещества.
СТРУКТУРА:
В леките песъчливи почви са под непрекъсната аерация, което води до окисляване на мангана. Повърхностните глини и варовика, в допълнение към техния филтриращ ефект, съдържат известно количество калций, който може да доведе до блокиране на мангана.
КЛИМАТ:
Климатът оказва огромно влияние върху наличността на Mn2+. Дефицитът се влошава при студени и влажни условия. Ниската температура на почвата усложнява процеса допълнително. При условия на силна светлина е наблюдавано, че необходимостта от манган на културите е намалена. Накрая, при благоприятни условия на растеж, аерация и влага, манганът се окислява и вече не може да бъде абсорбиран.
pH:
pH на почвата определя наличието на манган. При pH<6 рискът от дефицит на манган е нисък, но количеството Mn2+в усвоима форма намалява до 100 пъти когато pH се увеличава с една единица. При pH 7 и повече, тривалентните форми представляват множество, а рискът от дефицит е увеличен. Въпреки това, в много кисели и богати на манган почви, елементът може да бъде токсичен. Честото варуване води до блокиране на мангана поради увеличаването на стойността на pH.