Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ (ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 13 ОТ ОРЗД)
1. Цел на приложение 

Ние обработваме определени категории от личните Ви данни, които получаваме от Вас в рамките на нашите делови отношения или докато осъществявате достъп до нашите фирмени приложения и инструменти.
За постигане на прозрачност и в съответствие с член 13 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) бихме желали да Ви информираме с настоящото относно обработването на данните.

2. Дефиниции


 • „ОРЗД“ означава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, относно свободното движение на такива данни и отмяна на Директива 95/46/ЕО.
 • „Право за защита на данните на ЕС“ означава всички правни норми, включително и тези на Европейския съюз (напр. ОРЗД), на Европейското икономическо пространство и неговите държави членки, което е приложимо при обработването на лични данни (както е дефинирано тук).
 • „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано (съгласно дефиницията по член 4, параграф 1 от ОРЗД); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
 • „Администратор на лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;
 • „Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване; 
 • „Трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, нашите служители и други дружества от групата на LAT Nitrogen, включително съвместни предприятия с мажоритарен дял на собственост;
 • „Съгласие“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено изразяване за волята на субекта на данните посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, чрез което изразява съгласието си свързаните с него лични данни да бъдат обработени.


3. Обща информация
3.1 Обработващ лични данни

Администраторът на личните данни е фирма LAT Nitrogen Austria GmbH, St.-Peter-Str. 25, 4021 Linz, Австрия. Ако имате въпроси или желаете допълнителна информация относно обработването на личните Ви данни, моля, свържете се с: gdpr@lat-nitrogen.com.

3.2 Законосъобразност на обработването

Законосъобразността на обработването се основава на необходимостта от изпълнение на договорните ни отношения с Вас (член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД), както и във връзка с легитимните ни интереси (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД), а именно във връзка с използването на Вашите лични данни с цел реклама на нашите стоки и услуги и за използването, дейността, функционирането и подобряването на нашия уебсайт и на всички използвани от нас рекламни инструменти.

4. Обработване

С цел изпълнение на договорните ни отношения с Вас, реклама на нашите стоки и услуги (преди всичко чрез изпращане на рекламна информация по имейл, напр. информационен бюлетин или чрез друга електронна комуникация), и за използването, дейността, гарантирането на ефективното функциониране и подобряването на нашия уебсайт и на всички останали използвани от нас рекламни средства и инструменти, които са наша собственост или собственост на трети страни (напр. социални медии и търсачки), ние обработваме посочените по-долу лични данни:

 • имейл адрес
 • собствено и фамилно име
 • делови отношения с нас (B2B („Бизнес към бизнес“) или В2C „Бизнес към клиент“)).


  Във връзка с горепосочените цели е необходимо да предоставяме личните Ви данни на следните категории получатели (но не задължително всички лични данни на всички получатели):

  • рекламни агенции
  • рекламни платформи
  • доставчици на услуги за уебсайтове.

   Периодът, за който Вашите лични данни се обработват при нас, се определя от следните критерии:

   • в рамките на деловите отношения с нас:
   • след приключване на деловите отношение за период от три години
   • с цел да бъдат изпълнение законовите задължения за съхранение.

   5.  Вашите права
   5.1 Информация и справка

   Имате право да поискате информация от нас относно това какви лични данни се обработват и при запитване да получите достъп до тези лични данни. Ще Ви предоставим безплатно копие от обработваните лични данни, доколкото това предоставяне не накърнява правата и свободите на други лица.
   За да получите информация и достъп до Вашите лични данни, моля, свържете се с: gdpr@lat-nitrogen.com. 

   5.2 Корекция и изтриване
   Имате право да изисквате незабавно коригиране на отнасящи се за Вас неточни лични данни или допълване на непълни лични данни.  
   Имате право да изисквате незабавното изтриване на лични данни, когато:
   (i) личните данни повече не са необходими за целите, за които са събрани;
   (ii) оттеглите съгласието си, ако обработването им се основава само на Вашето съгласие;
   (iii) личните Ви данни са обработени незаконосъобразно;
   (iv) личните Ви данни трябва да бъдат изтрити съгласно наше законово задължение.
   Ние обаче не сме задължени да изтрием данните, когато тяхното обработване е необходимо:
   (i) за упражняване правото на свобода на мнението и информация;
   (ii) за изпълнение на нашите законови задължения;
   (iii) за изпълнение на задача от обществен интерес или свързана с упражняването на официални правомощия;
   (iv) за целите на обществения интерес в областта на общественото здраве;
   (v) за архивни цели с обществен интерес, научни или исторически научно-изследователски цели или за статистически цели;
   (vi) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
   За да поискате коригиране/допълване или изтриване на личните Ви данни, моля, свържете се с: gdpr@lat-nitrogen.com.

   5.3 Право на възражение

   Имате право на възражение по отношение на обработването на Вашите лични данни за посочените по-горе цели. При получаване на възражение от Вас, ще преустановим обработването на личните Ви данни според обхвата на възражението.
   За да повдигнете възражение срещу обработването на личните Ви данни, моля, свържете се с: gdpr@lat-nitrogen.com. 

   5.4 Ограничаване на обработването

   Имате право да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни в следните случаи и за следните периоди:
   (i) Оспорвате верността на личните данни; ограничението на обработването може да се извърши за всеки период, който ни позволява да проверим верността на съответните лични данни;
   (ii) Обработването е незаконосъобразно и отказвате личните Ви данни да бъдат изтрити, като вместо това желаете ограничение на тяхното използване;
   (iii) Личните Ви данни повече не са ни необходими за обработване, но на Вас са Ви необходими за предявяване, упражняване или защитаване на правни претенции;
   (iv) При вече повдигнато възражение от Вас срещу обработването – докато бъде установено дали нашите легитимни интереси имат предимство пред Вашите интереси.
   За да поискате ограничение на обработването на личните Ви данни, моля, свържете се с: ggdpr@lat-nitrogen.com.


   5.5 Предаване на данните
    
   Имате право на преносимост на данните, а именно да получите Вашите лични данни, които сте ни предоставили и които се обработват:
   (i) въз основа на даденото от Вас съгласие и въз основа на договорните отношения с Вас;
   (ii) по автоматичен начин;
   в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.
   Имате право да поискате Вашите лични данни да бъдат директно предадени на друг администратор на данни, доколкото това е възможно от техническа гледна точка. Това право не важи за обработване на данни, което е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или свързана с упражняването на официални правомощия.
   За да поискате упражняване на правото на преносимост на данните, моля, свържете се с: gdpr@lat-nitrogen.com . 

   5.6 Оплакване
   Имате право да подадете жалба до Австрийската служба за защита на данните (Österreichische Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Vienna, имейл: dsb@dsb.gv.at), ако смятате, че са нарушени правата Ви относно защитата на личните данни.