Obavijest o privatnosti

OBAVIJEST O ZAŠTITI PRIVATNOSTI (INFORMACIJA U SKLADU S ČLANKOM 13. OPĆE UREDBE EU O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA (GDPR))UREDBE EU O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA (GDPR))
1. Svrha ovog dokumenta

Mi obrađujemo određene kategorije Vaših osobnih podataka koje dobivamo od Vas u okviru poslovnog odnosa ili dok koristite naše online aplikacije i alate.
Za potrebe transparentnosti i u skladu s člankom 13. Opće uredbe EU o zaštiti osobnih podataka (GDPR), ovim dokumentom Vas informiramo o obradi Vaših podataka:

2. Definicije

 • ´„GDPR“ je Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ.
 • „Zakonodavstvo EU o zaštiti podataka“ označava sve zakonske propise, uključujući propise Europske unije (npr. GDPR), Europskog gospodarskog prostora i njegovih država članica, koji se primjenjuju na obradu osobnih podataka (kako su definirani u ovom tekstu).
 • „Osobni podaci” su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”), kako je definirano u članku 4. stavku 1. GDPR-a; pojedinac čiji se identitet može utvrditi je osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.
 • „Voditelj obrade” je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka.
 • „Obrada” označava svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima, kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom ili na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.
 • „Treća strana” označava fizičku ili pravnu osobu, tijelo javne vlasti, agenciju ili drugo tijelo koje nije subjekt podataka, niti naš zaposlenik ili ovisno društvo unutar naše Grupe, uključujući zajednička ulaganja u većinskom vlasništvu.
 • „Privola “ označava izjavu volje ili jasnu potvrdnu radnju kojom fizička osoba u svakom pojedinačnom slučaju izražava dobrovoljan, poseban, informiran i nedvojben pristanak na obradu osobnih podataka koji se na nju odnose.


3. Opće informacije
3.1 Voditelj obrade

Voditelj obrade osobnih podataka je LAT Nitrogen Austria GmbH, St.-Peter-Str. 25, 4021 Linz, Austrija. Ako imate pitanja i želite dodatne informacije u vezi s obradom Vaših osobnih podataka, molimo da nam se obratite na adresu: gdpr@lat-nitrogen.com.

3.2 Zakonitost obrade

Obrada osobnih podataka je zakonita ako je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je fizička osoba stranka (članak 6. stavak 1.b GDPR-a) i za naše legitimne interese (članak 6. stavak 1.f GDPR-a), osobito korištenje Vaših osobnih podataka u svrhe promicanja naših proizvoda i usluga te radi uporabe, operacije, funkcije i poboljšanja naše internetske stranice i svih drugih promidžbenih alata koje koristimo.

4. Obrada

  Radi izvršenja ugovora u kojem ste Vi ugovorna strana, promicanja naših  proizvoda i usluga (posebice slanjem promidžbenih informacija elektronskom poštom, poput newslettera, ili drugim vidom elektronske komunikacije), kao i radi uporabe, operacije, osiguravanja dobrog funkcioniranja i poboljšanja naše internetske stranice te svih drugih promidžbenih mjera i alata, naših kao i onih od trećih strana koje mi koristimo (kao što su društvene mreže i tražilice), obrađujemo niže navedene osobne podatke:

  • adresa elektronske pošte
  • ime i prezime
  • poslovni odnos s nama (B2B ili B2C)


  U gore navedene svrhe neophodno je da Vaše osobne podatke otkrijemo prijenosom odnosno dostavom sljedećim kategorijama primatelja (s tim da se ne prenose nužno svi podaci svim primateljima):

  • marketing agencije
  • marketing platforme
  • agencije za web usluge.


  Razdoblje obrade i pohrane Vaših osobnih podataka u našoj tvrtki se određuje na temelju sljedećih kriterija:

  • za vrijeme trajanja našega poslovnog odnosa;
  • za dodatni period od tri godine nakon raskida poslovnog odnosa;
  • radi izvršenja zakonske obveze čuvanja poslovne dokumentacije.

  5. Vaša prava
  5.1 Informacije i obavijest
  Imate pravo zahtijevati od nas obavijest o tome koji osobni podaci se obrađuju, te dobiti pristup tim podacima na Vaš zahtjev. Mi ćemo Vam besplatno staviti na raspolaganje kopiju osobnih podataka koji se obrađuju, ukoliko se time ne povrjeđuju prava i slobode drugih osoba.

  Za informacije i obavijesti o Vašim osobnim podacima, molimo da nam se obratite na: gdpr@lat-nitrogen.com.

  5.2 Ispravci i brisanje
  Imate pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od voditelja obrade ispravak netočnih osobnih podataka koji se na Vas odnose, kao i dopuniti nepotpune osobne podatke.

  Nadalje imate pravo bez nepotrebnog odgađanja od voditelja obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose, ako:

  (i) Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni;
  (ii) povlačite privolu na kojoj se obrada temelji i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu osim Privole;
  (iii) su Vaši osobni podaci nezakonito obrađivani;
  (iv) se Vaši osobni podaci moraju brisati radi ispunjenja zakonske obveze kojoj podliježemo.

  Mi pak nismo obvezni provesti brisanje Vaših osobnih podataka ako je njihova dalja obrada nužna
  (i) radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja,
  (ii) radi ispunjenja  neke zakonske obveze kojoj podliježemo,
  (iii) za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade,
  (iv) zbog javnog interesa u području javnog zdravlja,
  (v) u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe,
  (vi) radi dokazivanja, ostvarivanja ili obrane zakonskih prava.

  Zahtjev za ispravak / dopunu ili brisanje Vaših osobnih podataka molimo pošaljite na adresu: gdpr@lat-nitrogen.com.

  5.3 Pravo na prigovor

  U svezi sa obradom Vaših osobnih podataka u gore navedene svrhe, Vi imate pravo uložiti prigovor. Kada primimo Vaš prigovor, prekinut ćemo obradu Vaših osobnih podataka u dotične svrhe u onoj mjeri u kojoj se to zahtijeva u Vašem prigovoru.
  Ako želite uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, molimo da nam se obratite na adresu: gdpr@lat-nitrogen.com.

  5.4 Pravo na ograničenje obrade

  Imate pravo ishoditi ograničenje obrade Vaših osobnih podataka u sljedećim slučajevima i za sljedeća razdoblja:

  (i) Vi osporavate točnost osobnih podataka; tada se obrada ograničava na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
  (ii) Obrada je nezakonita i Vi se protivite brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;
  (iii) Mi više ne trebamo Vaše osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Vi tražite radi dokazivanja, ostvarivanja ili obrane zakonskih prava;
  (iv) Uložili ste prigovor na obradu Vaših osobnih podataka; u tom slučaju obrada se ograničava do prijema potvrde nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade Vaše razloge.
  Zahtjev za ograničenje obrade Vaših osobnih podataka možete uputiti na adresu:
  gdpr@lat-nitrogen.com

  5.5 Prenosivost podataka
  Vi imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na Vas, a koje ste pružili nama i koji se obrađuju
  (i) na temelju Vaše privole ili postojećeg poslovnog odnosa između Vas i LAT Nitrogen.-a,
  (ii) automatiziranim putem,
  u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu.

  Imate pravo ishoditi od nas prijenos Vaših osobnih podataka izravno nekom drugom voditelju obrade, ako je to tehnički izvodivo. To se pravo ne primjenjuje na obradu nužnu za obavljanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti dodijeljene voditelju obrade. Zahtjev za prijenos Vaših osobnih podataka uputite na adresu:
  gdpr@lat-nitrogen.com

  5.6. Pritužba
  Ako mislite da je došlo do kršenja Vaših prava na zaštitu podataka, imate pravo podnijeti pritužbu austrijskoj Agenciji za zaštitu podataka (Datenschutzbehörde) na adresu: Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Vienna,, e-pošta: dsb@dsb.gv.at).