Súkromné informácie

OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV (INFORMÁCIE PODĽA ČLÁNKU 13 GDPR)

1. Účel

Spracúvame určité kategórie Vašich osobných údajov, ktoré od Vás získavame v rámci nášho obchodného vzťahu alebo v rámci on-line prístupu k našim vlastným aplikáciám a nástrojom.
V záujme transparentnosti a v súlade s článkom 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) Vás chceme týmto informovať o spracúvaní údajov nasledovne:

2. Vymedzenie pojmov

 • „GDPR“ označuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES.
 • „Právo EÚ upravujúce ochranu osobných údajov“ označuje právne predpisy vrátane predpisov Európskej únie (napr. GDPR), Európskeho hospodárskeho priestoru a jeho členských štátov, ktorú sú aplikovateľné na spracúvanie osobných údajov (ako je tu definované).
 • „Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ako je definované v článku 4 ods. 1 GDPR; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
 • „Prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.
 • „Spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia.
 • „Tretia strana“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, pracovníci a iné spoločnosti v rámci koncernu LAT Nitrogen vrátane spoločných podnikov (Joint Ventures) nachádzajúcich sa v jeho väčšinovom vlastníctve.
 • „Súhlas dotknutej osoby“ je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.


3. Všeobecné informácie
3.1 Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľom spracúvaných osobných údajov je spoločnosť LAT Nitrogen GmbH, St.-Peter-Str. 25, 4021 Linz, Rakúsko. V prípade otázok a ďalších informácií v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov sa prosím obráťte na: gdpr@lat-nitrogen.com.

3.2 Zákonnosť spracúvania
Zákonnosť spracúvania údajov je založená na nevyhnutnosti pre plnenie zmluvného vzťahu s vami (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) a na našich oprávnených záujmoch (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), konkrétne pokiaľ ide o používanie vašich osobných údajov na účely propagácie nášho tovaru a služieb a na používanie, prevádzku, fungovanie a zlepšovanie nášho webového sídla a všetkých ostatných propagačných nástrojov, ktoré používame.

4. Spracúvanie

  Na účely plnenia zmluvného vzťahu s Vami, propagácie nášho tovaru a služieb (najmä prostredníctvom zasielania propagačných informácií e-mailom, ako sú informačné bulletiny alebo iné elektronické prostriedky) a na účely používania, prevádzky, zabezpečenia dobrého fungovania a zlepšovania nášho webového sídla a všetkých ostatných propagačných opatrení a nástrojov, vlastných i využívaných od tretích strán (napríklad sociálne médiá a vyhľadávače), spracúvame nižšie uvedené osobné údaje:
  e-mailová adresa;
  meno a priezvisko;
  obchodný vzťah s nami (B2B alebo B2C).

  Na vyššie uvedené účely je nevyhnutné, aby sme Vaše osobné údaje poskytli nasledujúcim kategóriám príjemcov (nie však nevyhnutne všetky osobné údaje všetkým príjemcom):
  reklamným agentúram,
  reklamným platformám,
  poskytovateľom webových služieb.

  Obdobie, počas ktorého spracúvame a uchovávame Vaše osobné údaje, vyplýva z nasledovných kritérií:
  počas trvania nášho obchodného vzťahu;
  po ukončení obchodného vzťahu po ďalšie obdobie v trvaní troch rokov;
  na účely splnenia zákonných povinností upravujúcich uchovávanie údajov.

  5. Vaše práva
  5.1 Informácie a prístup k osobným údajom
  Máte právo požadovať od nás informácie o tom, aké osobné údaje sa o Vás spracúvajú a na požiadanie získať prístup k týmto osobným údajom. Bezodplatne Vám poskytneme kópiu spracúvaných osobných údajov, pokiaľ toto poskytnutie nebude zasahovať do práv a slobôd iných osôb.
  Za účelom získania informácií o Vašich osobných údajoch sa obráťte na: gdpr@lat-nitrogen.com.

  5.2 Oprava a vymazanie
  Máte právo požadovať bez zbytočných odkladov opravu nesprávnych osobných údajov alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú.

  Máte právo požadovať bezodkladné vymazanie osobných údajov, ak:
  (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali;
  (ii) odvoláte súhlas, pokiaľ sa spracúvanie zakladá len na Vašom súhlase;
  (iii) sa osobné údaje spracúvajú nezákonne;
  (iv) je dôvodom na výmaz osobných údajov splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje.

  Spoločnosť LAT Nitrogen však nie je povinná vykonať takýto výmaz, ak je spracúvanie potrebné:
  (i) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
  (ii) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje;
  (iii) na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
  (iv) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
  (v) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely,
  (vi) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

  Ak požadujete opravu / doplnenie alebo vymazanie Vašich osobných údajov, obráťte sa na: gdpr@lat-nitrogen.com.

  5.3 Právo namietať
  Máte nárok namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na hore uvedené účely. Po prijatí Vašej námietky prestaneme spracúvať Vaše osobné údaje na predmetný účel v rozsahu Vašej námietky.

  Ak chcete podať námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, obráťte sa na: gdpr@lat-nitrogen.com.

  5.4 Obmedzenie spracúvania
  Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov v nasledovných prípadoch a na nasledovné obdobia, ak:

  (i) namietate správnosť osobných údajov; k obmedzeniu spracúvania môže dôjsť počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
  (ii) je spracúvanie nezákonné a namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  (iii) my osobné údaje na účel spracúvania už nepotrebujeme, ale Vy ich potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
  (iv) namietate spracúvanie osobných údajov, a to po dobu overenia, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

  Ak chcete požiadať o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, obráťte sa na:gdpr@lat-nitrogen.com.


  5.5 Prenosnosť osobných údajov
  Máte právo na prenosnosť údajov, konkrétne na získanie vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli a ktoré sa spracúvajú:

  (i) sa na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvného vzťahu s Vami;
  (ii) automatizovanými prostriedkami;
  v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.
  Máte právo požadovať, aby sme osobné údaje preniesli priamo inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Toto právo sa nevzťahuje na spracúvanie potrebné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, delegovanej prevádzkovateľovi.

  Ak chcete požiadať o prenesenie Vašich osobných údajov, obráťte sa na: gdpr@lat-nitrogen.com.

  5.6 Sťažnosť
  Ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na rakúsky Úrad pre ochranu osobných údajov (Österreichische Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Vienna, e-mail: dsb@dsb.gv.at).