Ochrana osobních údajů

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (INFORMACE PODLE ČLÁNKU 13 GDPR)
1. Účel 
Zpracováváme určité kategorie Vašich osobních údajů, které jsme od Vás obdrželi v rámci našich obchodních vztahů nebo při přístupu k našim vlastním online aplikacím a nástrojům.
Pro účely transparentnosti a v souladu s článkem 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) bychom Vás chtěli informovat o následujícím zpracování osobních údajů:


2. Definice 

 • „GDPR“ je nařízení (EU) č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
 • „Právo EU o ochraně osobních údajů“ označuje všechny právní předpisy včetně předpisů Evropské unie (např. DGPR), Evropského hospodářského prostoru a jeho členských států, které se použijí na zpracování osobních údajů (tak jak je zde definováno).
 • „Osobní údaje“ jsou všechny informace, které se vztahují na identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobu tak, jak je definováno v článku 4 odst. 1 GDPR. Za identifikovatelnou se považuje fyzická osoba, která může být identifikována přímo nebo nepřímo zejména přiřazením k nějakému označení, jako jménu, identifikačnímu číslu, údajům o místě, identifikaci online nebo k jednomu nebo několika zvláštním znakům, které jsou výrazem fyzické, fyziologické, genetické, psychické, hospodářské, kulturní nebo sociální identity této fyzické osoby.
 • „Správce osobních údajů“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.
 • „Zpracování osobních údajů“ je každá operace nebo řada operací provedená za pomoci nebo bez pomoci automatizovaných postupů v souvislosti s osobními údaji, jako je získávání, evidence, organizování, uspořádání, ukládání, úprava nebo změna, výběr, dotazování, používání, zveřejnění přenosem, šíření nebo nějaká jiná forma poskytování, srovnávání nebo spojování, omezování, vymazání nebo likvidace.
 • „Třetí strana“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, zaměstnancem ani jinou společností z koncernu LAT Nitrogen včetně společných podniků joint ventures, v nichž má LAT Nitrogen většinový podíl.
 • „Souhlas“ znamená jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.


3. Obecné informace
3.1 Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je společnost LAT Nitrogen Austria GmbH, St.-Peter-Str. 25, 4021 Linz (Linec), Rakousko. V případě dotazů a žádostí o další informace v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů se obraťte na: gdpr@lat-nitrogen.com.

3.2 Oprávněnost zpracování osobních údajů
Zákonnost zpracování údajů je založena na nezbytnosti pro plnění smluvního vztahu s vámi (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) a na našich oprávněných zájmech (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), konkrétně pokud jde o použití vašich osobních údajů pro účely propagace našeho zboží a služeb a pro používání, provoz, fungování a zlepšování našich webových stránek a všech dalších propagačních nástrojů, které používáme.
4. Zpracování osobních údajů

  Pro účely plnění závazků ze smluvního vztahu uzavřeného s Vámi, propagace našich výrobků a služeb (zvláště zasíláním reklamních sdělení e-mailem, např. newsletterů nebo jinou formou elektronické komunikace), a dále pro účely používání, provozování, fungování a zlepšování našich webových stránek a všech dalších propagačních opatření a nástrojů, vlastních i třetích stran, které využíváme (například sociální média a vyhledávače), zpracováváme níže uvedené osobní údaje:

   • e-mailová adresa;
   • jméno a příjmení;
   • obchodní vztah s námi (B2B nebo B2C).


    Pro výše uvedené účely je nezbytné, abychom vaše osobní údaje zpřístupnili následujícím kategoriím příjemců (ne však nutně všechny osobní údaje, a ne všem příjemcům):
    • reklamní agentury;
    • reklamní platformy;
    • poskytovatelé webových služeb.

    Období, po které zpracováváme a uchováváme Vaše osobní údaje, vyplývá z následujících kritérií:
    • během trvání našeho obchodního vztahu;
    • po ukončení obchodního vztahu na další období tří let pro účely;
    • splnění zákonné povinnosti archivace.

    5. Vaše práva
    5.1 Poskytování informací
    Máte právo požadovat od nás jednak informace o tom, které osobní údaje zpracovává, a jednak přístup k těmto svým osobním údajům. Poskytneme Vám zdarma kopii osobních údajů, které zpracováváme, pokud takové poskytnutí nezasáhne do práv a svobod jiných osob.
    Pokud požadujete informace o svých osobních údajích, obraťte se na: gdpr@lat-nitrogen.com.


    5.2 Oprava a výmaz osobních údajů
    Máte právo požadovat okamžitou opravu svých nesprávných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů.

    Máte právo požadovat okamžité vymazání svých osobních údajů, pokud:
    (i) již nejsou osobní údaje nezbytné pro účely, ke kterým byly získány;
    (ii) odvoláte svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů v případech, kdy jsou údaje zpracovány pouze na základě Vašeho souhlasu;
    (iii) byly osobní údaje zpracovány neoprávněně;
    (iv) by musely být osobní údaje vymazány z důvodu splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje.

    Nejsme však povinni takový výmaz provést, pokud je zpracování nezbytné:
    (i) k výkonu práva na svobodné vyjádření názoru a informační svobodu;
    (ii) pro splnění zákonné povinnosti, která se na nás vztahuje;
    (iii) k provedení úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo slouží k výkonu veřejné moci,
    (iv) pro účely veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví,
    (v) pro účely archivace ve veřejném zájmu, vědecký nebo historický výzkum nebo statistické účely,
    (vi) pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

    Pokud požadujete opravu, doplnění nebo vymazání svých osobních údajů, obraťte se na: gdpr@lat-nitrogen.com.

    5.3 Právo na podání námitky
    Máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro výše uvedené účely. V případě vznesení námitky již nebudeme Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu Vaší námitky.

    Pro podání námitky proti zpracování Vašich osobních údajů se obraťte na: gdpr@lat-nitrogen.com.


    5.4 Omezení zpracování osobních údajů
    Máte právo požadovat v níže uvedených případech a po níže uvedená období omezení zpracování svých osobních údajů:

    (i) Popíráte přesnost svých osobních údajů. Zpracování je omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl správnost osobních údajů ověřit.
    (ii) Zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití.
    (iii) My již pro účely zpracování Vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale tyto údaje jsou potřebné pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.
    (iv) Vznesli jste námitku proti zpracování -– na období do zjištění, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

    Pro omezení zpracování Vašich osobních údajů se obraťte na: gdpr@lat-nitrogen.com.


    5.5 Přenositelnost údajů
    Máte právo na přenositelnost údajů, konkrétně na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli a které jsou zpracovávány:

    (i) které se zpracovávají na základě Vašeho souhlasu nebo smluvního vztahu uzavřeného s Vámi;
    (ii) byly zpracovány automatizovanými postupy ve strukturalizovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
    Máte právo požadovat, abychom poskytli osobní údaje přímo jinému správci osobních údajů, pokud to bude technicky možné. Toto právo se nevztahuje na takové zpracování osobních údajů, které je nutné pro provedení úkolu ve veřejném zájmu nebo k němu dochází při výkonu veřejné moci, kterým byl správce pověřen.

    Pro přenositelnost Vašich osobních údajů se obraťte na: gdpr@lat-nitrogen.com.


    5.6 Podání stížnosti
    Máte právo podat stížnost k Rakouskému úřadu pro ochranu osobních údajů (Österreichische Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Vídeň, e-mail: dsb@dsb.gv.at), pokud jste toho názoru, že byla porušena Vaše práva na ochranu osobních údajů.