Confidențialitate

AVIZ PRIVIND PROTECȚIA VIEȚII PRIVATE (INFORMARE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 13 RGPD)
1. Obiectiv

Prelucrăm anumite categorii dintre datele dvs. cu caracter personal, pe care le primim de la dvs. în cadrul relației noastre de afaceri sau în timpul accesării de către dvs. a aplicaţiilor şi instrumentelor noastre online. 
Pentru asigurarea transparenţei și în conformitate cu articolului 13 din Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD) dorim prin prezenta să vă informăm cu privire la prelucrarea datelor, după cum urmează:

2. Definiții
 • Prin "RGPD" se va înţelege Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
 • Prin „Legislația UE privind protecția datelor" se va înţelege toate legile şi dispozițiile legale ale Uniunii Europene (de ex. RGPD), ale Spațiului Economic European și ale statelor membre acestuia, aplicabile prelucrării de date cu caracter personal (aşa cum sunt ele definite în aceste documente).
 • Prin „Date cu caracter personal" se va înţelege orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, conform definiţiei din articolul 4, paragraful 1, RGPD; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un element de identificare online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
 • Prin „Operator" se va înţelege persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 • Prin „Prelucrare" se va înţelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
 • Prin „Parte terță" înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, angajații și orice companie din cadrul grupului nostru, inclusiv companiile mixte aflate în proprietate majoritară.
 • Prin „Consimțământ" se va înţelege orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

3. Informații generale
3.1 Operator

Operatorul de date cu caracter personal este LAT Nitrogen Austria GmbH, St.-Peter-Str. 25, 4021 Linz, Austria. Pentru orice solicitări și alte informații cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal vă rugăm să vă adresați la: gdpr@lat-nitrogen.com 

3.2 Legalitatea prelucrării
Legalitatea prelucrării datelor se bazează pe necesitatea acestui lucru în vedere executării contractului încheiat cu dvs. (art. 6, paragraf 1b, RGPD) şi pe interesele noastre legitime (art. 6, paragraf 1f, RGPD), cu precădere în ceea ce privește utilizarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de publicitate pentru produsele și serviciile noastre şi pentru utilizarea, operarea şi îmbunătăţirea site-ului nostru web şi a altor instrumente promoţionale pe care le utilizăm.
4. Prelucrare
În scopul executării contractului încheiat cu dvs., al promovării produselor și serviciilor (în special prin trimiterea de informații publicitare prin e-mail, ca de ex. newsletter sau alte forme de comunicare electronică) şi al utilizării, operării, asigurării bunei funcţionări şi îmbunătăţirii site-ului nostru web şi a altor mecanisme şi instrumente de promovare utilizate de noi (cum ar fi reţele sociale şi motoare de căutare), atât proprii cât şi ale unor părţi terţe, prelucrăm datele cu caracter personal menţionate mai jos:
 • adresa de e-mail
 • nume şi prenume tipul relaţiei de afaceri cu noi (B2B sau B2C).


Pentru îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus este necesar să comunicăm datele dvs. cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari (însă nu neapărat toate datele cu caracter personal către toți destinatarii):

 • agenţii de publicitate
 • platforme de publicitate
 • furnizori de servicii pentru site-uri web.


Perioada de timp pe durate căreia datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate și stocate la noi este determinată de următoarele criterii: 

 • pe parcursul derulării relaţiei noastre de afaceri;
 • după încetarea relației noastre de afaceri, pentru o perioadă suplimentară de trei ani;
 • îndeplinirea obligațiilor legale de păstrare a datelor.

5. Drepturile dvs.

5.1 Informare și acces
Aveți dreptul să primiţi de la noi informații cu privire la datele cu caracter personal prelucrate și ca, la cerere, să primiţi acces la aceste date cu caracter personal. Vă vom pune la dispoziție în mod gratuit o copie a datelor cu caracter personal vizate de prelucrare, cu condiția ca punerea la dispoziție să nu contravină drepturilor și libertăților altor persoane.
Pentru a solicita informaţii sau acces la datele dvs. cu caracter personal vă rugăm să vă adresați la: gdpr@lat-nitrogen.com

5.2 Rectificare și ștergere
Aveţi dreptul să solicitaţi rectificarea sau completarea imediată a datelor dvs. cu caracter personal inexacte sau incomplete.

Aveţi dreptul să solicitaţi ştergerea imediată a datelor cu caracter personal dacă:
(i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate;
(ii) v-ați revocat consimțământul, în cazul în care prelucrarea se bazează numai pe consimțământul dvs.;
(iii) datele dvs. cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal; 
(iv) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru îndeplinirea unei obligații legale care ne revine.
Nu avem totuși obligația de a efectua ștergerea, dacă prelucrarea este necesară:
(I) pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și informare;
(ii) pentru îndeplinirea unei obligații legale care ne revine;
(iii) pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării autorităţii publice;
(iv) din motive de interes public în domeniul sănătății publice;
(v) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice;
(vi) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Pentru a solicita rectificarea / completarea sau ştergerea datele dvs. cu caracter personal vă rugăm să vă adresați la: gdpr@lat-nitrogen.com

5.3 Dreptul la opoziție
Aveți dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopurile mai sus menționate. Din momentul primirii obiecţiei dvs., vom înceta prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopul respectiv, în sensul obiecţiei exprimate.

Pentru a vă exprima obiecţia cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal vă rugăm să vă adresați la: gdpr@lat-nitrogen.com

5.4 Limitarea prelucrării
Aveţi dreptul să solicitaţi limitarea prelucrării datelor cu caracter personal în următoarele cazuri şi pentru următoarele intervale de timp: 
(i) contestați exactitatea datelor dvs. cu caracter personal; restricționarea prelucrării poate fi obținută pentru intervalul de timp care ne permite să verificăm exactitatea datelor cu caracter personal relevante;
(ii) prelucrarea este ilegală iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
(iii) nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal în scopul prelucrării, însă ele vă sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
(iv) v-aţi exprimat opoziţia privind prelucrarea - pentru intervalul de timp până la constatarea dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra intereselor dvs.
Pentru a solicita limitarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal vă rugăm să vă adresați la: gdpr@lat-nitrogen.com

5.5 Portabilitatea datelor
Aveți dreptul la portabilitatea datelor, mai precis să primiţi datele dvs. cu caracter personal pe care ni le-aţi pus la dispoziţie şi care sunt procesate:
(i) pe baza consimțământului dvs. sau pe baza contractului încheiat cu dvs.;
(ii) cu ajutorul procedurilor automatizate; 
într-un format structurat, uzual și care poate fi citit automat.

Aveți dreptul de a solicita ca datele cu caracter personal să fie transmise de către noi direct unui alt operator, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic. Acest drept nu se aplică în ceea ce priveşte prelucrarea pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării autorităţii.
Pentru a solicita portabilitatea datelor dvs. cu caracter personal vă rugăm să vă adresați la: gdpr@lat-nitrogen.com 

5.6 Plângere
Aveţi dreptul să depuneţi o plângere la Autoritatea Austriacă pentru Protecția Datelor (Österreichische Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Vienna, e-mail: dsb@dsb.gv.at), în cazul în care consideraţi că v-au fost încălcate drepturile privind protecţia datelor.