Adatvédelmi szabályzat

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS A HONLAP-HASZNÁLÓK SZÁMÁRA (AZ EU ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELETÉNEK /GDPR/13. CIKKELYE SZERINT)
1. Cél 

Üzleti kapcsolataink folyamán vagy a LAT Nitrogen. honlapjának használata során tudomásunkra jutó személyes adatok bizonyos kategóriái társaságunknál feldolgozásra kerülnek. Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR) 13. cikkelyének rendelkezése szerint az átláthatóság érdekében az adatok feldolgozásáról az alábbi tájékoztatást adjuk:   

2. Meghatározások

 • "GDPR" az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-én kiadott (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.
 • "EU adatvédelmi jog" azon jogi előírások, beleértve az Európai Unió előírásait (pl. GDPR) és az Európai Gazdasági Térségnek és tagállamainak jogi előírásait is, melyek az (alábbiakban meghatározott) személyes adatok feldolgozására vonatkoznak.
 • "Személyes adatok" minden olyan információ, ami a GDPR 4. cikk 1. bek. szerinti azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik; a természetes személy akkor tekinthető azonosíthatónak, ha közvetlenül vagy - hozzárendelve őt valamilyen ismertetőjelhez, pl. név, azonosító szám, lakóhelyi adatok, vagy egy online azonosítóhoz, vagy egy vagy több olyan egyéni tulajdonsághoz, melyek az adott természetes személy jellemző fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichikai, gazdasági, kulturális vagy szociális identitását jelentik - közvetetten beazonosítható.
 • "Felelős" az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy más hivatal, aki egyedül vagy másokkal együtt dönt a személyes adatok feldolgozásának céljáról és eszközéről.  
 • "Feldolgozás" a természetes személy adataival automatizált eljárásokkal vagy anélkül végzett folyamat vagy folyamatok sorozata, mint pl. adatgyűjtés, rögzítés, szervezés, rendezés, tárolás, testreszabás vagy módosítás, kiolvasás, lekérdezés, felhasználás, továbbítás küldés útján, terjesztés vagy a rendelkezésre bocsátás egyéb formája, összehasonlítás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.    
 • "Harmadik személy" az érintettel a mi csoportunknál vagy a konszern tagvállalatainál ill. a konszern többségi tulajdonában álló vegyes vállalatoknál kapcsolatban álló dolgozókkal nem azonos természetes vagy jogi személyek, hatóságok, intézmények vagy más szervezetek. 
 • "Beleegyezés" az adott esetre vonatkozó, önkéntesen, megfelelő tájékozódás után, félreérthetetlen módon, nyilatkozat vagy egyéb, az egyetértést egyértelműen igazoló cselekedet útján kinyilvánított beleegyezést jelenti, amellyel az érintett személy kinyilvánítja, hogy egyetért az őt érintő személyes adatok feldolgozásával. 

3. Általános tájékoztatás
3.1 Felelős
A személyes adatok feldolgozásának felelőse a LAT Nitrogen Austria GmbH, St.-Peter-Str. 25, 4021 Linz, Ausztria. A személyes adatok feldolgozására vonatkozó kérdések ill. további információk tekintetében kérjük, írjon a következő címre: gdpr@lat-nitrogen.com.


3.2 A feldolgozás jogszerűsége

A feldolgozás jogszerűsége egyrészt azon alapul, hogy az Önökkel fennálló szerződés teljesítése megtörténhessen, (a GDPR 6. cikk 1b bekezdése szerint) másrészt a mi jogos érdekeinken alapszik (GDPR 6. cikk 1 f bek), nevezetesen az Ön személyes adatainak a termékeink és szolgáltatásaink népszerűsítése, valamint weboldalunk és minden más általunk használt promóciós eszköz használata, működtetése, működése és fejlesztése céljából történő felhasználása tekintetében. 

4. Feldolgozás

    Az Önökkel fennálló szerződéses viszony teljesítésére, áruink és szolgáltatásaink e-mailben, mint például hírlevél formájában  vagy egyéb elektronikus eszközzel történő ajánlására, honlapunk és minden egyéb promóciós intézkedés és saját vagy harmadik felek általunk használt eszközeinek (mint például a közösségi média és kereső motorok) alkalmazása, üzemeltetése, megfelelő működésének biztosítása és fejlesztése érdekében az alábbi személyes adatokat dolgozzuk fel:

    • e-mail cím
    • családi és utónév
    • a velünk fennálló üzleti kapcsolat (B2B vagy B2C).


    A fenti célok elérése érdekében szükséges, hogy az Önök személyes adatait a következő címzett-csoportoknak továbbítsuk (nem szükségszerűen megküldve az összes személyes adatot az összes címzett számára:

    • reklámügynökségek
    • reklámfelületek
    • honlap-szolgáltatók.


    Az Önök személyes adatainak feldolgozása és tárolása a következő időtartam alatt történik:

    • üzleti kapcsolataink futamideje alatt;
    • az üzleti kapcsolat befejezése után további három évig
    • a törvényben előírt adattárolási kötelezettség mértékéig.


    5. Az Önök jogai
    5.1 Tájékoztatás és felvilágosítás

    Önöknek jogában áll a tőlünk felvilágosítást igényelni arról, hogy mely személyes adataikat dolgozzák fel, és érdeklődés esetén joguk van hozzáférést kapni ezekhez a személyes adatokhoz. A feldolgozással érintett személyes adatok egy másolatát térítésmentesen az Önök rendelkezésére bocsátjuk, ha ez nem érinti más személyek jogait és szabadságjogait.

    Személyes adatokról tájékoztatást és felvilágosítást a következő címen igényelhet: gdpr@lat-nitrogen.com. 

    5.2 Korrekció és törlés

    Ön jogosult haladéktalanul igényelni az Önre vonatkozó helytelen személyes adatok korrigálását vagy hiányos személyes adatainak kiegészítését. 

    Ön jogosult haladéktalanul igényelni személyes adatainak törlését, ha:
    (i) a személyes adatok már nem szükségesek arra a célra, amire rögzítették őket;
    (ii) Ön visszavonja beleegyezését, amennyiben a feldolgozás kizárólag az Ön Beleegyezésén alapul;
    (iii) a személyes adatokat jogszerűtlenül dolgozták fel;
    (iv) a személyes adatokat egy, minket érintő jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

    Ugyanakkor nem vagyunk kötelesek egy ilyen jellegű törlést végrehajtani, ha a feldolgozásra a következők miatt továbbra is szükség van 
    (i) véleménynyilvánítási és tájékozódási szabadságjogának gyakorlása, 
    (ii) Valamely jogi kötelezettségünk teljesítése, 
    (iii) egy közérdeket szolgáló vagy államilag előírt feladat végrehajtása, 
    (iv) a közérdeket a közegészségügy terén szolgáló célból,
    (v) közérdekű archiválást, tudományos vagy történelmi kutatást szolgáló, illetve statisztikai célból,  
    (vi) jogigények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy megvédéséhez. 

    Személyes adatainak korrekcióját / kiegészítését vagy törlését a következő címen igényelheti: gdpr@lat-nitrogen.com.

    5.3 Ellentmondás joga
    A személyes adatok fenti célokra történő felhasználása tekintetében Ön az ellentmondás jogával élhet. Az ellentmondás kézhezvétele után az Ön személyes adatainak adott célú feldolgozását a tiltakozás terjedelmében beszüntetjük. 

    Ha személyes adatainak feldolgozása ellen tiltakozni kíván, kérjük, írjon a következő címre: gdpr@lat-nitrogen.com. 

    5.4 A feldolgozás korlátozása
    Önnek jogában áll igényelni a személyes adatok feldolgozásának korlátozását a következő esetekben és időtartamokra:
    (i) Ha Ön vitatja a személyes adatok helyességét: a feldolgozás addig korlátozható, amíg a felelősök képesek felülvizsgálni a személyes adatok helyességét.
    (ii) A feldolgozás jogszerűtlen, de Ön elutasítja a személyes adatok törlését, ehelyett a személyes adatok használatának korlátozását követeli.
    (iii) Nekünk már nincs szükségünk a személyes adatokra, Önnek azonban még szüksége van rájuk jogigény érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy megvédéséhez.
    (iv) Ön ellentmondást jelentett be a feldolgozás ellen – arra az időtartamra, amíg megállapítást nyer, hogy a mi jogos érdekeink megelőzik-e az Ön érdekeit.

    Ha Ön személyes adatok feldolgozásának korlátozását igényli, úgy ezt a következő címen teheti: gdpr@lat-nitrogen.com.


    5.5 Adatok átruházhatósága
    Ön kérheti a rendelkezésünkre bocsátott azon személyes adatainak strukturált, általánosan alkalmazott, számítógéppel olvasható formátumban történő átadását, melyeket 
    (i) az Ön beleegyezésével vagy az Önnel fennálló szerződéses viszony alapján;
    (ii) automatizált eljárások segítségével
    dolgozunk fel.

    Önnek joga van azt igényelni, hogy - amennyiben ez technikailag lehetséges - személyes adatait közvetlenül egy másik felelős rendelkezésére bocsássuk. Ez a jog nem áll fenn, ha a feldolgozás egy olyan feladat elvégzésére szükséges, amely a közérdeket szolgál vagy a felelősre átruházott közhatalom gyakorlásában történik meg.
    Az Ön személyes adatainak átruházhatóságát kérjük, a következő címen igényelje: 
    gdpr@lat-nitrogen.com


    5.6 Panasztétel
    Ha Ön úgy véli, hogy adatvédelmi jogai sérülnek, úgy az Osztrák Adatvédelmi Hatóságnál (Österreichische Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Vienna, E-Mail: dsb@dsb.gv.at) emelhet panaszt.