POLITIKE PRIVATNOSTI

INFORMACIJA O ZAŠTITI PODATAKA ZA KORISNIKE VEB-SAJTA (INFORMACIJA U SKLADU SA ČLANOM 13 OPŠTE UREDBE EU O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI (GDPR))
1. Svrha ovog dokumenta 
Mi obrađujemo određene kategorije Vaših ličnih podataka koje dobijemo od Vas u okviru poslovnog odnosa ili prilikom korišćenja onlajn aplikacija i alatki koje se nalaze u našem vlasništvu. U cilju  transparentnosti i u skladu sa članom 13 Opšte uredbe EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), ovim dokumentom Vas informišemo o obradi Vaših podataka:

2. Definicije
  • „GDPR“ je Uredba (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. godine o zaštiti fizičkih lica u odnosu na obradu podataka o ličnosti, o slobodnom protoku takvih podataka i o stavljanju van snage Direktive 95/46/EZ.
  • „Zakonodavstvo EU o zaštiti podataka“ označava sve zakonske propise, uključujući propise Evropske unije (npr. GDPR), Evropskog ekonomskog prostora i njegovih država članica, koji se primenjuju na obradu podataka o ličnosti (kao što su definisani u ovom tekstu).
  • „Podatak o ličnosti“ je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, kao što je definisano u članu 4 stav 1 GDPR; fizičko lice čiji je identitet odrediv je osoba čiji identitet može da se utvrdi, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacijskim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.
  • „Rukovalac" je fizičko ili pravno lice, organ vlasti, agencija ili drugo telo koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti.
  • „Obrada" je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, povezivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje. 
  • „Treća strana" je fizičko ili pravno lice, organ vlasti, agencija ili drugo telo, koje nije lice na koje se podaci odnose, zaposleni ili zavisno društvo u okviru koncerna Boralis, uključujući zajedničke poduhvate u većinskom vlasništvu Borealisa (kao npr. Rosier).
  • „Treća država“je država izvan Evropskog ekonomskog prostora koja ne primenjuje odgovarajući stepen zaštite podataka. Evropska komisija je do sada priznala među države koje primenjuju odgovarajući nivo zaštite podataka: Andoru, Argentinu, Kanadu (komercijalne organizacije), Farska ostrva, Gernzi, Izrael, Ostrvo Man, Džerzi, Novi Zeland, Švajcarsku, Urugvaj i SAD (u okviru mehanizma zaštite podataka „Privacy Shield“).
  • „Pristanak“ je dobrovoljno, izričito, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje lica na koje se podaci odnose, u vidu izjave ili potvrdne radnje, kojom to lice u svakom pojedinačnom slučaju daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose.

3. Opšte informacije
3.1 Rukovalac
Rukovalac obrade podataka o ličnosti je LAT Nitrogen Austria GmbH, St.-Peter-Str. 25, 4021 Linc, Austrija. Ako imate pitanja i želite dodatne informacije u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti, molimo da nam se obratite na adresu: gdpr@lat-nitrogen.com.

3.2 Zakonitost obrade
Obrada podataka o ličnosti je zakonita ako je potrebna za izvršenje ugovora u kojem je lice na koje se podaci odnose ugovorna strana (član 6 stav 1b GDPR) i za naše legitimne interese (član 6 stav 1 f GDPR), uključujući korišćenje Vaših podataka o ličnosti u svrhe reklamiranja naših proizvoda i usluga, kao i radi korišćenja, rukovanja, obezbeđenja nesmetanog funkcionisanja i poboljšanja našeg veb-sajta i svih ostalih mera i alatki sa ciljem reklamiranja, kako sopstvenih tako i onih koje pripadaju trećim stranama, a koje mi koristimo (kao što su društveni mediji i pretraživači interneta).

4. Obrada
Dole navedene lične podatke obrađujemo u svrhu izvršenja ugovora sa Vama kao ugovornom stranom, reklamiranja naših proizvoda i usluga, posebno slanjem reklamnih informacija kao što su elektronske najave - newsletter elektronskom poštom ili drugim vidovima elektronske komunikacije, kao i radi operacije, funkcije i poboljšanja našeg veb-sajta.
Adresa elektronske pošte
Ime i prezime
Vrsta poslovnog odnosa sa nama (B2B ili B2C)

U cilju ostvarenja navedenih ciljeva neophodno je da Vaše podatke o ličnosti otkrijemo prenosom odnosno dostavom sledećim kategorijama primalaca (s tim da se ne prenose nužno svi podaci svim primaocima):
agencije za usluge marketinga
reklamne platforme
agencije za pružanje veb usluga.

Razdoblje obrade i pohranjivanja Vaših podataka o ličnosti u našoj kompaniji se određuje na osnovu sledećih kriterijuma:
za vreme trajanja našeg poslovnog odnosa;
za dodatni period od tri godine nakon prekida poslovnog odnosa;
u svrhu izvršenja zakonske obaveze čuvanja poslovne dokumentacije.

5. Vaša prava
5.1 Informacija i obaveštenje
Vi imate pravo da zahtevate od nas obaveštenje o tome koji podaci o ličnosti se obrađuju, te da dobijete pristup tim podacima o ličnosti na Vaš zahtev. Mi ćemo Vam besplatno staviti na raspolaganje kopiju podataka o ličnosti koji se obrađuju, ukoliko se time ne povređuju prava i slobode drugih lica.

Za informacije i obaveštenja o Vašim podacima o ličnosti, molimo da nam se obratite na:  gdpr@lat-nitrogen.com

5.2 Ispravke i brisanje
Imate pravo da bez odlaganja zahtevate ispravku netačnih podataka o ličnosti, kao i dopunu nepotpunih podataka o ličnosti koji se odnose na Vas. 

Nadalje, Vi imate pravo da bez odlaganja zahtevate brisanje podataka o ličnosti ako:
(i) podaci o ličnosti nisu više potrebni za svrhe zbog kojih su prikupljeni;
(ii) povučete pristanak na kojem se obrada zasniva i ne postoji drugi pravni osnov za obradu;
(iii) je obrada podataka o ličnosti nezakonita;
(iv) je brisanje podataka o ličnosti neophodno radi ispunjenja neke naše zakonske obaveze  

Nismo u obavezi da sprovedemo takvo brisanje Vaših podataka o ličnosti ako je dalja obrada istih potrebna 
(i) za ostvarivanje prava na slobodu izražavanja i informisanja, 
(ii) za izvršenje neke naše zakonske obaveze 
(iii) za obavljanje nekog zadatka od javnog interesa ili izvršavanje službenog ovlašćenja rukovaoca 
(iv) u svrhe javnog interesa u oblasti javnog zdravlja,
(v) u svrhe arhiviranja u javnom interesu, naučnog i istorijskog istraživanja ili u  statističke svrhe,   
(vi) za  dokazivanje, ostvarivanje ili odbranu  zakonskih prava. 

Zahtev za ispravku / dopunu ili brisanje Vaših podataka o ličnosti pošaljite na adresu: gdpr@lat-nitrogen.com 


5.3 Pravo na prigovor
U vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti u gore navedene svrhe, imate pravo na prigovor. Kada primimo Vaš prigovor, obustavićemo obradu Vaših podataka o ličnosti u dotične svrhe u obimu u kojem to zahteva Vaš prigovor.

Ako želite da podnesete prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti, molimo da nam se obratite na adresu: gdpr@lat-nitrogen.com 

5.4 Ograničenje obrade
Imate pravo da zahtevate ograničenje obrade Vaših  ličnih podataka u sledećim slučajevima i za sledeće vremenske periode:
(i) Vi osporavate tačnost podataka o ličnosti; obrada može da se ograniči za period koji omogućava rukovaocu da ispita tačnost podataka o ličnosti;
(ii) Obrada je nezakonita i Vi se protivite brisanju podataka o ličnosti i umesto toga tražite ograničenje njihove upotrebe;
(iii) Vaši podaci o ličnosti više nisu potrebni rukovaocu za potrebe obrade, ali ih Vi tražite radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane zakonskih prava;
(iv) Podneli ste prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti; u tom slučaju se obrada ograničava do prijema potvrde da li naši opravdani razlozi nadilaze Vaše razloge.
Zahtev za ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti uputite na adresu: gdpr@lat-nitrogen.com

5.5 Prenosivost podataka
Imate pravo na prijem podataka o ličnosti koje ste nam dali i koji se obrađuju
(i) na osnovu Vašeg pristanka ili na osnovu postojećeg poslovnog odnosa između Vas i LAT Nitrogen-a
(ii) uz pomoć postupka automatizovane obrade,
i to u strukturisanom, uobičajeno upotrebljavanom i mašinski čitljivom formatu.

Imate pravo da zahtevate od nas da Vaše lične podatke neposredno dostavimo nekom drugom rukovaocu, ako je to tehnički izvodljivo. Ovo pravo se ne odnosi na obradu koja je potrebna za obavljanje zadatka od javnog interesa ili pri izvršavanju službene dužnosti dodeljene rukovaocu. Zahtev za prenos Vaših podataka o ličnosti možete da uputite na adresu: gdpr@lat-nitrogen.com

5.6. Žalba
Ako smatrate da je došlo do povrede Vaših prava na zaštitu podataka, imate pravo da podnesete žalbu austrijskoj Agenciji za zaštitu podataka (Datenschutzbehörde) na adresu: Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Vienna, e-pošta: dsb@dsb.gv.at)