Informacja o prywatności

INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (ZGODNIE Z ART. 13 RODO)
1. Cel 

Przetwarzamy określone kategorie danych osobowych, które otrzymujemy od Ciebie w ramach łączących nas relacji biznesowych lub podczas użytkowania przez Ciebie naszych zastrzeżonych aplikacji i narzędzi. W celu zapewnienia przejrzystości oraz zgodnie z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) pragniemy poinformować Cię o procesie przetwarzania tychże danych:

2. Definicje 

 • „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • „prawo o ochronie danych osobowych” oznacza wszystkie przepisy prawne, w tym przepisy Unii Europejskiej (np. RODO), Europejskiego Obszaru Gospodarczego i jego państw członkowskich, które mają zastosowanie w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych (zdefiniowanych w niniejszym dokumencie).
 • „dane osobowe” oznaczają każdą informację o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej zgodnie z definicją zawartą w art. 4, ust. 1 RODO; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 • „administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 • „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 
 • „strona trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, niż nasi pracownicy oraz inne spółki należące do grupy LAT Nitrogen, w tym spółki joint venture posiadające udział większościowy.
 • „zgoda” oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.


3. Informacje ogólne
3.1 Administrator
Administratorem danych jest LAT Nitrogen Austria GmbH, St.-Peter-Str. 25, 4021 Linz, Austria. W razie pytań lub chęci uzyskania dalszych informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: gdpr@lat-nitrogen.com.

3.2 Podstawa prawna przetwarzania
Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z konieczności realizacji zobowiązań wynikających z nawiązanego z Tobą stosunku umownego (art. 6 ust. 1b RODO), jak również z naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1f RODO), w szczególności w odniesieniu do wykorzystania Twoich danych osobowych w celu prowadzenia reklamy naszych towarów i usług i w celu wykorzystywania, obsługi, zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i ulepszania naszej strony internetowej i wszystkich innych stosowanych przez narzędzi promocyjnych.
4. Przetwarzanie danych

  W celu realizacji zobowiązań wynikających z nawiązanego z Tobą stosunku umownego, prowadzenia reklamy oferowanych przez nas towarów i usług, w szczególności w formie informacji reklamowej przesyłanej pocztą elektroniczną. takiej jak newslettery, lub za pośrednictwem innych środków komunikacji elektronicznej, oraz w celu obsługi, zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i ulepszania naszej strony internetowej i wszelkich innych środków i narzędzi promocyjnych, zarówno własnych, jak i osób trzecich, z których korzystamy (takich jak media społecznościowe i wyszukiwarki) przetwarzamy następujące dane osobowe:

  • adres e-mail
  • imię i nazwisko
  • relacja biznesowa z nami


  Jeśli jest to konieczne do powyższych celów, przekazujemy twoje dane osobowe odbiorcom następujących kategorii (ale niekoniecznie wszystkie dane osobowe są przekazywane wszystkim odbiorcom): 

  • agencje reklamowe
  • platformy reklamowe
  • dostawcy usług związanych z obsługą naszej strony internetowej


  Okres, przez jaki Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane i przechowywane, wynika z poniższych kryteriów:

  • w czasie trwania naszych stosunków handlowych,
  • przez okres trzech lat po zakończeniu stosunków handlowych,
  • w celu wypełnienia obowiązków prawnych w zakresie przechowywania danych.


  5. Twoje prawa
  5.1 Informacja i dostęp
  Masz prawo żądania od nas informacji, jakie dane osobowe dotyczące Twojej osoby są przetwarzane, oraz uzyskania na żądanie dostępu do tych danych. Udostępnimy Ci nieodpłatnie kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, o ile takie udostępnienie nie narusza praw i wolności innych osób.

  W celu uzyskania informacji na temat danych osobowych dotyczących Twojej osoby oraz dostępu do tych danych prosimy o kontakt pod adresem: gdpr@lat-nitrogen.com. 

  5.2 Sprostowanie i usunięcie
  Masz prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących Twojej osoby nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych. 

  Masz prawo żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących Twojej osoby danych osobowych, jeżeli:
  (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
  (ii) cofnąłeś zgodę stanowiącą jedyną podstawę prawną przetwarzania danych;
  (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  (iv) dane osobowe musiałyby zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlegamy.

  Nie jesteśmy jednak zobowiązani do usunięcia danych, jeżeli ich przetwarzanie jest niezbędne: 
  (i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, 
  (ii) do wywiązania się z prawnego obowiązku, któremu podlegamy, 
  (iii) do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 
  (iv) ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego,
  (v) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, 
  (vi) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

  W celu żądania sprostowania / uzupełnienia lub usunięcia danych osobowych dotyczących Twojej osoby prosimy o kontakt pod adresem: gdpr@lat-nitrogen.com.


  5.3 Prawo do sprzeciwu
  Masz prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach określonych powyżej. Jeśli otrzymamy Twój sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych w tymże celu w zakresie objętym sprzeciwem.

  Aby wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem: gdpr@lat-nitrogen.com

  5.4 Ograniczenie przetwarzania
  Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Twojej osoby w następujących przypadkach i na następujące okresy:
  (i) Kwestionujesz prawidłowość danych osobowych; ograniczenie przetwarzania może nastąpić na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
  (ii) Przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
  (iii) Nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  (iv) Wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione interesy po stronie LAT Nitrogen są nadrzędne wobec Twoich interesów.
  Aby zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Twojej osoby, prosimy o kontakt pod adresem: gdpr@lat-nitrogen.com.

  5.5 Przenoszenie danych
  Masz prawo do przeniesienia danych osobowych, które nam udostępniłeś i które są przetwarzane
  (i) na podstawie udzielonej zgody lub nawiązania stosunku umownego
  (ii) w sposób zautomatyzowany
  w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

  Masz prawo żądania, by Twoje dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Aby przenieść dane osobowe dotyczące Twojej osoby, prosimy o kontakt pod adresem: gdpr@lat-nitrogen.com

  5.6 Skarga
  Masz prawo do złożenia skargi do Austriackiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Barichgasse 40-42, 1030 Wiedeń, e-mail: dsb@dsb.gv.at), jeśli uważasz, że Twoje prawa do ochrony danych osobowych zostały naruszone.